دوره 13، شماره 4، 1396:515-521

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و حرمت خود در زنان مبتلا به اختلال افسردگی عمده

مهتاب اکبرخواه گل سفیدی, اکرم دهقانی

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.3202

چکیده


مقدمه: شیوع افسردگی در زنان به طور تقریبی دو برابر مردان می‌باشد؛ به طوری که پیش‌بینی شده تا سال 2020 افسردگی شایع‌ترین و پرهزینه‌ترین بیماری خواهد بود. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و حرمت خود در زنان مبتلا به اختلال افسردگی عمده بود.

روش‌ها: پژوهش حاضر به صورت آزمایشی با طرح تک‌ موردی انجام گرفت. جامعه شامل زنان مبتلا به اختلال افسردگی عمده و بستری در بیمارستان فارابی اصفهان بود. 5 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از سه هفته دارو درمانی، بیماران به مدت ده جلسه فردی تحت درمان قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه افسردگی Beck و حرمت خود Rozenberg بود. پیش از شروع مطالعه و در جلسات ششم و دهم، پرسش‌نامه‌ها تکمیل شد. بررسی در مرحله پیگیری هم پس از گذشت دو ماه انجام شد.جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS، روش‌های تحلیل روند، ترسیم نمودار و شاخص بهبودی بالینی استفاده شد.

یافته‌ها: نمره‌های افسردگی بیماران در مرحله پس‌آزمون (بهبودی 76/84 درصد) و پیگیری (بهبودی 24/88 درصد) کاهش و نمره‌های حرمت خود در مرحله پس‌آزمون (بهبودی 44/63 درصد) و پیگیری (بهبودی 18/69 درصد) افزایش یافت‌.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر تأثیر و کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را بر کاهش افسردگی و افزایش حرمت خود بیماران مبتلا به افسردگی عمده مورد تأیید قرار داد. همچنین، بیانگر این است که از این درمان برای بیماران مبتلا به افسردگی می‌توان استفاده نمود.


واژگان کلیدی


اختلال افسردگی عمده؛ حرمت خود؛ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.3202