دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل)

مقايسه راندمان حذف کادمیوم از محلول هاي آبي با استفاده از کربن فعال تهيه شده از کلاهک ميوه بلوط و اصلاح شده آن با نانوذرات مگنتيک

هوشنگ منوچهری تبار, افشین ابراهیمی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3197

چکیده


-


واژگان کلیدی


جذب، حذف كادميم، محلول­هاي­آبي،کربن فعال، کلاهک ميوه بلوط، نانوذرات مگنتیکDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3197

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.