اثر کاربرد کود گاوی و خاک اره بر کاهش پتانسيل خطرپذيري سرب ناشي از مصرف جعفري

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

امیر حسین بقائی
راحله میرزایی

چکیده

مقدمه: ميوه ها و سبزيجات بعد از حبوبات جز مهم رژيم غذايي انسانها هستند.اين پژوهش با هدف بررسي پتانسيل خطرپذيري سرب ناشي از مصرف جعفري در خاک تيمار شده با  خاک اره و کود گاوی انجام گرفت.

روش‌ها:  اين پژوهش به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي صورت پذيرفت. تيمارهاي آزمايشي شامل کاربرد 0، 10 و 15 تن در هکتار کود گاوی غني‌شده با 0 و 5 درصد وزني خاک اره در خاکي با مقادير 0، 400، 600 و800 ميلي گرم سرب در کيلوگرم و گياه مورد نظر جعفري بوده است. بعد از گذشت 50 روز غلظت سرب در خاک و اندام هوايي گياه جعفري با دستگاه جذب اتمي اندازه‌گيري شد. علاوه بر اين، ضريب خطرپذيري به بيماري­هاي غير سرطاني با استفاده از فرمول­ ارايه شده توسط سازمان محيط زيست آمريکا  محاسبه شد.

یافته‌ها: کاربرد 10 و 15 تن در هکتار  کود گاوی به ترتيب باعث افزايش 2/0 و5/0واحدي در pH خاک شده است. افزايش 10 تن در هکتار کود گاوی به همراه 5 درصد وزني خاک اره باعث افزايش 6/1واحدي در ظرفيت تبادل کاتيوني خاک شد. همچنين استفاده از 15 تن در هکتار کود گاوی به همراه 5 درصد وزني خاک اره توانسته است پتانسيل خطرپذيري به بيماريهاي غير سرطاني در اثر جذب سرب ناشي از مصرف جعفري را کاهش دهد. 

نتيجه‌گيري : نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که مصرف جعفري در مناطق آلوده به سرب  مي‌تواند پتانسيل خطرپذيري بالايي براي بيماريهاي غيرسرطاني داشته باشد. در اين ميان، کاربرد کود گاوی به همراه خاک اره تاثير به‌سزايي در کاهش اين خطرپذيري داشته است، هر چند که نقش نوع و ميزان آلودگي خاک در ميزان کاهش خطرپذيري نبايستي ناديده گرفته شود. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل