دوره 14، شماره 2: 1397:235-243

تحلیل‌علم سنجی از پژوهش‌های حوزه آموزش سلامت به بیماران در پایگاه پابمد (1964-2014)

فاطمه مکی‌زاده, اسماعیل بیگدلو

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3235

چکیده


مقدمه: آموزش سلامت به بیمار، فرایندی بیمار محور مبتنی بر نیازهای ابراز شده توسط پزشک و بیمار برای کمک به بیمار جهت تصمیم مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماری است. بررسي و تحليل زمینه‌های پژوهشی این حوزه و کشف روابط بين اصطلاحات به كار رفته در اين مقالات، مي‌تواند اطلاعات مفيدي را در اختيار محققان قرار دهد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تحلیل محتوای مقالات مرتبط با حوزه آموزش سلامت به بیمار از طریق ترسیم نقشه موضوعی به روش خوشه‌بندی سلسله مراتبی انجام شد.

روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به تحلیل محتوای متون با رویکرد خوشه‌بندی سلسله مراتبی پرداخت. با جستجوی عبارت «Health education» و محدود کردن آن به موضوع «Patient education» در موضوعات اصلی (Major topics) سرعنوان‌های موضوعی پزشکی (Medical Subject Headings یا MeSH)، تمام داده‌های مورد نظر این حوزه در پایگاه PubMed طی سال‌های 1964 تا 2014 استخراج گردید. تحلیل داده‌ها و خوشه‌بندی آن‌ها در نرم‌افزارهای SPSS و Ravar PreMap صورت گرفت.

یافته‌ها: تولید مقالات علمی در حوزه آموزش سلامت به بیمار رشد صعودی را نشان داد. با توجه به خوشه‌بندی سلسله مراتبی، حوزه‌های موضوعی مطرح شامل «آموزش‌های درمانی، آسیب‌شناسی مصرف دار، پرستاران، مهارت‌های ارتباطی، رفتارهای ارتقای سلامت، سازگاری و بهداشت روانی، سواد سلامت و رفتارهای پیشگیرانه» بود.

نتیجه‌گیری: خوشه‌های موضوعی شکل گرفته با برخورداری از روشﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺒﺎﻫﺖ و فاصله ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﮕﺮﻫﺎي ﻣﺪارك، دارای ارتباط ساختاری با یکدیگر می‌باشند. بیشتر پژوهشگران به جنبه‌های روان‌شناسی و درمانی در حوزه آموزش سلامت به بیمار توجه‌ دارند.

 


واژگان کلیدی


آموزش بیمار؛ آموزش سلامت؛ پایگاه PubMed؛ علم‌سنجی

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3235

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.