دوره 14، شماره 2: 1397 (شماره در حال تکمیل)

بررسی کیفیت رژیم غذایی با استفاده از شاخص تغذیه سالم ۲۰۰۵ در دانش آموزان ۱۷ - 13 سال شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳.

خدیجه یعقوبلو, لیلا آزادبخت, مژگان نوریان, بهزاد مهکی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3309

چکیده


-


واژگان کلیدی


شاخص تغذیه سالم، رژیم غذایی سالم، نوجوانی، اصلاح رزیم غذایی، وضعیت تغذیه

مراجع

DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3309

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.