دوره 13، شماره 4، 1396:405-409

بررسی میزان تأثیر دوره‌های آموزشی ضمن ‌خدمت بر کاهش استرس شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اعظم بدل‌زاده, سیدابراهیم میرشاه‌جعفری

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.3229

چکیده


مقدمه: دوره‌هاي آموزشي ضمن ‌خدمت، كاركنان سازمان را در حل مشكلات و اخذ تصميمات شغلی توانمند می‌سازد. هنگامی که نيازهاي شغلي با توانايي‌های فرد همخواني نداشته باشد، استرس شغلي رخ مي‌دهد که منجر به بروز تأثیرات منفی بر سلامت جسمي و رواني، کاهش کارايي و عدم بهره‌وري در سازمان می‌گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر دوره‌های آموزش ضمن‌ خدمت بر کاهش استرس شغلی کارکنان صورت گرفت.

روش‌ها: این پژوهش به صورت توصيفي- تحليلي بر روي 120 نفر از كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با نمونه‌گيري تصادفي انجام شد. ابزار جمع‌آوري داده‌ها، پرسش‌نامه‌های ضمن ‌خدمت ستوده و استرس شغلی  Davis به ترتیب با ضریب Cronbach¢s alpha برابر با 70/0 و 90/0 بود. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: 5/35 درصد شركت‌ کنندگان مرد و 5/64 درصد زن بودند. میانگین نمره استرس شغلی کارکنان، 3/11 ± 4/16 به دست آمد. بر اساس آزمون همبستگی Pearson، بین نمره استرس شغلی با نوع استخدام، دلایل شرکت در دوره‌ها و مزایای آن‌ها ارتباط معنی‌داری مشاهده شد (050/0 > P). بین نمره استرس شغلی و تأثیرات دوره‌ها (رضایتمندی) رابطه معکوس (208/0- = r، 020/0 = P) و با میزان غیبت در طول سال رابطه مستقیمی وجود داشت (424/0 = r، 001/0 > P).

نتیجه‌گیری: کسب مهارت‌هاي فني و عملياتي، از مهم‌ترین نیازهای کارکنان محسوب مي‌شود. بنابراین، ضروري است سازمان در جهت ارتقای شغلی کارکنان با به كارگيري راهكارهاي حمايتي، از تأثيرات درازمدت استرس شغلي بر عملکرد و انگیزش آنان پيشگيري نماید.


واژگان کلیدی


استرس شغلي؛ ضمن‌ خدمت؛ کارکنان

تمام متن:

PDF

مراجع


Allahverdi M, Farahabadi E, Sajadi H. Prioritizing factors effecting on human resources productivity: Viewing of middle class managers in Isfahan University of Medical Sciences-2009. Hospital 2011; 9(3-4): 77-85. [In Persian].

Almasian A, Rahimikia A. Study of the relationship between the leadership style of managers and Job Burnout among the staff of Lorestan University of Medical Sciences in 2010. Yafteh 2012; 14(1): 69-80. [In Persian].

Esmaieli B. Workers educational needs assessment by Delphi Model. Tadbir 2007; 18(185): 40-5. [In Persian].

Cassidy T. Stress, cognition and health. New York, NY: Psychology Press; 1999.

Ghassemi-Pirbalouti A, Alavi-Eshkaftaki S. Association of organizational culture and job stress with mental health in nurses in Hajar and Kashani hospitals of Shahrekord city. Journal of Clinical Nursing and Midwifery 2013; 2(3): 53-63. [In Persian].

Halkos G, Bousinakis D. The effect of stress and satisfaction on productivity. International Journal of Productivity and Performance Management 2010; 59(5): 415-31.

Keshavarz M, Mohammadi R. Occupational stress and organizational performance, case study: Iran. Procedia Soc Behav Sci 2011; 30(Supplement C): 390-4.

Amoozadeh M, Gholami B, Shams S, Khodamoradi M, Hashemian A. The relationship between job satisfaction and stress, education staff, city valley city. Proceedings of the Management Conference Challenges and Solutions; 2013 Dec 26; Shiraz, Iran; 2013; p. 153-66. [In Persian].

Luthans F, Avey JB, Avolio BJ, Peterson SJ. The development and resulting performance impact of positive psychological capital. Hum Resour Dev 2010; 21(1): 41-67.

Smith DC, Bruyns M, Evans S. A project manager's optimism and stress management and IT project success. International Journal of Managing Projects in Business 2011; 4(1): 10-27.

Sotoudeh A. For norms, validity and reliability of the questionnaire of job stress among employees of the city [Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2002. [In Persian].

Dehghani A, Daghighiasl A, Poorvali F. The effect of in-service training on competencies and occupational performance of employees in an insurance company. Iranian Journal of Insurance Research 2015; 30(2): 35-60. [In Persian].

Sharifi A, Eslamieh F. The effect of teaching skills on satisfaction and job stress among Islamic Azad university students. Proceedings of the National Conference on Human Resources Education Patterns of Universities; 2012 May 3; Tehran, Iran. [In Persian].

Hatami H. An evaluation of the efficiency of the in-service training offered by the human resources study department in improving knowledge, skill and attitude of the managers, faculty members and staffs of Islamic Azad University Branches in the First Region. Journal of New Approaches in Educational Administration 2010; 1(3): 77-100. [In Persian].

Hussain Naqvi SM, Asif Khan M, Kant AQ, Khan SN. Job stress and employees' productivity: case of azad kashmir public health sector. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 2013; 5(3): 525-42.
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.3229

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.