دوره 14، شماره 2: 1397:265-271

میزان آلودگی شیر خام و پاستوریزه توزیع شده در بازار اصفهان به آفلاتوکسین 1M

محسن راستي اردکاني, احمدرضا رنجبری, محمد رضا حیدری

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3207

چکیده


مقدمه: با توجه به خطرات مایکوتوکسین‌ها برای سلامت عمومی جامعه و ضرورت کنترل مداوم آن‌ها در محصولات کشاورزی، در مطالعه حاضر میزان آلودگی شیر پاستوریزه و شیر خام توزیعی در سطح شهر اصفهان به آفلاتوکسین 1M مورد سنجش قرار گرفت.

روش‌ها: 19 نمونه شیر خام و 89 نمونه شیر پاستوریزه از فروشگاه‌های سطح شهر جمع‌آوری شد و میزان آفلاتوکسین 1M در آن‌ها با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا (High-performance liquid chromatography یا HPLC) تعیین گردید.

یافته‌ها: آلودگی شیرهای تولید داخل و خارج استان با آفلاتوکسین 1M در مقایسه با استاندارد رسمی کشور، کمتر از حد مجاز گزارش شد، اما در مقایسه با استاندارد رسمی اروپا، 63/2 درصد شیرهای تولید داخل استان و 5/37 درصد شیرهای تولید خارج استان به آفلاتوکسین 1M آلودگی داشتند. میانگین آلودگی شیرهای تولید داخل و خارج استان (شیر پاستوریزه و خام)، به ترتیب 014/0 ± 020/0 و 200/0 ± 040/0 میکروگرم بر لیتر تعیین گردید. میانگین غلظت آفلاتوکسین 1M در شیر پاستوریزه، 019/0 ± 030/0 میکروگرم بر لیتر به دست آمد که به طور معنی‌داری از استانداردهای رسمی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا (به ترتیب 1/0، 5/0 و 05/0 میکروگرم بر لیتر) پایین‌تر بود. میانگین غلظت آلودگی شیر خام نیز 011/0 ± 008/0 میکروگرم بر لیتر بود که نه تنها به طور معنی‌داری از استاندارد اروپا کمتر می‌باشد، بلکه از آلودگی شیر پاستوریزه توزیع شده در سطح شهر نیز کمتر بود. همچنین، میزان آلودگی شیر پاستوریزه تولید داخل استان به طور معنی‌داری از آلودگی شیرهای وارداتی به استان کمتر بود.

نتیجه‌گیری: در زمان انجام پژوهش، میزان آلودگی شیرهای توزیع شده در سطح شهر اصفهان به آفلاتوکسین 1M، سلامت عمومی جامعه را با تهدیدی مواجه نمی‌کند، اما همچنان بر لزوم نظارت دقیق آن توسط ادارات و سازمان‌های ذی‌ربط تأکید می‌گردد.

 


واژگان کلیدی


آفلاتوکسین 1M؛ کروماتوگرافی مایع؛ شیر؛ اصفهان

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3207

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.