دوره 14، شماره 2: 1397 (شماره در حال تکمیل)

طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه سنجش بارکاری فیزیکی و ارزیابی میزان کاربردپذیری آن در محیط های کاری

مینا صالحی, احسان‌اله حبیبی, قاسم یارگارفر, علی طاهری

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3270

چکیده


-


واژگان کلیدی


طبقه بندی؛ بارکاری؛ اکسیژن مصرفیDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3270

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.