دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل):279-284

مقایسه سلامت روان و ابعاد شخصیت زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک با زنان عادی

مژگان نواب, اکرم دهقانی دهقانی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3368

چکیده


مقدمه: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (Polycystic ovary syndrome یا PCOS)، یکی از شایع‌ترین اختلالات غدد درون‌ریز محسوب می‌شود که شیوع آن بسته به تعریف، از 4 تا 25 درصد گزارش شده است. این سندرم با بروز پیامدهای مختلف، بر روی جنبه‌های گوناگون زندگی تأثیر می‌گذارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سلامت روان و ابعاد شخصیت زنان مبتلا به PCOS با زنان عادی انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه از نوع علی مقایسه‌ای بود و جامعه آماری آن را زنان مبتلا به PCOS و زنان سالم تشکیل داد. 126 نفر از مراجعه‌کنندگان به کلینیک‌ها و مطب‌های خصوصی زنان شهر اصفهان به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. فرم کوتاه پرسش‌نامه ‌شخصيتي NEO (60-NEO-Five Factors Inventory یا 60-NEO-FFI) و پرسش‌نامه سلامت عمومی (28-General Health Questionnaire یا 28-GHQ) جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده گردید. در نهایت، داده‌ها با استفاده از آزمون MANOVA در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین ابعاد سلامت روان دو گروه زنان مشاهده شد و گروه زنان مبتلا به PCOS به طور معنی‌داری سلامت روان پایین‌تری داشتند (010/0 > P) و میزان واریانس تفاوت‌ها در متغیر سلامت عمومی به‌ صورت کلی 10 درصد بود. همچنین، بررسی ابعاد شخصیتی نشان داد که گروه زنان مبتلا به PCOS به‌ صورت معنی‌داری از نوروتیسم بالاتر و گشودگی پایین‌تری برخوردار بودند (010/0 > P).

نتیجه‌گیری: زنان مبتلا به PCOS نسبت به زنان عادی سلامت روان پایین‌تری دارند و به لحاظ شخصیتی مضطرب‌تر می‌باشند و از گشودگی پایین‌تری نسبت به تجارب برخوردار هستند. بنابراین، لزوم مداخلات روان‌شناختی جهت تشخیص و درمان سندرم‌های روانی زنان مبتلا به PCOS ضروری به نظر می‌رسد.


واژگان کلیدی


سندرم تخمدان پلی‌کیستیک؛ سلامت روان؛ شخصیت

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3368

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.