دوره 13، شماره 4، 1396:515-521

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و حرمت خود در زنان مبتلا به اختلال افسردگی عمده

مهتاب اکبرخواه گل سفیدی, اکرم دهقانی

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.3202

چکیده


مقدمه: شیوع افسردگی در زنان به طور تقریبی دو برابر مردان می‌باشد؛ به طوری که پیش‌بینی شده تا سال 2020 افسردگی شایع‌ترین و پرهزینه‌ترین بیماری خواهد بود. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و حرمت خود در زنان مبتلا به اختلال افسردگی عمده بود.

روش‌ها: پژوهش حاضر به صورت آزمایشی با طرح تک‌ موردی انجام گرفت. جامعه شامل زنان مبتلا به اختلال افسردگی عمده و بستری در بیمارستان فارابی اصفهان بود. 5 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از سه هفته دارو درمانی، بیماران به مدت ده جلسه فردی تحت درمان قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه افسردگی Beck و حرمت خود Rozenberg بود. پیش از شروع مطالعه و در جلسات ششم و دهم، پرسش‌نامه‌ها تکمیل شد. بررسی در مرحله پیگیری هم پس از گذشت دو ماه انجام شد.جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS، روش‌های تحلیل روند، ترسیم نمودار و شاخص بهبودی بالینی استفاده شد.

یافته‌ها: نمره‌های افسردگی بیماران در مرحله پس‌آزمون (بهبودی 76/84 درصد) و پیگیری (بهبودی 24/88 درصد) کاهش و نمره‌های حرمت خود در مرحله پس‌آزمون (بهبودی 44/63 درصد) و پیگیری (بهبودی 18/69 درصد) افزایش یافت‌.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر تأثیر و کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را بر کاهش افسردگی و افزایش حرمت خود بیماران مبتلا به افسردگی عمده مورد تأیید قرار داد. همچنین، بیانگر این است که از این درمان برای بیماران مبتلا به افسردگی می‌توان استفاده نمود.


واژگان کلیدی


اختلال افسردگی عمده؛ حرمت خود؛ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

تمام متن:

PDF

مراجع


Sadeghian J, Roudsari DM, Seyedfatemi N, Rafiei H. Body-image disturbance: A comparative study among haemodialysis and kidney transplant patients. J Clin Diagn Res 2016; 10(5): OC14-OC16.

Saduk VA, Saduk BJ. Psychiatric summary of behavioral sciences/ psychiatry. Trans. Ganji M. Tehran, Iran: Savalan Publications; 2015. [In Persian].

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). Trans. Rezayi F, Fakhraei SA, Fermand A, Niloufari A, Hashemi Azar J, Shamloo F. Tehran, Iran: Arjmand Publications; 2014. [In Persian].

Beck JS. Cognitive behavior therapy: Basics and Beyond. New York, NY: Guilford Press; 2011.

Wisco BE. Depressive cognition: Self-reference and depth of processing. Clin Psychol Rev 2009; 29(4): 382-92.

Sanford K. Communication during marital conflict: When couples alter their appraisal, they change their behavior. J Fam Psychol 2006; 20(2): 256-65.

Blascovich T, Tomaka J. Measures of self-esteem. In: Robinson JP, Shaver PR, Wrightsman LS, Editors. Measures of personality and social psychological Attitudes. Houston, TX: Gulf Professional Publishing; 1991. p. 465-78.

Smith ER, Mackie DM, Claypool HM. Social psychology. New York, NY: Psychology Press; 2014.

Roberts SB, Kendler KS. Neuroticism and self-esteem as indices of the vulnerability to major depression in women. Psychol Med 1999; 29(5): 1101-9.

Branden N. The psychology of self-esteem: A revolutionary approach to self-understanding that launched a new era in modern psychology. New York, NY: Wiley; 2001.

Hayes SC, Strosahl K, Wilson KG, Bissett BT, Pistorello J, Toarmino D. Measuring experiential avoidance: A preliminary test of a working model. Psychol Rec 2004; 54(4): 553-78.

Hayes SC. Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behav Ther 2004; 35(4): 639-65.

Asadi S, Gholizadeh Z. The effectiveness of cognitive behavior therapy on self-concept in women with breast cancer. American Journal of Life Science Researches 2016; 4(2): 33-6.

Zare' Bahramabadi M, Nazari T. Effectiveness of group cognitive therapy on self efficacy and depression in women who head family. Clinical Psychology Studies 2014; 4(14): 83-98. [In Persian].

Zettle RD. Acceptance and commitment therapy for depression. Curr Opin Psychol 2015; 2(Supplement C): 65-9.

Beltman MW, Voshaar RC, Speckens AE. Cognitive-behavioural therapy for depression in people with a somatic disease: Meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Psychiatry 2010; 197(1): 11-9.

Richardson T, Stallard P, Velleman S. Computerised cognitive behavioural therapy for the prevention and treatment of depression and anxiety in children and adolescents: A systematic review. Clin Child Fam Psychol Rev 2010; 13(3): 275-90.

Cappeliez P. Presentation of depression and response to group cognitive therapy with older patients. Journal of Clinical Geropsychology 2000; 6(3): 165-74.

Hamidi P, Dehghani A. The effect of the treatment based on acceptance and Commitment on depression and parenting style among married women with depression. Proceedings of the 2nd National Conference on Psychology and Social Science; 2016 June 9; Tehran, Iran.

Peterson BD, Eifert GH. Using acceptance and commitment therapy to treat infertility stress. Cogn Behav Pract 2011; 18(4): 577-87.

Oreizy HR, Farahani HA. Applied research methods in counseling and clinical psychology. Tehran, Iran: Danjeh Publication; 2009. p. 202-3. [In Persian].

Ahadi H, Mehryar AH, Nafisi G, Nikoufar A, Jahaniyan S. A comparative study of coping strategies with stress and depression in cancer patients. Thought and Behavior in Clinical Psychology 2011; 6(21): 35-42. [In Persian].

Mohammadi N. The preliminary study of validity and reliability of Rosenberg’s self-esteem scale. Developmental Pscychology 2005; 1(4): 313-43. [In Persian].

Mahdavi A, Aghaei M, Aminnasab V, Tavakoli Z, Besharat M, Abedin M. The effectiveness of acceptance-commitment therapy (ACT) on perceived stress, symptoms of depression, and marital satisfaction in women with breast cancer. J Breast Cancer 2017; 4(1): 16-23.

Petts RA, Duenas JA, Gaynor ST. Acceptance and commitment therapy for adolescent depression: Application with a diverse and predominantly socioeconomically disadvantaged sample. J Contextual Behav Sci 2017; 6(2): 134-44.

Hallis L, Cameli L, Dionne F, Knäuper B. Combining cognitive therapy with acceptance and commitment therapy for depression: A manualized group therapy. J Psychother Integr 2016; 26(2): 186-201.
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.3202

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.