دوره 13، شماره 4، 1396: (درحال تکمیل)

اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر افسردگی و حرمت خود در زنان مبتلا به اختلال افسردگی عمده

مهتاب اکبرخواه گل سفیدی, اکرم دهقانی

چکیده


-


واژگان کلیدی


اختلال افسردگی عمده؛ حرمت خود؛ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدDOI: http://dx.doi.org/10.22122/-.v13i4.3202