دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل)

بار اقتصادی بیماری الزایمر در سالمندان شهر تهران

فربد عبادی فرد آذر, عزیز رضاپور, سعید باقری, حسین باقری فرادنبه, رضا جهانگيري

چکیده


-

 


واژگان کلیدی


بار اقتصادی؛ الزایمر؛ سالمندان؛ تهرانCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.