دوره 14، شماره 3: 1397:377-383

اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر الگوی ارتقای سلامت Pender بر سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

زهرا خیالی, ریحانه سلیمی, افسانه قاسمی, علی خانی جیحونی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3319

چکیده


مقدمه: سبک زندگی ناسالم، از عوامل مؤثر بر کنترل قند خون می‌باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مدل ارتقا دهنده سلامت Pender بر بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی (مداخله‌ای) بود که بر روی 90 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان داراب در سال 1394 صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد سبک زندگی متشکل از 52 سؤال در دو بخش اصلی شامل رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و سلامت روانی- اجتماعی، توسط گروه‌های آزمون و شاهد قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی جمع‌آوری گردید و سپس در نرم‌افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 050/0 > P به عنوان سطح معني‌داري در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: میانگین سنی بیماران گروه‌های آزمون و شاهد به ترتیب 60/12 ± 09/52 و 40/13 ± 51/51 سال بود. بیشتر شرکت‌کنندگان دو گروه متأهل، شاغل و دارای سطح تحصیلات دیپلم بودند و تفاوت معنی‌داری در این زمینه بین دو گروه وجود نداشت (050/0 < P). میانگین نمرات سبک زندگی در دو بخش اصلی شامل رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و سلامت روانی- اجتماعی و زیرمقیاس‌های آن در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد پس از مداخله آموزشی افزایش یافت که این افزایش معنی‌دار بود (050/0 > P).

نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده بر اثربخشی آموزش در بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت تأکید می‌نماید. بنابراین، طراحی برنامه‌های آموزشی با استفاده از مدل ارتقای سلامت در مراکز بهداشتی- درمانی به منظور ارتقای سلامت پیشنهاد می‌گردد.


واژگان کلیدی


دیابت نوع دو، سبک زندگی، آموزش، مدل ارتقای سلامت Pender

تمام متن:

PDF

مراجع


American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2010; 33(Suppl 1): S62-S69.

Hu FB. Globalization of diabetes: The role of diet, lifestyle, and genes. Diabetes Care 2011; 34(6): 1249-57.

The International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. Brussels, Belgium: IDF; 2013.

Endocrinology and Metabolism Research Institute. Travel and Diabetes. Tehran: Iran: Endocrinology and Metabolism Research Institute; Available from: URL: http://emri.tums.ac.ir/upfiles/65970918.pdf

World Health Organization. Global report on diabetes. Geneva, Switzerland: WHO; 2016.

Zimmet P. The burden of type 2 diabetes: are we doing enough? Diabetes Metab 2003; 29(4 Pt 2): 6S9-18.

Yoo JS, Lee SJ, Lee HC, Kim MJ. The effect of a comprehensive lifestyle modification program on glycemic control and body composition in patients with type 2 diabetes. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci) 2007; 1(2): 106-15.

Lin CC, Li CI, Liu CS, Lin WY, Fuh MM, Yang SY, et al. Impact of lifestyle-related factors on all-cause and cause-specific mortality in patients with type 2 diabetes: The Taichung Diabetes Study. Diabetes Care 2012; 35(1): 105-12.

De Greef KP, Deforche BI, Ruige JB, Bouckaert JJ, Tudor-Locke CE, Kaufman JM, et al. The effects of a pedometer-based behavioral modification program with telephone support on physical activity and sedentary behavior in type 2 diabetes patients. Patient Educ Couns 2011; 84(2): 275-9.

Baker MK, Simpson K, Lloyd B, Bauman AE, Singh MA. Behavioral strategies in diabetes prevention programs:

A systematic review of randomized controlled trials. Diabetes Res Clin Pract 2011; 91(1): 1-12.

Motlagh Z, Mazloomy-Mahmoodabad S, Momayyezi M. Study of health-promotion behaviors among university of medical science students. Zahedan J Res Med Sci 2011; 13(4): 29-34. [In Persian].

Clark M, Hampson SE, Avery L, Simpson R. Effects of a tailored lifestyle self-management intervention in patients with type 2 diabetes. Br J Health Psychol 2004; 9(Pt 3): 365-79.

Knowler WC, Fowler SE, Hamman RF, Christophi CA, Hoffman HJ, Brenneman AT, et al. 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Lancet 2009; 374(9702): 1677-86.

Magkos F, Yannakoulia M, Chan JL, Mantzoros CS. Management of the metabolic syndrome and type 2 diabetes through lifestyle modification. Annu Rev Nutr 2009; 29: 223-56.

Bayat F, Shojaeizadeh D, Hossaini SM, Sadeghi R, Tol A. Effectiveness of educational program on lifestyle modification among type II diabetic patients. J Health Syst Res 2012; 8(7): 1235-44. [In Persian].

Mohammadipour M. The impact of an educational intervention based on Pender's health promotion model on the lifestyle of patients with type II diabetes. Journal of Diabetes Nursing 2015; 2(4): 25-35. [In Persian].

Pender NJ, Murdaugh CL, Parsons MA. Health promotion in nursing practice. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall; 2002.

Health Promotion Model. Nursing theories: A companion to nursing theories and models. [Online]. [cited 2010]; Available from: URL: http://www.currentnursing.com/nursing_t heory/health_promotion_model.htm

Morowatisharifabad M, Shirazi KK. Determinants of oral health behaviors among preuniversity (12th-grade) students in Yazd (Iran): An application of the health promotion model. Fam Community Health 2007; 30(4): 342-50.

Karimi M, Eshrati B. The effect of health promotion model-based training on promoting students' physical activity. Behbood J 2012; 16(3): 192-201. [In Persian].

Radmehr M, Ashktorab T, Neisi L. Effect of the educational program based on Pender's theory on the health promotion in patients with obsessive-compulsive disorder. J Nurs Edu 2013; 2(2): 56-63. [In Persian].

Noroozi A, Tahmasebi R, Ghofranipour F, hydarnia A. Effect of health promotion model (HPM) based education on physical activity in diabetic women. Int J Endocrinol Metab 2011; 13(4): 361-7. [In Persian].

Costanzo C, Walker SN, Yates BC, McCabe B, Berg K. Physical activity counseling for older women. West J Nurs Res 2006; 28(7): 786-801.

Walker KZ, O'Dea K, Gomez M, Girgis S, Colagiuri R. Diet and exercise in the prevention of diabetes. J Hum Nutr Diet 2010; 23(4): 344-52.

Rakhshandeh Rou S, Ghaffari M, Heydarnia A, Rajab A. Evaluate the effectiveness of educational intervention on metabolic control in diabetic patients. Int J Endocrinol Metab 2010; 9(2): 57-64.

Walker SN, Sechrist KR, Pender NJ. The health-promoting lifestyle profile: Development and psychometric characteristics. Nurs Res 1987; 36(2): 76-81.

Lee RL, Loke AJ. Health-promoting behaviors and psychosocial well-being of university students in Hong Kong. Public Health Nurs 2005; 22(3): 209-20.

Pender NJ. Health promotion in nursing practice. 3rd ed. London, UK: Pearson; 2008.

Hosseinnejad M, Klantarzadeh M. Study of lifestyle based on the Pender's health promotion model among students of Islamic Azad University. Iran J Health Educ Health Promot 2014; 1(4): 15-28. [In Persian].

Tol A, Tavassoli E, Shariferad GR, Shojaeezadeh D. Health-promoting lifestyle and quality of life among undergraduate students at school of health, Isfahan University of Medical Sciences. J Educ Health Promot 2013; 2: 11.

Esteghamati AH, Halabchi F. Exercise therapy in patients with type 2 diabetes. Int J Endocrinol Metab 2008; 7(3): 251-65.

Ley SH, Hamdy O, Mohan V, Hu FB. Prevention and management of type 2 diabetes: Dietary components and nutritional strategies. Lancet 2014; 383(9933): 1999-2007.

Redmond EH, Burnett SM, Johnson MA, Park S, Fischer JG, Johnson T. Improvement in A1C levels and diabetes self-management activities following a nutrition and diabetes education program in older adults. J Nutr Elder 2006; 26(1-2): 83-102.

Shamsi M. The effect of educational program walking based on health belief model on control sugar in woman by type 2 diabetics. Int J Endocrinol Metab 2010; 11(5): 190-9. [In Persian].

Rezaei N, Tahbaz F, Kimyagar M, Alavi Majd H. The effect of nutrition education on knowledge, attitude and practice of type 1 diabetic patients from Aligoodarz. J Shahrekord Univ Med Sci 2006; 8(2): 52-9. [In Persian].

Maheri A, Asnaashari M, Joveini H, Tol A, Firouzian AA, Rohban A. The impact of educational intervention on physical activity, nutrition and laboratory parameters in type II diabetic patients. Electron Physician 2017; 9(4): 4207-14. [In Persian].

Reisi M, Mostafavi F, Javadzade H, Jalilian F, Mahaki B, Sharifirad G. Effect of theory based education on blood sugar control in type-2 diabetic patients. Int J Endocrinol Metab 2017; 18(6): 420-31. [In Persian].

Taghizadeh M, Bigheli Z, Mohtashami T. The Effect of educational modification behavior in lifestyle of diabetic patients. Journal of Health Psychology 2014; 3(9): 30-45. [In Persian].

Ramezankhani A, Ghaedi M, Hatami H, Taghdisi MH, Golmirzai J, Behzad A. Association between spiritual health and quality of life in patients with type 2 diabetes in Bandar Abbas, Iran. Hormozgan Med J 2014; 18(3): 210-8. [In Persian].

Hamid N. Effects of stress management training on glycemic control in women with type 2 diabetes. Int J Endocrinol Metab 2011; 13(4): 346-53. [In Persian].

Mitchell SJ, Hilliard ME, Mednick L, Henderson C, Cogen FR, Streisand R. Stress among fathers of young children with type 1 diabetes. Fam Syst Health 2009; 27(4): 314-24.

Mehta SN, Wolfsdorf JI. Contemporary management of patients with type 1 diabetes. Endocrinol Metab Clin North Am 2010; 39(3): 573-93.

Narimani M, Atadokht A, Ahadi B, Abolghasemi A, Zahed A. Effectiveness of stress management training on reduction of psychological symptoms and Zglycemic. Journal of Health Psychology 2012; 1(3): 1-11. [In Persian].

Carreno J, Vyhmeister G, Grau L, Ivanovic D. A health promotion programme in Adventist and non-Adventist women based on Pender's model: A pilot study. Public Health 2006; 120(4): 346-55.
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3319

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.