دوره 14، شماره 3: 1397:390-395

بررسی و پهنه‌بندی غلظت نیترات در منابع آب زیرزمینی شهرستان فریدن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

علی عبداله‌نژاد, الهام شیردل, شاهین رییسی‌وند, افشین ابراهیمی, نگار جعفری

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3303

چکیده


مقدمه: مصرف زیاد کودهای شیمیایی حاوی ازت در زمین‌های کشاورزی شهرستان فریدن، منجر به افزایش غلظت نیترات آب آشامیدنی در برخی از چاه‌های آب زیرزمینی این شهرستان حتی بالاتر از حد مجاز شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و پهنه‌بندی غلظت نیترات در منابع آب زیرزمینی شهرستان فریدن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographic information system یا GIS) انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی- تحلیلی بود که در آن غلظت نیترات با استفاده از روش اسپکتروفتومتری طبق استاندارد متد مورد سنجش قرار گرفت و نتایج آن با رهنمود سازمان بهداشت جهانی (World Health Organization یا WHO) (50 میلی‌گرم در لیتر) مقایسه شد. سپس پهنه‌بندی غلظت نیترات در منابع آب زیرزمینی شهرستان فریدن با استفاده از روش‌های تابع معکوس فاصله وزن‌دار (Inverse distance weighting یا IDW) و Kriging در نرم‌افزار ArcGIS مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: در نیمی از چاه‌های مورد بررسی شهرستان فریدن، غلظت نیترات در مقایسه با رهنمود WHO بیشتر از حد مجاز بود. پهنه‌بندی غلظت نیترات در منابع آب زیرزمینی این شهرستان با استفاده از GIS نشان داد که چاه‌های دارای نیترات بالاتر از حد مجاز، بیشتر در مناطق مرکزی و جنوبی شهرستان فریدن واقع شده‌اند.

نتیجه‌گیری: روش‌های آبیاری نامناسب و مصرف بی‌رویه کودهای ازته توسط کشاورزان آموزش ندیده، می‌تواند سبب افزایش نیترات در منابع آب زیرزمینی گردد. بنابراین، باید تمهیداتی در جهت آموزش کشاورزان در رابطه با کاهش مصرف این کودها در نظر گرفته شود.


واژگان کلیدی


پهنه‌بندی؛ نیترات؛ منابع آب زیرزمینی؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی

تمام متن:

PDF

مراجع


Shirdel E, Abdolahnejad A, Raesivand S, Ebrahimi A, Jafari N. A survey on the efficacy of dilution performance for nitrate reduction in Freidan County, Iran. J Health Syst Res 2017; 13(4): 410-4. [In Persian].

Taghian AR, Entezari M, Sepahvand S, Hashemi H. The relationship between nitrate in drinking water and gastric cancer in the Isfahan province. J Health Syst Res 2015; 11(3): 473-85. [In Persian].

Setareh P, Rezaei M, Hassani AH, Zinatyzadeh AA. Distribution of groundwater nitrate contamination in GIS environment: A case study, Sonqor plain. J Kermanshah Univ Med Scie 2014; 18(3): 157-64. [In Persian].

Alidadi H, Asadi B, Graily A. Evaluation of nitrate and nitrite in drinking water sources in Neishabur in 2011. Proceedings of the 16th National Congress on Environmental Health; 2013 Oct. 1-3; Tabriz, Iran. [In Persian].

Badeenezhad A, Gholami M, Jonidi Jafari A, Ameri A. Factors Affecting nitrate Concentrations in Shiraz Groundwater Using Geographical Information System) GIS. Toloo e Behdasht 2012; 11(2): 47-56. [In Persian].

Hajimirmohammad AR, Karyab H. Predicting nitrate concentration in groundwater resources using lumped-parameter model: Case study in Qazvin Plain. Iran J Health Environ 2016; 8(4): 459-70.

Moeinian K, Hosseinnejad H, Rastgoo T. Concentration of Nitrate, Nitrite and some other Parameters in Drinking Water Wells, Talesh (Northern IRAN), 2011. J Guilan Univ Med Sci 2018; 22(88): 26-33. [In Persian].

Solgi E, Moradpour H. Investigation of Nitrite Concentration and Spatial Variations in Groundwater of Sarchehan Plain. Water Engineering 2017; 9(31): 35-44.

Mirzaei R, Sakizadeh M, Ghorbani H. Nitrate contamination of drinking and agricultural groundwater resources in Shahrood and Damghan, Iran. J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 25(131): 117-27. [In Persian].v

Akhavan S, Zare Abyaneh H, Bayat Varkeshi M. A systematic review on nitrate concentration in water resources of Iran. Iran J Health Environ 2014; 7(2): 205-28. [In Persian].

Fallahzadeh R, Almodaresi S, Dashti M, Fattahi A, Sadeghnia M, Eslami H, et al. Zoning of nitrite and nitrate concentration in groundwater using geografic information system (GIS), case study: drinking water wells in Yazd City. Journal of Geoscience and Environment Protection 2016; 4(3): 91-6. [In Persian].

Eslami A, Ghadimi M. Study of five years nitrite and nitrate content trends of Zanjan groundwater resources using GIS from 2006 to 2010. Journal of Health the Field 2013; 1(1): 30-6. [In Persian].

Fallahzadeh R, Azimzadeh H, Khosravi R, Almodaresi S, Khodadadi M, Eslami H, et al. Using geographic information system (GIS) and remote sensing (RS) in zoning nitrate concentration in the groundwater of Birjand, Iran. Journal of Advances in Environmental Health Research 2016; 4(3): 129-34. [In Persian].

Almasi A, Shokri R, Momenzadeh R, Rezaei S, Jamshidi A, Yazdizadeh R. Distribution of groundwater nitrate in Dehloran, Iran: A case study using GIS. Journal of Advances in Environmental Health Research 2016; 4(3): 155-60. [In Persian].

Hamzaoui-Azaza F, Gueddari M. Nitrate contamination of Sminja aquifer groundwater in Zaghouan, northeast Tunisia: WQI and GIS assessments-. Desalination and Water Treatment 2016; 57(50): 23698-708. [In Persian].

Fallahzadeh R, Gholami M, Madreseh E, Ghaneian M, Farahzadi M, Askarnejad A, et al. Comparison of using an electronic system and conventional monitoring method for monitoring the quality of drinking water and defects discovery in rural area water distribution network of Abarkouh, Iran. Health 2015; 7(1): 35-40. [In Persian].

Ehsani H, Javid A, Hasani A, Shariat M, Rahmani A. Evaluation of nitrate variation and Total dissolved solids trend in drinking water using GIS Hamadan plain ground. Proceedings of the 10th National Congress on Environmental Health; 2007 Oct. 30; Hamadan, Iran.

Eaton AD, Clesceri LS, Franson MA, Greenberg AE, Rice EW. Standard methods for the examination of water & wastewater. Washington, DC: American Public Health Association; 2005.

Schabenberger O, Gotway CA. Statistical methods for spatial data analysis. Boca Raton, FL: CRC Press; 2017.

Taghizadeh-Mehrjardi R, Zareian-Jahromi M, Mahmoodi S, Heidari A, Sarmadian F. Investigation of Interpolation Methods to Determine Spatial Distribution of Groundwater Quality in Rafsanjan. Iranian Journal of Watershed Management Science 2009; 2(5): 63-70.

Ostovari Y, Beigi Harchegani H, Davoodian AR. Spatial variation of nitrate in the Lordegan aquifer. Journal of Water and Irrigation Management 2012; 2(1): 55-67.

Suresh LP, Panigrahi BK. Proceedings of the International Conference on Soft Computing Systems. In: Kaviarasan M, Soman GP, editors. GIS-Based Ground Water Quality Monitoring in Thiruvannamalai District, Tamil Nadu, India.Berlin, Germany: Springer; 2015.

Mohammadi H, Yazdanbakhsh A, Sheykh Mohammadi A, Bonyadinejad G, Alinejad A, Ghanbari G. Investigation of Nitrite and Nitrate in Drinking Water of Regions under Surveillance of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran Province, Iran. J Health Syst Res 2011; 7(6): 782-9. [In Persian].

Rebolledo B, Gil A, Flotats X, Sanchez JA. Assessment of groundwater vulnerability to nitrates from agricultural sources using a GIS-compatible logic multicriteria model. J Environ Manage 2016; 171: 70-80.

Miranzadeh MB, Heidari M, Dehghan S, Hasanzadeh M. Overview of Nitrate in Drinking Water and its Health Effect with Emphasis on its Carcinogenic Risk in Human. J Health Syst Res 2010; 6: 1057-71.

Nanbakhsh H, Mohammadi A, Ebrahimi A. Investigating of nitrate and nitrite concentration of drinking water wells in villages around of the industrial park, in Urmia city. J Health Syst Res 2010; 6(SUPPLEMENT): 881-8.

Gorji L, Gazifard A, Entezari M, Tabatabaei J. The zoning of nitrate concentrations in Meymeh aquifer, Iran, using geographic information system. J Health Syst Res 2017; 13(3): 334-9. [In Persian].

Lalehzari R, Tabatabaei Sh, Yarali NA. Variation of nitrate contamination in Shahrekord aquifer and its mapping using GIS. Iranian Water Research Journal 2009; 3(4): 9-17. [In Persian].

Khazaei SH, Abbasitabar H, Taghizadeh Mehrjerdi R. spatial distribution of nitrate contamination in groundwater using geostatistic in Fars province (Case study: Siakh Darengoun Area). Journal of Natural Environment 2011; 64(3): 267-79. [In Persian].
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3303

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.