دوره 14، شماره 1: 1397 ( شماره در حال تکمیل)

بررسی تاثیر بارسطحی و زمان ماند بر میزان کارایی فرایند نیزار مصنوعی با جریان زیرسطحی کاشته شده با نی Phragmites australis در تصفیه فاضلاب صنایع دامپروری

بیژن بینا, محمد مهدی امین, مرجان منصوریان, مریم حاتم‌‌‌‌‌زاده, گلرخ مراثی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i1.3190

چکیده


-


واژگان کلیدی


تصفیه فاضلاب دامداری؛ نیزار مصنوعی؛ نرخ بارگذاری هیدرولیکی؛ زمان ماند هیدرولیکیDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i1.3190