دوره 14، شماره 2: 1397 (شماره در حال تکمیل)

استرس شغلی و پریشانی روانی: یافته های یک مطالعه مقطعی بر روی نمونه ای بزرگ از کارکنان کارخانه ذوب‌آهن اصفهان با استفاده از رگرسیون چندکی

عباس خدایی مهر, حمید روح‌افزا, آوات فیضی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3331

چکیده


-


واژگان کلیدی


استرس شغلی، تلاش، پاداش، تعهد کاری، رگرسیون چندکیDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3331

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.