دوره 14، شماره 2: 1397 (شماره در حال تکمیل)

تحلیل‌علم سنجی از پژوهش‌های حوزه آموزش سلامت به بیماران در پایگاه پابمد (1964-2014)

فاطمه مکی‌زاده, اسماعیل بیگدلو

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3235

چکیده


-


واژگان کلیدی


واژه های کلیدی: تحلیل موضوعی، آموزش سلامت به بیمار، وبگاه پابمد، علم سنجیDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3235

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.