دوره 14، شماره 2: 1397 (شماره در حال تکمیل)

بررسی میزان موثر بودن سیستم های ایمنی مجهز به ابزار دقیق با استفاده از روش تجزیه و تحلیل لایه های حفاظتی و آنالیز درخت خطا در واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه اصفهان

مهدی قاسمپور, رضا غلام نیا, موسی جباری, امیر حسین متین, عباس آقابابایی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3384

چکیده


-


واژگان کلیدی


صنایع فرایندی، تحلیل لایه های حفاظتی، FTA، سطح یکپارچگی ایمنی، قابلیت اطمینانDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3384

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.