دوره 14، شماره 1: 1397 ( شماره در حال تکمیل):30-34

بررسی ارتباط عوامل زمینه‌ای با مصرف فست‌فود در دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان شهر اصفهان

علی اکبر کاوسی, زهره فتحیان, احمدعلی اسلامی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i1.3246

چکیده


مقدمه: مصرف فست‌فود طی دهه‌های گذشته در میان نوجوانان افزایش چشمگیری یافته است. با توجه به این که بسیاری از عادات از جمله عادات غذایی نامناسب، در سنین نوجوانی شکل می‌گیرد و در سال‌های بعدی عمر باقی می‌ماند و زمینه‌ساز بسیاری از بیماری‌های مزمن می‌شود، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط برخی عوامل زمینه‌ای با مصرف فست‌فود در دانش‌آموزان شهر اصفهان انجام شد.

روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و جامعه هدف آن متشکل از 400 دانش‌آموز 16 ساله ساکن شهر اصفهان در سال تحصیلی 95-1394 بود. نمونه‌ها متناسب با حجم و بر حسب جنسیت، از نواحی شش‌گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتار تغذیه‌ای بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Independent t و آزمون همبستگی Spearman در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: شرکت‌کنندگان مطالعه، 4۰۰ نفر از دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان (پایه یازدهم) و 200 دختر (۵۰ درصد) و ۲۰۰ پسر (۵۰ درصد) بودند. تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره مصرف فست‌فود در دانش‌آموزان دختر (58/0 ± 35/9) و پسر (71/0 ± 16/11) وجود نداشت. (080/0 = P). بر اساس نتایج آزمون Spearman، بین میانگین نمره مصرف فست‌فود با تحصیلات پدر و مادر و درامد خانواده رابطه معنی‌دار و مستقیمی مشاهده شد (001/0 > P)، اما با امکانات و تسهیلات زندگی ارتباط معنی‌داری را نشان نداد.

نتیجه‌گیری: انجام مداخلات در جهت اتخاذ رفتارهای تغذیه‌ای سالم و کاهش مصرف فست‌فود در مدارس باید با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی- اجتماعی دانش‌آموزان و تحصیلات والدین آن‌ها صورت پذیرد تا بتواند در درازمدت نقش مهمی در اتخاذ سبک زندگی سالم داشته باشد.


واژگان کلیدی


فست‌فود؛ عوامل جمعیت‌شناختی؛ دانش‌آموزان

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i1.3246