دوره 14، شماره 2: 1397:177-182

استرس شغلی و سلامت روانی: یافته‌های یک مطالعه مقطعی بر روی نمونه‌ای بزرگ از کارکنان کارخانه ذوب‌آهن اصفهان با استفاده از رگرسیون چندکی

عباس خدایی مهر, حمید روح‌افزا, آوات فیضی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3331

چکیده


مقدمه: استرس شغلی شرایطی است که فرد در آن با تقاضایی مواجهه می‌شود که بیشتر از توانایی‌اش برای انجام دادن می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سه بعد استرس شغلی (تلاش، پاداش و تعهد کاری) و سلامت روانی در بین کارکنان ذوب‌آهن اصفهان انجام گرفت.

روش‌ها: در این مطالعه، 3063 نفر از کارکنان ذوب‌آهن اصفهان به صورت مقطعی در سال 1393 مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با کمک پرسش‌نامه عدم تعادل بین تلاش و پاداش (Effort-Reward imbalance questionnaire یا ERI) و پرسش‌نامه سلامت عمومی (General Health Questionnaire یا 12-GHQ) جمع‌آوری گردید. ارتباط بین متغیرها با استفاده از روش رگرسیون چندکی در نرم‌افزار Stata مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: 5/91 درصد (2800 نفر) از شرکت‌کنندگان را مردان تشکیل دادند. میانگین سنی نمونه‌ها 31/7 ± 47/36 سال بود. ارتباط معنی‌داری بین هر سه بعد استرس شغلی (تلاش، پاداش و تعهد کاری) با سلامت روانی وجود داشت (05/0 > P). سطوح بالای تلاش و تعهد کاری و سطوح پایین پاداش، در سطوح پایین سلامت روانی رخ داده بود .

نتیجه‌گیری: افراد در سطوح مختلف سلامت روانی به صورت متفاوتی تحت تأثیر استرس شغلی قرار می‌گیرند. از این‌رو، مدیران صنایع باید اقداماتی را جهت کاهش اثرات آن انجام دهند.


واژگان کلیدی


استرس شغلی؛ تلاش؛ پاداش؛ تعهد کاری؛ رگرسیون چندکی

تمام متن:

PDF

مراجع


Eaton WW, Anthony JC, Mandel W, Garrison R. Occupations and the prevalence of major depressive disorder. J Occup Med 1990; 32(11): 1079-87.

Wang J. Work stress as a risk factor for major depressive episode(s). Psychol Med 2005; 35(6): 865-71.

Shigemi J, Mino Y, Ohtsu T, Tsuda T. Effects of perceived job stress on mental health. A longitudinal survey in a Japanese electronics company. Eur J Epidemiol 2000; 16(4): 371-6.

Murphy LR, Hurrell JJ. Job stress interventions. Washington, DC: American Psychological Association; 1995.

LaDou J. Current Occupational & Environmental Medicine. 4th ed. New York, NY: McGraw-Hill Medical, 2007.

Murphy L. Psychological job stress. In: Rom WN, Editor. Environmental and occupational medicine. Boston, MA: Little, Brown; 1992. p. 675.

Roohafza H, Salehi B, Sadeghi M. Prevalence and severity of emotional stress in Isfahan and Markazi provinces, 2002. J Arak Uni Med Sci 2007; 10(2): 22-30. [In Persian].

Rout U, Cooper CL, Rout JK. Job stress among British general practitioners: Predictors of job dissatisfaction and mental ill-health. Stress and Health 1996; 12(3): 155-66.

Schonfeld IS. A longitudinal study of occupational stressors and depressive symptoms in first-year female teachers. Teach Teach Educ 1992; 8(2): 151-8.

Montazeri A, Harirchi AM, Shariati M, Garmaroudi G, Ebadi M, Fateh A. The 12-item general health questionnaire (GHQ-12): Translation and validation study of the Iranian version. Health Qual Life Outcomes 2003; 1: 66.

Siegrist J, Starke D, Chandola T, Godin I, Marmot M, Niedhammer I, et al. The measurement of effort-reward imbalance at work: European comparisons. Soc Sci Med 2004; 58(8): 1483-99.

Yadegarfar G, Alinia T, Hassannezhad R, Fayaz M, Hosseini R, Sanati J, et al. Validation and localization of Farsi version of effort-reward imbalance questionnaire to measure job stress among employees of Isfahan Polyacryle Corporation. Iran J Epidemiol 2012; 8(3): 73-83. [In Persian].

Kikuchi Y, Nakaya M, Ikeda M, Narita K, Takeda M, Nishi M. Effort-reward imbalance and depressive state in nurses. Occup Med (Lond) 2010; 60(3): 231-3.

Garbarino S, Cuomo G, Chiorri C, Magnavita N. Association of work-related stress with mental health problems in a special police force unit. BMJ Open 2013; 3(7).

Ndjaboue R, Brisson C, Vezina M, Blanchette C, Bourbonnais R. Effort--reward imbalance and medically certified absence for mental health problems: A prospective study of white-collar workers. Occup Environ Med 2014; 71(1): 40-7.

Shen X, Yang YL, Wang Y, Liu L, Wang S, Wang L. The association between occupational stress and depressive symptoms and the mediating role of psychological capital among Chinese university teachers: A cross-sectional study. BMC Psychiatry 2014; 14: 329.

Siegrist J. Effort-reward imbalance at work and health. In: Perrewe PL, Ganster DC, Editors. Research in occupational stress and well being. Philadelphia, PA: Elsevier Science; 2002. p. 261-91.
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3331

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.