دوره 14، شماره 2: 1397:244-251

سنجش میزان ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در محیط داخل و خارج دبیرستان‌های دو شهر اصفهان و چادگان در سال 1395

ملیحه نجفی, قاسم یادگارفر, کریم ابراهیم‌پور, حمیدرضا پورزمانی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3335

چکیده


مقدمه: در میان ترکیبات آلی فرار، ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene isomers یا BTEX) از آلاینده‌های مهم هوا به شمار می‌رود که حتی در غلظت‌های بسیار پایین نیز برای سلامتی مضر می‌باشد. منبع اصلی این ترکیبات، گازهای خروجی از اگزوز وسایل نقلیه است. هدف از انجام مطالعه حاضر، سنجش ترکیبات BTEX در هوای آزاد و محیط داخلی چهار دبیرستان واقع در دو منطقه شهر اصفهان و دو دبیرستان واقع در شهر چادگان بود.

روش‌ها: نمونه‌های هوای محیط داخل و خارج مدارس در دو شهر اصفهان و چادگان به ‌وسیله پمپ نمونه‌برداری فردی و با استفاده از تیوب‌های کربن فعال جمع‌آوری گردید. سپس ترکیبات BTEX با استفاده از حلال دی‌سولفید کربن استخراج شد و به کمک دستگاه کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی (Gas chromatography-mass spectrometry یا GC-MS) مورد سنجش قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین غلظت ترکیبات BTEX در شهر اصفهان از شهرستان چادگان بالاتر بود. همچنین، غلظت ترکیبات BTEX در منطقه 2 اصفهان [میدان امام حسین (ع)] بالاتر از منطقه 1 (چهارباغ خواجو) گزارش شد و بیشترین و کمترین غلظت در میان اجزای BTEX به ترتیب به تولوئن و اتیل بنزن اختصاص داشت. نسبت محیط داخل به خارج نیز در دو منطقه نزدیک به یک به دست آمد. رابطه معنی‌داری بین غلظت داخلی و خارجی ترکیبات BTEX در دو شهر و دو منطقه وجود نداشت و این یافته نشان داد که آلودگی محیط داخلی مدارس ناشی از منابع داخلی بوده است.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به ‌دست‌آمده، شهر اصفهان از چادگان و منطقه دو اصفهان از منطقه یک آلوده‌تر بود و آلودگی‌ها بیشتر به منابع خارجی همچون ترافیک نسبت داده می‌شود.


واژگان کلیدی


ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن؛ مدارس؛ آلودگی محیط داخل و خارج؛ اصفهان؛ چادگان

تمام متن:

PDF

مراجع


Kiersma ME. Occupational safety and health administration. In: Wexler P, Editor. Encyclopedia of toxicology. Philadelphia, PA: Elsevier Science; 2014.

Khan FI, Ghoshal A. Removal of volatile organic compounds from polluted air. J Loss Prev Process Ind 2000; 13(6): 527-45.

World Health Organization. Household air pollution and health. Geneva, Switzerland: WHO; 2005.

Demirel G, Ozden O, Dogeroglu T, Gaga EO. Personal exposure of primary school children to BTEX, NO(2) and ozone in Eskisehir, Turkey: Relationship with indoor/outdoor concentrations and risk assessment. Sci Total Environ 2014; 473-474: 537-48.

Esplugues A, Ballester F, Estarlich M, Llop S, Fuentes-Leonarte V, Mantilla E, et al. Indoor and outdoor air concentrations of BTEX and determinants in a cohort of one-year old children in Valencia, Spain. Sci Total Environ 2010; 409(1): 63-9.

Seddigh M, Sajjadfar F, Teiri H, Hajizadeh Y. Monitoring of BTEX emission from filling stations in Korasgan district, Iran, in 2013-2014. J Health Syst Res 2016; 12(2): 214-21. [In Persian].

Fazlzadeh Davil M, Rostami R, Zarei A, Feizizadeh M, Mahdavi M, Mohammadi AA, et al. A survey of 24 hour variations of BTEX concentration in the ambient air of Tehran. J Babol Univ Med Sci 2011; 14(1): 50-5. [In Persian].

Hosinzadeh E, Samarghandi MR, Faghih MA, Roshanaei G, Hashemi Z, Shahidi R. Study of volatile organic materials concentrations (BTEX) and electromagnetic fields in printing and copying centers in Hamadan. Jundishapur Journal of Health Sciences 2012; 4(3): 25-34. [In Persian].

Faustman EM, Silbernagel SM, Fenske RA, Burbacher TM, Ponce RA. Mechanisms underlying children's susceptibility to environmental toxicants. Environ Health Perspect 2000; 108(Suppl 1): 13-21.

Mendell MJ, Heath GA. Do indoor pollutants and thermal conditions in schools influence student performance? A critical review of the literature. Indoor Air 2005; 15(1): 27-52.

World Health Organization. Air quality guidelines-global update 2005. Geneva, Switzerland: WHO; 2005.

Louis GB. Principles for evaluating health risks in children associated with exposure to chemicals. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2006.

Chithra VS, Shiva Nagendra SM. Indoor air quality investigations in a naturally ventilated school building located close to an urban roadway in Chennai, India. Build Environ 2012; 54: 159-67.

Daisey JM, Angell WJ, Apte MG. Indoor air quality, ventilation and health symptoms in schools: An analysis of existing information. Indoor Air 2003; 13(1): 53-64.

Shendell DG, Prill R, Fisk WJ, Apte MG, Blake D, Faulkner D. Associations between classroom CO2 concentrations and student attendance in Washington and Idaho. Indoor Air 2004; 14(5): 333-41.

Van Dijken F, Van Bronswijk JE, Sundell J. Indoor environment and pupils' health in primary schools. Build Res Info 2006; 34(5): 437-46.

Shaughnessy RJ, Haverinen-Shaughnessy U, Nevalainen A, Moschandreas D. A preliminary study on the association between ventilation rates in classrooms and student performance. Indoor Air 2006; 16(6): 465-8.

Geiss O, Giannopoulos G, Tirendi S, Barrero-Moreno J, Larsen BR, Kotzias D. The AIRMEX study-VOC measurements in public buildings and schools/kindergartens in eleven European cities: Statistical analysis of the data. Atmos Environ 2011; 45(22): 3676-84.

Missia DA, Demetriou E, Michael N, Tolis EI, Bartzis JG. Indoor exposure from building materials: A field study. Atmos Environ 2010; 44(35): 4388-95.

Pekey H, Arslanbas D. The relationship between indoor, outdoor and personal VOC concentrations in homes, offices and schools in the metropolitan region of Kocaeli, Turkey. Water Air Soil Pollut 2008; 191(1-4): 113-29.

Moradi M, Alimohammadi M, Naderi M. Measurement of total amount of volatile organic compounds in fresh and indoor air in four kindergartens in Ahvaz City. Iran South Med J 2016; 19(5): 871-6. [In Persian].

Mansourian M, Javanmard SH, Poursafa P, Kelishadi R. Air pollution and hospitalization for respiratory diseases among children in Isfahan, Iran. Ghana Med J 2010; 44(4): 138-43.

Janghorbani M, Piraei E. Association between air pollution and preterm birth among neonates born in Isfahan, Iran. J Res Med Sci 2013; 18(10): 875-81.

Yousofi M, Safari R, Nowroozi M. An investigation of the flora of the chadegan region in Isfahan province. Iranian Journal of Plant Biology 2011; 3(9): 75-96. [In Persian].

Mohammadi A, Mokhtari M, Miri M, Abdolahnejad A, Nemati S. A survey on variations of btex and ozone formation potential in Yazd city and mapping with GIS. J Urmia Univ Med Sci 2016; 27(8): 650-60. [In Persian].

Miri M, Rostami Aghdam SM, Ghaffari HR, Ebrahimi AH, Ahmadi E, Taban E, et al. Investigation of outdoor BTEX: Concentration, variations, sources, spatial distribution, and risk assessment. Chemosphere 2016; 163: 601-9.

Borgie M, Garat A, Cazier F, Delbende A, Allorge D, Ledoux F, et al. Traffic-related air pollution. A pilot exposure assessment in Beirut, Lebanon. Chemosphere 2014; 96: 122-8.

Zarabi A, Mohammadi J, Abdolahi AA. Investigation and evaluation of fixed and moving resources in air pollution in Isfahan. Geography 2010; 8(26): 151-64.

Kerbachi R, Boughedaoui M, Bounoua L, Keddam M. Ambient air pollution by aromatic hydrocarbons in Algiers. Atmos Environ 2006; 40(21): 3995-4003.

Gallego E, Roca FX, Guardino X, Rosell MG. Indoor and outdoor BTX levels in Barcelona City metropolitan area and Catalan rural areas. J Environ Sci (China) 2008; 20(9): 1063-9.

Caselli M, de Gennaro G, Marzocca A, Trizio L, Tutino M. Assessment of the impact of the vehicular traffic on BTEX concentration in ring roads in urban areas of Bari (Italy). Chemosphere 2010; 81(3): 306-11.

Massolo L, Rehwagen M, Porta A, Ronco A, Herbarth O, Mueller A. Indoor-outdoor distribution and risk assessment of volatile organic compounds in the atmosphere of industrial and urban areas. Environ Toxicol 2010; 25(4): 339-49.

Hazrati S, Rostami R, Farjaminezhad M, Fazlzadeh M. Preliminary assessment of BTEX concentrations in indoor air of residential buildings and atmospheric ambient air in Ardabil, Iran. Atmos Environ 2016; 132: 91-7.

Adgate JL, Church TR, Ryan AD, Ramachandran G, Fredrickson AL, Stock TH, et al. Outdoor, indoor, and personal exposure to VOCs in children. Environ Health Perspect 2004; 112(14): 1386-92.

Uchiyama S, Tomizawa T, Tokoro A, Aoki M, Hishiki M, Yamada T, et al. Gaseous chemical compounds in indoor and outdoor air of 602 houses throughout Japan in winter and summer. Environ Res 2015; 137: 364-72.
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3335

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.