دوره 14، شماره 3: 1397:314-320

اندازه‌گیری تری‌هالو‌متان‌ها در آب شرب شبکه‌ توزیع شهر اصفهان طی سال‌های 95-1394

علی دهنوی, غلامحسن عظیمی, محمد سراجی, محمد حسن ربیعی راد

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3392

چکیده


مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعيين غلظت برخی از تری‌هالومتان‌ها (Trihalomethanes یا THMs) در آب آشامیدنی شبكه‌ توزيع شهر اصفهان و مقایسه‌ زمانی و مکانی داده‌ها و همچنین، مقایسه با تحقیقات گذشته انجام گرفت.

روش‌ها: اين مطالعه از نوع توصيفي- مقطعي بود و در سال‌های 95-1394 انجام شد. نمونه‌برداری طی 12 مرحله زمانی از 18 نقطه در شبكه‌ توزیع آب شرب صورت گرفت. مقدار THMs مبتنی بر استانداردهای 10301ISO و 16469ISRI- و با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی- آشکارساز طیف‌سنجی جرمی (Gas chromatography-mass spectrometry یا
GC-MS) تعیین شد. سایر شاخص‌ها از جمله دما، pH و کلر باقی‌مانده نیز در محل نمونه‌برداری اندازه‌گیری گردید.

یافته‌ها: از گونه‌های مختلف THMs، فقط کلروفرم در تمام موارد اندازه‌ده بود. میانگین غلظت کلروفرم آب شبکه‌ توزیع اصفهان در بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 8/19، 2/16، 7/19 و 9/12 میکروگرم بر لیتر به دست آمد. میانگین غلظت کلر آزاد باقی‌مانده نیز به همان ترتیب 6/0، 6/0، 5/0 و 6/0 میلی‌گرم بر لیتر محاسبه شد.

نتیجه‌گیری: میانگین غلظت کلروفرم در تابستان در مقایسه با گزارش‌های قبلی، حدود 20 درصد افزایش را نشان می‌دهد که این افزایش، اهمیت پایش مداوم این ترکیبات و اجرایی نمودن راهکارهای کاهش آن‌ برای سال‌های آتی را متذکر می‌شود. در حال حاضر، آب شرب اصفهان كيفيت مناسبي از لحاظ وجود كلر باقي‌مانده و THMs دارد؛ به طوری که استانداردهای معتبر از جمله سازمان حافظت از محیط زیست آمریکا (United States Environmental Protection Agency یا USEPA) و استاندارد محیط زیست ایران را برآورده می‌کند.


واژگان کلیدی


آلودگی آب؛ تری‌هالومتان‌ها؛ گندزدايي؛ کیفیت آب؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


Mohammadi A, Miri M, Ebrahimi A, Khorsandi H, Nemati S. Monitoring of THMs concentration in Isfahan water

distribution system and zoning by GIS, a case study in the center of Iran . Iranian Journal of Health, Safety & Environment 2016; 3(1): 421-7. [In Persian].

Ebrahimi A, Nemati S, Abdolahnejad A, Faraji M, Mohammadi A. Optimizing removal condition of CBP precarsures in water

resources by activated Nano-carbon and Nano zeolite using taguchi method. J Health 2018; 8(5): 539-51. [In Persian].

Bina B, Mohammadi A, Ebrahimi A, Amin MM, Pourzamani H, Nemati Mansor S. Survey of chloroform concentration in the

water distribution system of Isfahan, Iran, and zoning by GIS. J Health Syst Res 2012; 8(2): 204-13. [In Persian].

Uyak V, Toroz I, Meri+ŗ S. Monitoring and modeling of trihalomethanes (THMs) for a water treatment plant in Istanbul.

Desalination 2005; 176(1): 91-101.

Di Cristo C, Leopardi A, Quintiliani C, de Marinis G. Drinking water vulnerability assessment after disinfection through

chlorine. Procedia Eng 2015; 119: 389-97.

Al Heboos S, Istvįn L. Influence of water quality characters on kinetics of chlorine bulk decay in water distribution systems.

Int J Appl Sci Technol 2015; 5(4).

Sun YX, Wu QY, Hu HY, Tian J. Effects of operating conditions on THMs and HAAs formation during wastewater chlorination. J Hazard Mater 2009; 168(2-3): 1290-5.

Babaei AA, Atari L, Ahmadi M, Alavi N, Ahmadi Angali K. Determination of trihalomethanes concentration in Ahvaz water

distribution network in 2011. Jentashapir 2013; 3(4): 469-78.

Pardakhti AR, Torabian A. Evaluation of THMs in Tehran’s drinking water and comparison with drinking water outside the

city water district. J Environ Stud 2010; 36(53): 39-44. [In Persian].

United States Environmental Protection Agency (EPA). Stage 2 disinfectants and disinfection byproducts rule initial

distribution system evaluation. Collingdale, PA, DIANE Publishing; 2006

World Health Organization. Guidelines for drinking-water quality. Geneva, Switzerland: WHO; 2008.

Institute of Standards and Industrial Research of Iran. Drinking water-Physical and chemical specifications, No: 1053. Tehran, Iran: ISIRI; 2009. [In Persian].

Powell JC, Hallam NB, West JR, Forster CF, Simms J. Factors which control bulk chlorine decay rates. Water Res 2000;34(1): 117-26.

Williams DT, LeBel GL, Benoit FM. Disinfection by-products in Canadian drinking water. Chemosphere 1997; 34(2): 299-316.

Torabian A. An evaluation of THMS in drinking water and a method of its removal. Iran J Public Health 1998; 37(1-2): 35.

Alian T. Isfahan drinking water quality assessment from the point of view of the presence or absence of the THMs [Report].

Isfahan, Iran: Water & Waste Water Company of Isfahan Province; 2005. [In Persian].

Alian T. Isfahan drinking water quality study from the point of view of the presence or absence of teri halothanes. Proceedings

of the 7th National Congress on Environmental Health; 2004 Sep. 14-16; Shahrekord, Iran. [In Persian].

Institute of Standards and Industrial Research of Iran. Routine water sampling method, No: 2348. Tehran, Iran: ISIRI; 1982.

[In Persian].

Greenberg AE, Clesceri LS, Franson MA, Rice EW. Standard methods for the examination of water & wastewater.

Washington, DC: American Public Health Association; 2005.

Baytak D, Sofuoglu A, Inal F, Sofuoglu SC. Seasonal variation in drinking water concentrations of disinfection by-products in

IZMIR and associated human health risks. Sci Total Environ 2008; 407(1): 286-96.

Kiani R, Sobhanardakani S, Cheraghi M. Investigation of trihalomethanes in drinking water of Abbas Abad water treatment

plant. Avicenna J Clin Med 2017; 24(1): 72-9. [In Persian].

Fakhri Y, Mohseni-Bandpei A, Conti GO, Keramati H, Zandsalimi Y, Amanidaz N, et al. Health risk assessment induced by

chloroform content of the drinking water in Iran: Systematic review. Toxin Rev 2017; 36(4): 342-51.

Bina B, Ebrahimi A, Mohammadi A, Amin MM, Pourzamani HR. The Effectiveness of nano zeolite modified by cationic surfactant

in the removal of disinfection byproduct precursors from potable water. J Health Syst Res 2012; 7(5): 524-33. [In Persian].

Li XF, Mitch WA. Drinking water disinfection byproducts (DBPs) and human health effects: Multidisciplinary challenges and

opportunities. Environ Sci Technol 2018; 52(4): 1681-9.
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3392

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.