دوره 14، شماره 3: 1397:340-346

بار اقتصادی بیماری آلزایمر در سالمندان شهر تهران

فربد عبادی فرد آذر, عزیز رضاپور, سعید باقری فرادنبه, حسین باقری فرادنبه, سید حسین عبدالمنافی, رضا جهانگيری

چکیده


مقدمه: بیماری آلزایمر، شایع‌ترین علت زوال ‌عقل در سالمندان می‌باشد که منجر به بروز اختلال در عملكرد روزانه از جمله كاركردهاي اجتماعي و حرفه‌اي مي‌گردد و هزینه‌های زیادی را بر نظام سلامت و جامعه تحمیل می‌کند. پژوهش حاضر با هدف تخمین بار ‌اقتصادی بیماری آلزایمر در سالمندان شهر تهران انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی بود که با استفاده از رویکرد مبتنی بر شیوع و روش هزینه‌یابی پایین به بالا و از دیدگاه اجتماعی، به برآورد و تخمین هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم سالمندان مبتلا به آلزایمر شهر تهران در سال 1395 پرداخت. نمونه‌های تحقیق شامل 211 نفر از مبتلایان به آلزایمر بود که از مرکز انجمن آلزایمر ایران انتخاب شدند. داده‌ها به روش تمام شماری و با استفاده از فرم اطلاعاتی محقق ‌ساخته و از طریق مصاحبه با سایر افراد خانواده تکمیل گردید.

یافته‌ها: بار اقتصادی ناشی از بیماری آلزایمر در سال 1395 در تهران، 28636715 میلیون ریال برآورد گردید. 5/52 درصد هزینه‌ها مربوط به هزینه‌های مستقیم ‌پزشکی مانند هزینه‌های سرپایی (0/3 درصد)، بستری (0/3 درصد)، آزمایش‌ها و اقدامات تشخیصی (5/0 درصد)، دارو، لوازم و تجهیزات (0/7 درصد) و خدمات پرستاری و مراقبت از بیمار (0/39 درصد) بود. همچنین، 5/0 درصد هزینه‌ها به هزینه‌های مستقیم غیر پزشکی و 0/47 درصد به هزینه‌های غیر مستقیم اختصاص داشت.

نتیجه‌گیری: بیماری آلزایمر از مهم‌ترین علل وابستگی عملكردي و مراقبت‌هاي ويژه در افراد مسن می‌باشد که هزینه‌های زیاد درمانی و مراقبتی را بر سیستم سلامت و جامعه تحمیل می‌نماید. برای کاهش بار اقتصادی این بیماری، پیشنهاد می‌شود برنامه‌های پیشگیری مناسب و ارایه مراقبت‌های اثربخش در اولویت قرار گیرد و حمایت دولت از خانواده‌های کم‌درامد افزایش یابد.


واژگان کلیدی


بار اقتصادی بیماری؛ آلزایمر؛ سالمندان؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


Imani A, Dastgiri S, Azizi Zeinalhajlu A. Population aging and burden of diseases (A Review). Depiction of Health 2015; 6(2): 54. [In Persian].

World Health Organization. 10 facts on ageing and the life course [Online]. [cited 2011]; Available from: URL: http://www.who.int/features/factfiles/ageing/ageing_facts/en

Poor Reza A, Khabiri Nemati R. Health economics and aging. Salmand Iran J Ageing 2007; 1(2): 80-7. [In Persian].

Agronin ME. Dementia: A Practical guide. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.

Alzheimer's Disease International. World alzheimer report 2015: The global impact of dementia [Online]. [cited 2015]; Available from: URL: https://www.alz.co.uk/research/world-report-2015

Ziloochei MH, Pourreza A, Akbari F, Rahimi-Foroushani A. Study of the pattern of consumption of elderly hospital services in teaching hospitals of Kashan University of Medical Sciences. Hospital 2010; 10(1): 63-70. [In Persian].

Suehs BT, Davis CD, Alvir J, van Amerongen D, Pharmd NC, Joshi AV, et al. The clinical and economic burden of newly diagnosed Alzheimer's disease in a medicare advantage population. Am J Alzheimers Dis Other Demen 2013; 28(4): 384-92.

Zali H, Seyyedi S S, Rashidy Pour A, Rezaei Tavirani M. Epidemiology and etiology of Alzheimer's disease. Koomesh 2015; 16(2): 119-27.

Kirchengast S, Haslinger B. Gender differences in health-related quality of life among healthy aged and old-aged Austrians: cross-sectional analysis. Gend Med 2008; 5(3): 270-8.

Stewart A. Pharmacotherapy for people with Alzheimer's disease: A Markov-cycle evaluation of five years therapy using donepezil. Eur Neuropsychopharmacol 1998; 8(2): S271.

Feldman H, Gauthier S, Hecker J, Vellas B, Hux M, Xu Y, et al. Economic evaluation of donepezil in moderate to severe Alzheimer disease. Neurology 2004; 63(4): 644-50.

Wimo A, Jonsson L, Bond J, Prince M, Winblad B. The worldwide economic impact of dementia 2010. Alzheimers Dement 2013; 9(1): 1-11.

Hill JW, Futterman R, Mastey V, Fillit H. The effect of donepezil therapy on health costs in a Medicare managed care plan. Manag Care Interface 2002; 15(3): 63-70.

Getsios D, Caro JJ, Caro G, Ishak K. Assessment of health economics in Alzheimer's disease (AHEAD): Galantamine treatment in Canada. Neurology 2001; 57(6): 972-8.

Garfield FB, Getsios D, Caro JJ, Wimo A, Winblad B. Assessment of Health Economics in Alzheimer's Disease (AHEAD): Treatment with galantamine in Sweden. Pharmacoeconomics 2002; 20(9): 629-37.

Ward A, Caro JJ, Getsios D, Ishak K, O'Brien J, Bullock R. Assessment of health economics in Alzheimer's disease (AHEAD): Treatment with galantamine in the UK. Int J Geriatr Psychiatry 2003; 18(8): 740-7.

Migliaccio-Walle K, Getsios D, Caro JJ, Ishak KJ, O'Brien JA, Papadopoulos G. Economic evaluation of galantamine in the treatment of mild to moderate Alzheimer's disease in the United States. Clin Ther 2003; 25(6): 1806-25.

Jones RW, McCrone P, Guilhaume C. Cost effectiveness of memantine in Alzheimer's disease: an analysis based on a probabilistic Markov model from a UK perspective. Drugs Aging 2004; 21(9): 607-20.

Francois C, Sintonen H, Sulkava R, Rive B. Cost effectiveness of memantine in moderately severe to severe Alzheimer's disease : a markov model in Finland. Clin Drug Investig 2004; 24(7): 373-84.

Dixon N. Dementia Economic Impact Report 2016 [Online]. [cited 2017]; Available from: URL: http://www.alzheimers.org.nz/getmedia/79f7fd09-93fe-43b0-a837-771027bb23c0/Economic-Impacts-of-Dementia-2017.pdf

Rice DP, Fox PJ, Max W, Webber PA, Lindeman DA, Hauck WW, et al. The economic burden of Alzheimer's disease care. Health Aff (Millwood) 1993; 12(2): 164-76.

Gaskin DJ, LaVeist TA, Richard P. The costs of Alzheimer’s and other dementia for African Americans [Online]. [cited 2013]; Available from: URL: https://www.usagainstalzheimers.org/sites/default/files/USA2_AAN_CostsReport.pdf

Chang SM, Lee JY, Jeon HJ, Kim JY, Cho MJ. P3-435: Economic burden of Alzheimer's disease in Korea. Alzheimers Dement 2008; 4(4): T649.

Kirson NY, Desai U, Ristovska L, Cummings AK, Birnbaum HG, Ye W, et al. Assessing the economic burden of Alzheimer's disease patients first diagnosed by specialists. BMC Geriatr 2016; 16: 138.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.