دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل)

آیا روش ساده، سریع و مقرون به صرفه تری برای استخراج t,t-MA به عنوان متابولیت بنزن وجود دارد؟

زهرا اردودری, مسعود ریسمانچیان, کریم ابراهیم

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3232

چکیده


-


واژگان کلیدی


پایش بیولوژیکی ؛ t,t-MA ؛ ادرار؛ روشهای استخراجیDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3232

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.