دوره 14، شماره 3: 1397:328-333

مقایسه سلامت روان و ابعاد شخصیت زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک با زنان عادی

مژگان نواب, اکرم دهقانی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3368

چکیده


مقدمه: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (Polycystic ovary syndrome یا PCOS)، یکی از شایع‌ترین اختلالات غدد درون‌ریز محسوب می‌شود که شیوع آن بسته به تعریف، از 4 تا 25 درصد گزارش شده است. این سندرم با بروز پیامدهای مختلف، بر روی جنبه‌های گوناگون زندگی تأثیر می‌گذارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سلامت روان و ابعاد شخصیت زنان مبتلا به PCOS با زنان عادی انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه از نوع علی مقایسه‌ای بود و جامعه آماری آن را زنان مبتلا به PCOS و زنان سالم تشکیل داد. 126 نفر از مراجعه‌کنندگان به کلینیک‌ها و مطب‌های خصوصی زنان شهر اصفهان به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. فرم کوتاه پرسش‌نامه ‌شخصيتي NEO (60-Neuroticism-Extraversion-Openness-Five-Factors Inventory یا
60-NEO-FFI) و پرسش‌نامه سلامت عمومی (28-General Health Questionnaire یا 28-GHQ) جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده گردید. در نهایت، داده‌ها با استفاده از آزمون MANOVA در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین ابعاد سلامت روان دو گروه زنان مشاهده شد و گروه زنان مبتلا به PCOS به طور معنی‌داری سلامت روان پایین‌تری داشتند (010/0 > P) و میزان واریانس تفاوت‌ها در متغیر سلامت عمومی به‌ صورت کلی 10 درصد بود. همچنین، بررسی ابعاد شخصیتی نشان داد که گروه زنان مبتلا به PCOS به‌ صورت معنی‌داری از نوروتیسم بالاتر و گشودگی پایین‌تری برخوردار بودند (010/0 > P).

نتیجه‌گیری: زنان مبتلا به PCOS نسبت به زنان عادی سلامت روان پایین‌تری دارند و به لحاظ شخصیتی مضطرب‌تر می‌باشند و از گشودگی پایین‌تری نسبت به تجارب برخوردار هستند. بنابراین، لزوم مداخلات روان‌شناختی جهت تشخیص و درمان سندرم‌های روانی زنان مبتلا به PCOS ضروری به نظر می‌رسد.


واژگان کلیدی


سندرم تخمدان پلی‌کیستیک؛ سلامت روان؛ شخصیت

تمام متن:

PDF

مراجع


Homburg R. What is polycystic ovarian syndrome? A proposal for a consensus on the definition and diagnosis of polycystic ovarian syndrome. Hum Reprod 2002; 17(10): 2495-9.

Tehrani FR, Simbar M, Tohidi M, Hosseinpanah F, Azizi F. The prevalence of polycystic ovary syndrome in a community sample of Iranian population: Iranian PCOS prevalence study. Reprod Biol Endocrinol 2011; 9: 39.

Fauser BC, Tarlatzis BC, Rebar RW, Legro RS, Balen AH, Lobo R, et al. Consensus on women's health aspects of polycystic ovary syndrome (PCOS): The Amsterdam ESHRE/ASRM-Sponsored 3rd PCOS Consensus Workshop Group. Fertil Steril 2012; 97(1): 28-38.

Diamanti-Kandarakis E, Kandarakis H, Legro RS. The role of genes and environment in the etiology of PCOS. Endocrine 2006; 30(1): 19-26.

DuRant EM, Leslie NS, Critch EA. Managing polycystic ovary syndrome: A cognitive behavioral strategy. Nurs Womens Health 2009; 13(4): 292-300.

Goolsby MJ. AACE hyperandrogenism guidelines. J Am Acad Nurse Pract 2001; 13(11): 492-4.

Hunter MH, Sterrett JJ. Polycystic ovary syndrome: It's not just infertility. Am Fam Physician 2000; 62(5): 1079-88, 1090.

Banaszewska B, Duleba AJ, Spaczynski RZ, Pawelczyk L. Lipids in polycystic ovary syndrome: Role of hyperinsulinemia and effects of metformin. Am J Obstet Gynecol 2006; 194(5): 1266-72.

Glueck CJ, Morrison JA, Friedman LA, Goldenberg N, Stroop DM, Wang P. Obesity, free testosterone, and cardiovascular risk factors in adolescents with polycystic ovary syndrome and regularly cycling adolescents. Metabolism 2006; 55(4): 508-14.

Ching HL, Burke V, Stuckey BG. Quality of life and psychological morbidity in women with polycystic ovary syndrome: Body mass index, age and the provision of patient information are significant modifiers. Clin Endocrinol (Oxf) 2007; 66(3): 373-9.

Elsenbruch S, Hahn S, Kowalsky D, Offner AH, Schedlowski M, Mann K, et al. Quality of life, psychosocial well-being, and sexual satisfaction in women with polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88(12): 5801-7.

Drosdzol A, Skrzypulec V, Mazur B, Pawlinska-Chmara R. Quality of life and marital sexual satisfaction in women with polycystic ovary syndrome. Folia Histochem Cytobiol 2007; 45(Suppl 1): S93-S97.

Kerchner A, Lester W, Stuart SP, Dokras A. Risk of depression and other mental health disorders in women with polycystic ovary syndrome: A longitudinal study. Fertil Steril 2009; 91(1): 207-12.

Dabson KS, Mohammad Khani P. Psychometric characteristics of beck depression inventory-II in patients with major depressive disorder. J Rehab 2007; 8( SUPPL): 82-8. [In Persian].

Costa PT, McCrae RR. Revised NEO personality inventory (NEO PI-R) and NEP five-factor inventory (NEO-FFI): professional manual. Lutz, FL: Psychological Assessment Resources; 1992.

McCrae RR, Costa PT Jr. Rotation to maximize the construct validity of factors in the NEO personality inventory. Multivariate Behav Res 1989; 24(1): 107-24.

Garosi Farshi T. A new approach to personality evaluation (Application of factor analysis in personality studies). Tabriz, Iran: Daniel Publications; 2001. p. 21-32. [In Persian].

Goldberg DP. The detection of psychiatric illness by questionnaire: A technique for the identification and assessment of non-psychotic psychiatric illness. Oxford, UK: Oxford University Press; 1972.

Morris PL, Goldberg RJ. Validity of the 28-item general health questionnaire in hospitalized gastroenterology patients. Psychosomatics 1989; 30(3):290-5.

Chan DW. The Chinese version of the general health questionnaire: Does language make a difference? Psychol Med 1985; 15(1): 147-55.

Stunkard AJ, Faith MS, Allison KC. Depression and obesity. Biol Psychiatry 2003; 54(3): 330-7.

Hollinrake E, Abreu A, Maifeld M, Voorhis BJ, Dokras A. Increased risk of depressive disorders in women with polycystic ovary syndrome. Fertility and Sterility 2007; 87(6): 1369-76.

Trent ME, Rich M, Austin SB, Gordon CM. Fertility concerns and sexual behavior in adolescent girls with polycystic ovary syndrome: Implications for quality of life. J Pediatr Adolesc Gynecol 2003; 16(1): 33-7.

Mehrabadi S, Jahanian Sadatmahalleh S, Kazemnejad A. Association of depression and anxiety with cognitive function in patients with polycystic ovary syndrome. J Mazandaran Univ Med Sci 2017; 27(147): 159-70. [In Persian].

Upadhya K, Trent M. Effects of polycystic ovary syndrome on health-related quality of life. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res 2007; 7(6): 597-603.
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3368

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.