دوره 14، شماره 2: 1397 (شماره در حال تکمیل)

اثر هشت هفته تمرینات ترکیبی دویدن و شنا کردن بر فاکتورهای NMDA، BDNF، سروتونین، وزن و تغییرات درصد چربی بدن در دختران جوان

عليرضا براري, شیرین امینی, آسیه عباسی دلوئی, غزال دانه کار

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3251

چکیده


-


واژگان کلیدی


NMDA، BDNF، سروتونین، درصد چربیDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3251

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.