دوره 14، شماره 1: 1397 ( شماره در حال تکمیل):17-23

روان‌سنجی ابزار رفاه روانی، جسمی و معنوی و خرده مقیاس‌های آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

آذر طل, بهرام محبی, رویا صادقی, مهدی یاسری

DOI: 10.22122/jhsr.v14i1.3249

چکیده


مقدمه: سلامتي، مفهومي متأثر از مجموعه پيچيده‌اي از عوامل جسمی، رواني- اجتماعی، مذهبي، محيطي و فرهنگی است. هدف از انجام مطالعه حاضر، روان‌سنجی نسخه فارسی ابزار رفاه روانی، جسمی و معنوی (Mental, Physical and Spiritual Well-being Scale یا MPS) و خرده مقیاس‌های آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود.

روش‌ها: پس از بررسی ابزارهای موجود و با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، ابزار MPS تهیه شده توسط Vella-Brodrick و Allen انتخاب و ترجمه- بازترجمه شد. این پژوهش توصیفی- تحلیلی، بر روی 500 نفر از بیمارن مبتلا به دیابت نوع دو که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند، انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. آزمون‌های پایایی در دو بعد تکرارپذیری (شاخص همبستگی درونی خوشه‌ای) و سازگاری درونی (Cronbach¢s alpha) مورد استفاده قرار گرفت. از آنالیز عاملی تأییدی جهت تعیین تعداد شاخص‌های پرسش‌نامه و از آزمون‌های Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) و کرویت Bartlett  به ترتیب برای تست پیش‌فرض‌های تحلیل عاملی تأییدی و کفایت نمونه استفاده شد.

یافته‌ها: ضریب اعتبار ابزار بر پایه Cronbach¢s alpha، 58/0به دست آمد. 22 سؤال در سه حیطه تعیین شده، 71/42 درصد از کل واریانس را تبیین نمود. همبستگی بین متغیرهای پنهان و آشکار نیز بیشتر از 5/0 بود که شواهدی از اعتبار همگرا را نشان داد.

نتیجه‌گیری: نتایج بررسی روان‌سنجی نسخه فارسی ابزار MPS مطابق با ابزار اصلي تهیه شده توسط Vella-Brodrick و Allen، در حد مرزی بود. پیشنهاد می‌شود مطالعات آینده با ایجاد تغییرات در شرایط دموگرافیک و یا تغییر در گروه هدف، دوباره مورد ارزیابی قرار گیرد.


واژگان کلیدی


روانسنجی؛ ابزار، رفاه روانی، جسمی و معنوی؛ ابزار؛ دیابت نوع دو

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i1.3249