دوره 14، شماره 1: 1397 ( شماره در حال تکمیل)

بررسی اثر بخشی مداخلات مبتنی بر آسیب¬های برآمده از فضای مجازی بر کیفیت رابطه زوجین

ریحانه شجاعی, احمد احمدی علون آبادی, رضوان السادات جزایری, عذرا اعتمادی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i1.3260

چکیده


-

 


واژگان کلیدی


آسیب‌های برآمده از فضای مجازی؛ مشاوره مبتنی بر آسیب‌ها؛ کیفیت رابطه زناشوییDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i1.3260