دوره 14، شماره 2: 1397 (شماره در حال تکمیل)

سنجش میزان ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن (BTEX) در هوای آزاد و محیط داخلی مدارس دو منطقه شهر اصفهان در سال 1395

ملیحه نجفی, قاسم یادگارفر, کریم ابراهیم پور, حمیدرضا پورزمانی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3335

چکیده


-DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3335

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.