دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل)

مقایسه سلامت روان و ابعاد شخصیت زنان دارای سندرم تخمدان پلی‌کیستیک با زنان عادی

مژگان نواب دانشمند, اکرم دهقانی دهقانی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3368

چکیده


-


واژگان کلیدی


سندرم تخمدان پلی‌کیستیک؛ سلامت روان؛ شخصیتDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3368

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.