دوره 14، شماره 2: 1397 (شماره در حال تکمیل)

بررسی عوامل تبیین کنندة فعالیت بدنی منظم بر اساس نظریه شناختی اجتماعی در کارکنان شبکه بهداشت برخوار و شاهین شهر اصفهان

اسماعیل محمودی, زهره فتحیان دستگردی, احمدعلی اسلامی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3323

چکیده


-


واژگان کلیدی


فعالیت بدنی منظم؛ نظریه شناختی اجتماعی؛ کارکنانDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3323

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.