دوره 14، شماره 2: 1397 (شماره در حال تکمیل)

استفاده از ورمي کمپوست زباله شهري غني شده با خاکستر لاستيک در کاهش جذب کادميوم در گياه کاهو

امیر حسین بقائی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3261

چکیده


-

 


واژگان کلیدی


کادميوم، خاکستر لاستيک، ورمي‌کمپوست زباله شهري شازند، کاهوDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3261

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.