دوره 13، شماره 4، 1396: (درحال تکمیل)

بررسی عوامل پیشگویی کننده خودمراقبتی ،آگاهی وباورعمومی درمصرف منطقی آنتی بیوتیک ها: کاربرد تئوری شناختی اجتماعی

نگار اکبری سومار, بهرام محبی, رویا صادقی, آذر طل, مهدی یاسری

چکیده


-


واژگان کلیدی


خودمراقبتی؛ خودمدیریتی؛ تئوری شناختی-اجتماعی؛ آنتی بیوتیکDOI: http://dx.doi.org/10.22122/-.v13i4.3241