دوره 14، شماره 2: 1397:227-234

اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر طرد- بریدگی و خودگردانی- عملکرد مختل در مردان تحت درمان با داروی نگهدارنده متادون

آرش قندهاری, اکرم دهقانی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3277

چکیده


مقدمه: با توجه به اهمیت بعد روان‌شناختی و شخصیتی افراد در شکل‌گیری اعتیاد و اهمیت درمان‌های شناختی در حین ترک مواد مخدر که امروزه در بیشتر مراکز ترک اعتیاد مورد غفلت قرار گرفته است، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر حوزه‌های طرحواره‌های ناسازگار طرد- بریدگی و خودگردانی- عملکرد مختل در مردان تحت درمان با متادون صورت گرفت.

روش‌ها: اين مطالعه به روش نيمه آزمايشي و طرح پيش‌آزمون و پس‌آزمون، همراه با گروه شاهد انجام شد. جامعه آماري شامل مردان مراجعه‌کننده به کلينيک‌هاي ترک اعتياد شهر اصفهان جهت درمان وابستگی به مواد، در بهار سال 1395 بود. یک مرکز به صورت در دسترس برگزیده شد و بر اساس نمونه‌گيري هدفمند، 30 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و شاهد قرار گرفتند. گروه آزمایش طرحواره درمانی را به مدت 10 جلسه هفتگی 90 دقیقه‌اي دریافت کرد. داده‌ها به وسیله پرسش‌نامه طرحواره Young (Young Schema Questionnaire یا YSQ-L2) جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از آزمون MANCOVA در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: طرحواره درمانی گروهی تأثیر معنی‌داری بر حوزه طرد- بریدگی و خرده مقیاس‌های آن (001/0 ≥ P) و حوزه خودگردانی- عملکرد مختل و خرده مقیاس‌های آن (001/0 ≥ P) در مردان تحت درمان با متادون داشت.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می‌شود که همراه با سایر روش‌های به کار گرفته شده برای کنترل اعتیاد در مراکز ترک، از طرحواره درمانی نیز جهت درمان مشکلات روان‌شناختی استفاده گردد.


واژگان کلیدی


طرحواره‌های ناسازگار اولیه؛ طرد- بریدگی؛ خودگردانی- عملکرد مختل؛ متادون؛ طرحواره درمانی

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3277

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.