دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل)

بررسی ارتباط شاخص PMV با احساس آسایش حرارتی ذهنی دانشجویان پسر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حسین ابراهیمی, سميرا برکات, حبیب‌اله دهقان, سجاد شیخ دارانی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3257

چکیده


-


واژگان کلیدی


آسایش حرارتی; میانگین رأی پیش بینی شده (PMV); درصد پیش بینی شده نارضایتی (PPD); متابولیسمDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3257

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.