دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل)

بررسی کارایی نانوذرات مغناطیسی ( Fe3O4@SiO2-MPAP ) در حذف رنگزای آنیونی از محلولهای آبی : مطالعات سینتیکی، تعادلی و ترمودینامیکی

محسن محمدی گلنگش, زهرا بزرگ پناه, علی محمد صنعتی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3385

چکیده


-


واژگان کلیدی


راکتیو بلک 5 ؛ سیلیکا- استر؛ محلول آبی؛ نانوذرات مغناطیسیDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3385

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.