دوره 14، شماره 2: 1397:142-152

بررسی تطبیقی چارچوب‌های تأمین مالی در حوزه سلامت

لیلا دشمنگیر, سولماز عظیم زاده

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3273

چکیده


مقدمه: تأمین مالی، یکی از چالش‌های عمده نظام‌های سلامت به ویژه در کشورهای با درامد کم و متوسط می‌باشد. چارچوب‌های مختلف ارایه شده در این حوزه، با هدف ارزیابی نظام تأمین مالی و ارایه راهبردی برای اصلاحات سیاستی به کار گرفته شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی، تحلیل و تطبیق چارچوب‌های مختلف تأمین مالی در حوزه سلامت انجام شد.

روش‌ها: این پژوهش به صورت تطبیقی و روش آن توصیفی- تشریحی مبتنی بر بررسی و تحلیل مقایسه‌ای چارچوب‌های مختلف تأمین مالی در حوزه سلامت بود. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پایگاه‌های داده‌ای خارجی و گزارش‌های انتشار یافته در پایگاه‌های سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی استفاده شد. با انجام چهار مرحله مطالعه تطبیقی، داده‌ها ترکیب، توصیف و تحلیل گردید.

یافته‌ها: 16 چارچوب تأمین مالی مرتبط با حوزه سلامت استخراج گردید که طی سال‌های 2001 تا 2014 معرفی شده‌اند. از جمله چارچوب‌هایی که در سطح بین‌المللی ارایه شده است، می‌توان به چارچوب ارزیابی سازمانی برای بهبود و تقویت تأمین مالی سلامت (Organizational Assessment for Improving and Strengthening Health Financing یا OASIS)، Hsiao و Kutzin با هدف ارزیابی نظام تأمین مالی کشورهای مختلف جهان اشاره کرد. برخی از چارچوب‌ها مانند راهبرد تأمین مالی سلامت برای کشورهای منطقه آرام غربی و جنوب شرقی آسیا و مدل بانک توسعه آفریقا برای ارزیابی کارکردهای تأمین مالی در گستره منطقه‌ای ارایه شد.

نتیجه‌گیری: چارچوب‌های تأمین مالی ارایه شده در طول زمان متناسب با مقتضیات و نیازهای حوزه سلامت مورد تغییر و توسعه قرار گرفته است. بهره‌گیری درست از این چارچوب‌ها باعث پاسخگویی بهتر نظام‌های سلامت در ارتباط با کارکردهای تأمین مالی می‌گردد و با توجه به ابعاد هر چارچوب می‌توان شیوه و سیاست تأمین مالی نظام‌های سلامت را مورد ارزیابی قرار داد.


واژگان کلیدی


تأمین مالی؛ سلامت؛ مطالعه تطبیقی؛ مدل

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3273

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.