دوره 13، شماره 4، 1396:405-409

بررسی میزان تأثیر دوره‌های آموزشی ضمن ‌خدمت بر کاهش استرس شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اعظم بدل‌زاده, سیدابراهیم میرشاه‌جعفری

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.3229

چکیده


مقدمه: دوره‌هاي آموزشي ضمن ‌خدمت، كاركنان سازمان را در حل مشكلات و اخذ تصميمات شغلی توانمند می‌سازد. هنگامی که نيازهاي شغلي با توانايي‌های فرد همخواني نداشته باشد، استرس شغلي رخ مي‌دهد که منجر به بروز تأثیرات منفی بر سلامت جسمي و رواني، کاهش کارايي و عدم بهره‌وري در سازمان می‌گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر دوره‌های آموزش ضمن‌ خدمت بر کاهش استرس شغلی کارکنان صورت گرفت.

روش‌ها: این پژوهش به صورت توصيفي- تحليلي بر روي 120 نفر از كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با نمونه‌گيري تصادفي انجام شد. ابزار جمع‌آوري داده‌ها، پرسش‌نامه‌های ضمن ‌خدمت ستوده و استرس شغلی  Davis به ترتیب با ضریب Cronbach¢s alpha برابر با 70/0 و 90/0 بود. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: 5/35 درصد شركت‌ کنندگان مرد و 5/64 درصد زن بودند. میانگین نمره استرس شغلی کارکنان، 3/11 ± 4/16 به دست آمد. بر اساس آزمون همبستگی Pearson، بین نمره استرس شغلی با نوع استخدام، دلایل شرکت در دوره‌ها و مزایای آن‌ها ارتباط معنی‌داری مشاهده شد (050/0 > P). بین نمره استرس شغلی و تأثیرات دوره‌ها (رضایتمندی) رابطه معکوس (208/0- = r، 020/0 = P) و با میزان غیبت در طول سال رابطه مستقیمی وجود داشت (424/0 = r، 001/0 > P).

نتیجه‌گیری: کسب مهارت‌هاي فني و عملياتي، از مهم‌ترین نیازهای کارکنان محسوب مي‌شود. بنابراین، ضروري است سازمان در جهت ارتقای شغلی کارکنان با به كارگيري راهكارهاي حمايتي، از تأثيرات درازمدت استرس شغلي بر عملکرد و انگیزش آنان پيشگيري نماید.


واژگان کلیدی


استرس شغلي؛ ضمن‌ خدمت؛ کارکنان

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.3229