دوره 14، شماره 1: 1397 ( شماره در حال تکمیل)

بررسی عملکرد ماسک‌های تنفسی مورداستفاده شاغلین نسوز کاری در کنترل مواجهه با آلاینده های ذره ای در یک صنعت تولید فولاد

مسعود ریسمانچیان, منصور زارع

DOI: 10.22122/jhsr.v14i1.3220

چکیده


-


واژگان کلیدی


عملکرد ماسک؛ آلاینده های ذره ای؛ ماسک FFP2؛ ماسک FFP3؛ ماسک نیم صورت الاستومریDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i1.3220