دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل):328-333

آیا روش ساده، سریع و مقرون به صرفه‌تری برای استخراج ترانس- ترانس موکونیک اسید به عنوان متابولیت بنزن وجود دارد؟

زهرا اردودری, مسعود ریسمانچیان, کریم ابراهیم

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3232

چکیده


مقدمه: در بین هیدروکربن‌های آروماتیک، بنزن به عنوان ماده سرطان‌زایی که بیشترین خطر را برای سلامتی دارد، شناخته شده است. ترانس، ترانس موکونیک اسید
(trans,trans-Muconic Acid یا t,t-MA) محصول غیر سمی متابولیسم بنزن می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، انتخاب روشی ساده، سریع و مقرون به صرفه برای تشخیص و استخراج t,t-MA بود.

روش‌ها: در این مطالعه مروری، روش‌های موجود برای استخراج t,t-MA در ادرار بررسی و در نهایت، روش مقرون به صرفه‌تری پیشنهاد گردید.

یافته‌ها: با مرور متون مربوط، چهار روش Solid-phase extraction (SPE)، Liquid-liquid extraction (LLE)، Molecularly imprinted solid-phase extraction (MISPE) و Molecular-imprinted polymer/Dispersive liquid-liquid micro-extraction (MIP/DLLME) برای استخراج t,t-MA یافت گردید. به‌تازگی روش Partitioned dispersive liquid-liquid microextraction (PDLLME) نیز برای تشخیص t,t-MAارایه شده است. همچنین، حد تشخیص (Limit of detection یا LOD)، حد سنجش (Limit of quantitation یا LOQ) و ریکاوری نسبی روش PDLLME به ترتیب 11/0 میکروگرم بر لیتر، 83/0 میکروگرم بر لیتر و 102-86 درصد به دست آمد.

نتیجه‌گیری: با مرور مزایا و معایب روش‌های مذکور، می‌توان به این نتیجه رسید که روش PDLLME با ریکاوری بالا و کاربرد آسان، روش بهتری برای تشخیص t,t-MA در ادرار می‌باشد.


واژگان کلیدی


پایش بیولوژیک؛ ترانس؛ ترانس موکونیک اسید؛ ادرار؛ روش‌های استخراجی

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3232

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.