دوره 14، شماره 2: 1397 (شماره در حال تکمیل)

پیش‌بینی اعتیاد جنسی در بین زوجین بر اساس باور فراشناختی و همجوشی شناختی

حمیدرضا صمدی فرد, محمد نریمانی

چکیده


-


واژگان کلیدی


باور فراشناختی، همجوشی شناختی، اعتیاد جنسی، زوجین.Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.