دوره 14، شماره 3: 1397:285-290

بررسی ارتباط شاخص میانگین رأی پیش‌بینی شده با احساس آسایش حرارتی ذهنی دانشجویان پسر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حسین ابراهیمی, سميرا برکات, حبیب‌اله دهقان, سجاد شیخ دارانی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3257

چکیده


مقدمه: آسایش حرارتی، یک مفهوم ذهنی است که بیانگر احساس رضایت فرد از شرایط حرارتی محیط می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط شاخص میانگین رأی پیش‌بینی شده (Predicted mean vote یا PMV) با احساس آسایش حرارتی ذهنی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود و بر روی 167 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. دانشجویان احساس حرارتی ذهنی خود را در یک مقیاس هفت درجه‌ای تعیین نمودند و PMV آنان محاسبه گردید. داده‌های جمع‌آوری شده در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین شاخص PMV، 37/1- درجه سانتی‌گراد به دست آمد. بیشترین احساس حرارتی ذهنی دانشجویان در مقیاس خنثی و کمی گرم به ترتیب با 9/29 و 3/26 درصد گزارش گردید. شاخص PMV رابطه معنی‌داری با احساس حرارتی ذهنی دانشجویان نداشت.

نتیجه‌گیری: شاخص PMV برای برآورد احساس حرارتی افراد از محیط در فصل زمستان مناسب نمی‌باشد و باید با اعمال تغییرات مناسب در سیستم تهویه و سیستم گرمایشی خوابگاه، شرایطی فراهم نمود تا تعداد بیشتری از افراد از شرایط حرارتی محیط راضی باشند.


واژگان کلیدی


ناراحتی؛ استرس گرمایی؛ راحتی؛ دانشجویان؛ متابولیسم

تمام متن:

PDF

مراجع


Jacquot CM, Schellen L, Kingma BR, van Baak MA, van Marken Lichtenbelt WD. Influence of thermophysiology on thermal behavior: The essentials of categorization. Physiol Behav 2014; 128: 180-7.

Croitoru C, Nastase I, Bode F, Meslem A, Dogeanu A. Thermal comfort models for indoor spaces and vehicles current capabilities and future perspectives. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2015; 44: 304-18.

Simion M, Socaciu L, Unguresan P. Factors which influence the thermal comfort inside of vehicles. Energy Procedia 2016; 85: 472-80.

Mendes A, Bonassi S, Aguiar L, Pereira C, Neves P, Silva S, et al. Indoor air quality and thermal comfort in elderly care centers. Urban Clim 2015; 14: 486-501.

Maiti R. PMV model is insufficient to capture subjective thermal response from Indians. Int J Ind Ergon 2014; 44(3): 349-61.

Olesen BW, Parsons KC. Introduction to thermal comfort standards and to the proposed new version of EN ISO 7730. Energy Build 2002; 34(6): 537-48.

Johansson E, Emmanuel R. The influence of urban design on outdoor thermal comfort in the hot, humid city of Colombo, Sri Lanka. Int J Biometeorol 2006; 51(2): 119-33.

d'Ambrosio Alfano FR, Ianniello E, Palella BI. PMV–PPD and acceptability in naturally ventilated schools. Build Environ 2013; 67: 129-37.

Wei S, Li M, Lin W, Sun Y. Parametric studies and evaluations of indoor thermal environment in wet season using a field survey and PMVPPD method. Energy Build 2010; 42(6): 799-806.

Holmer I. Calucation of predicted mean vote (PMV), and predicted percentage dissatisfied (PPD) [Online]. [cited 2008]; Available from: URL: http://www.eat.lth.se/fileadmin/eat/Termisk_miljoe/PMV PPD.html

Golbabaei F, Omidvari M. Man & Thermal Environment. Tehran, Iran: University of Tehran Publications; 2009. p. 230-1. [In Persian].

Gilani SH, Khan MH, Pao W. Thermal Comfort Analysis of PMV Model Prediction in Air Conditioned and Naturally Ventilated Buildings. Energy Procedia 2015; 75: 1373-9.

Indraganti M. Thermal comfort in naturally ventilated apartments in summer: Findings from a field study in Hyderabad, India. Appl Energy 2010; 87(3): 866-83.

Kim JH, Min YK, Kim B. Is the PMV index an indicator of human thermal comfort sensation. International Journal of Smart Home 2013; 7(1): 27-34.

Wang X, Han F, Wei X, Wang X. Microstructure and photocatalytic activity of mesoporous TiO2 film coated on an aluminum foam. Mater Lett 2010; 64(18): 1985-8.

Oliveira RD, Souza RVG, Mairink AJ, Rizzi MT, Silva RM. Thermal Comfort for Users According to the Brazilian Housing Buildings Performance Standards. Energy Procedia 2015; 78: 2923-8.

Jang MS, Koh CD, Moon IS. Review of thermal comfort design based on PMV/PPD in cabins of Korean maritime patrol vessels. Build Environ 2007; 42(1): 55-61.

Ole Fanger P, Toftum J. Extension of the PMV model to non-air-conditioned buildings in warm climates. Build Environ 2002; 34(6): 533-6.
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3257

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.