دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل)

اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر الگوی ارتقا سلامت پندر بر بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

زهرا خیالی, ریحانه سلیمی, افسانه قاسمی, علی خانی جیحونی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3319

چکیده


-


واژگان کلیدی


دیابت نوع دو؛ سبک زندگی؛ برنامه آموزشی؛ مدل ارتقای سلامت پندر

مراجع


-
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3319

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.