اثر کاربرد کود گاوی و خاک‌اره بر کاهش پتانسيل خطرپذيري سرب ناشي از مصرف جعفري

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

امیر حسین بقائی
راحله میرزایی

چکیده

چکیده                                                                                                                                    


مقدمه: سبزیجات به عنوان بخش مهمی از زنجیره غذایی انسان محسوب می‌شوند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسي پتانسيل خطرپذيري سرب ناشي از مصرف جعفري در خاک تيمار شده با خاک‌اره و کود گاوی انجام شد.


روش‌‌ها: پژوهش حاضر به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي انجام شد. تيمارهاي آزمايشي در این پژوهش شامل کاربرد 0، 10 و 15 تن در هکتار کود گاوی غني‌ شده با 0 و 5 درصد وزني خاک‌اره در خاکي با مقادير 0، 400، 600 و800 ميلي‌گرم سرب در کيلوگرم بوده و گياه مورد نظر، جعفري بوده است. پس از گذشت 50 روز، غلظت سرب در خاک و اندام هوايي گياه جعفري با استفاده از دستگاه جذب اتمي اندازه‌گيري شد. علاوه بر اين، ضريب خطرپذيري نسبت به بيماري‌هاي غير سرطاني با استفاده از فرمول ارائه شده توسط سازمان محيط زيست آمريکا محاسبه گردید.


یافته‌ها: کاربرد 10 و 15 تن در هکتار کود گاوی به ترتيب باعث افزايش 2/0 و 5/0 واحدي در pH خاک گردید. همچنین افزايش 10 تن در هکتار کود گاوی به همراه 5 درصد وزني خاک‌اره موجب افزايش 6/1 واحدي در ظرفيت تبادل کاتيوني خاک شد. بر مبنای نتایج، استفاده از 15 تن در هکتار کود گاوی به همراه 5 درصد وزني خاک‌اره توانسته است پتانسيل خطرپذيري نسبت به بيماري‌هاي غير سرطاني در اثر جذب سرب ناشي از مصرف جعفري را کاهش دهد. 


نتیجه‌گیری: نتايج حاکي از آن بودند که مصرف جعفري در مناطق آلوده به سرب مي‌تواند پتانسيل خطرپذيري بالايي براي بيماري‌هاي غير سرطاني داشته باشد. در اين ميان کاربرد کود گاوی به همراه خاک‌اره، تأثير به ‌سزايي بر کاهش اين خطرپذيري داشته است؛ هر چند که نقش نوع و مقدار آلودگي خاک در مقدار کاهش خطرپذيري نبايد ناديده گرفته شود.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ارجاع به مقاله
بقائیا. ح., & میرزاییر. (2019). اثر کاربرد کود گاوی و خاک‌اره بر کاهش پتانسيل خطرپذيري سرب ناشي از مصرف جعفري. تحقیقات نظام سلامت, 15(2), 91-98. https://doi.org/10.32592/hsr.2019.15.2.107
نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل