دوره 14، شماره 2: 1397 (شماره در حال تکمیل)

میزان آلودگی شیر خام و پاستوریزه توزیع شده در بازار اصفهان به آفلاتوکسین 1M

محسن راستي اردکاني, احمد رضا رنجبری, محمد رضا حیدری

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3207

چکیده


-


واژگان کلیدی


آفلاتوکسینM1 ; اصفهان;کروماتوگرافی مایع;شیر پاستوریزه; شیر خامDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3207

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.