دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل)

بررسی مخاطرات عملیاتی در ایستگاه تقلیل فشار گاز با استفاده از روش HAZOP

نرگس کاوندی, حبیب‌اله دهقان

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3328

چکیده


-


واژگان کلیدی


خطر، مطالعات عملیات و خطر(HAZOP)؛ ایستگاه تقلیل فشار گاز؛، گاز شهری؛ اصفهانDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3328

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.