دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل)

هنجار يابي فرم دوحالته پرسشنامه رضايت بيماران سرپايي نجميه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی اسمی.

عرفان جوانمردی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3391

چکیده


-


واژگان کلیدی


هنجاریابی؛ روايي؛ تحلیل عاملی تاییدی اسمی؛ ضرایب همبستگیDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3391

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.