دوره 14، شماره 2: 1397 (شماره در حال تکمیل)

بررسی تاثیر ظرفیت کار فیزیکی و جنسیت بر قدرت دست جوانان

زهرا اردودری, احسان‌اله حبیبی, جواد غلامیان, اکبر حسن‌زاده

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3312

چکیده


-


واژگان کلیدی


قدرت و پایداری چنگش و نیشگون، تست پله،PWC ،جنسیت، جوانانDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3312

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.