دوره 14، شماره 2: 1397 (شماره در حال تکمیل)

اثر بخشی طرح واره درمانی گروهی بر طرد- بریدگی و خود گردانی - عملکرد مختل در مردان تحت درمان با داروی نگهدارنده متادون

آرش قندهاری, اکرم دهقانی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3277

چکیده


-


واژگان کلیدی


طرح واره‌های ناسازگار اولیه، طرد - بریدگی، خود گردانی- عملکرد مختل، طرح واره درمانیDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3277

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.