دوره 14، شماره 1: 1397 ( شماره در حال تکمیل):24-29

بررسی وضعیت کم‌خونی ناشی از فقر آهن در دانش‌آموزان دبستانی شهر اصفهان و تأثیر تغذیه بر بهبود آن

مینا صالحی, اعظم اعرابي, عبداله قاسمي

DOI: 10.22122/jhsr.v14i1.3266

چکیده


مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسي شيوع كم‌خوني ناشی از فقر آهن و تأثیر تغذیه مناسب دارای آهن بر رفع کمبود این عنصر معدنی در دانش‌آموزان دبستانی شهر اصفهان انجام شد.

روش‌ها: در این پژوهش مداخله‌ای، 200 دانش‌آموز 7 تا 12 ساله دو دبستان شهر اصفهان به شیوه تصادفی انتخاب شدند و پس از اندازه‌گیری نمایه توده بدنی (Body mass index یا BMI)، نمونه‌ خون آن‌ها جهت بررسی شاخص‌های مورد نظر گرفته شد. سپس 35 نفر از دانش‌آموزان دارای فریتین کمتر از 12 میکروگرم در لیتر و هموگلوبین کمتر از 12 گرم در دسی‌لیتر انتخاب شدند و با ارایه آموزش و الگوی غذایی مناسب، پس از سه ماه مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS و سطح معنی‌داری 050/0 تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: شیوع کم‌خونی، فقر آهن و کم‌خونی ناشی از فقر آهن به ترتیب 0/6، 0/8 و 5/3 درصد بود. مقدار فریتین و هموگلوبین قبل از رژیم غذایی به ترتیب 11/10 ± 59/27 میکروگرم در لیتر و 97/0 ± 04/13 گرم در دسی‌لیتر گزارش شد که پس از مداخلات تغذیه‌ای افزایش یافت (به ترتیب 07/10 ± 88/30 میکروگرم در لیتر و 87/0 ± 35/13 گرم در دسی‌لیتر). طی سه ماه پژوهش، اختلاف معنی‌داری بین میانگین هموگلوبین و فریتین در سطح اطمینان 95 درصد مشاهده گردید.

نتیجه‌گیری: تغذیه مناسب با مواد حاوی آهن، می‌تواند سبب بهبود آهن موجود در سرم خون کودکان مبتلا به کم‌خونی ناشی از فقر آهن شود. همچنین، پيشنهاد مي‌گردد برنامه غربالگری کودکان سن رشد در نظر گرفته شود و در صورت لزوم تحت درمان قرار گیرند.


واژگان کلیدی


کم‌خونی؛ فقر آهن؛ دانش‌آموزان

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i1.3266