دوره 14، شماره 1: 1397 ( شماره در حال تکمیل):35-40

بررسی سطح سواد سلامت زنان شهرستان بردسکن در سال 1395: یک مطالعه مقطعی

پریسا عسکریان توندری, معصومه هاشمیان, حمید جوینی, آتوسا سلیمانیان, صدیقه رستاقی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i1.3302

چکیده


مقدمه: سواد سلامت، توانایی افراد در به دست آوردن، تحلیل کردن و درک اطلاعات و خدمات اولیه بهداشتی مورد نیاز جهت تصمیم‌گیری در مورد مسایل سلامتی و بهداشتی می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح سواد سلامت زنان شهرستان بردسکن و عوامل مؤثر بر آن طراحی و اجرا گردید.

روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی- مقطعی بود که در سال 1395، بر روی 431 نفر از زنان 18 تا 65 ساله ساکن شهرستان بردسکن انجام گرفت. نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها به وسیله پرسش‌نامه سواد سلامت ایرانیان (Health Literacy for Iranian Adults یا HELIA) جمع‌آوری شد و سپس با استفاده از آزمون‌های Kolmogorov-Smirnov، Independent t ، Mann–Whitney و 2c در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین سنی شرکت‌کنندگان، 74/8 ± 90/29 سال بود. ارتباط معنی‌داری بین سطح سواد سلامت با سن، تأهل، تحصیلات، سابقه بیماری و شغل مشاهده شد. نمره سواد سلامت در نمونه‌ها، 16/16 ± 60/67 از 100 و در حد متوسط گزارش گردید. مهم‌ترین منابع کسب اطلاعات مربوط به سلامت از دیدگاه شرکت‌کنندگان به ترتیب مربوط به پزشکان و کارکنان بهداشتی، اینترنت و رادیو و تلویزیون بود. 57 درصد از افرادی که سابقه بیماری گزارش کرده بودند، سواد سلامت کافی نداشتند.

نتیجه‌گیری: به طور کلی، سواد سلامت بیشتر زنان مطالعه حاضر در حد متوسطی بود. با توجه به نقش مهم زنان در تربیت خانواده و جامعه و تأثیر سواد سلامت بر این نقش مهم، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ سطح سواد سلامت زنان و به دنبال آن، مهارت‌های خودمراقبتی آنان طراحی و اجرا گردد.


واژگان کلیدی


سواد سلامت؛ زنان؛ مطالعه مقطعی

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i1.3302