دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل)

بررسی مقدار تری‌هالو‌متان‌ها در آب شرب شبکه‌ی توزیع شهر اصفهان

علی دهنوی, غلامحسن عظیمی, محمد سراجی, محمد حسن ربیعی راد

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3392

چکیده


-


واژگان کلیدی


شبکه‌ی توزیع آب شرب؛ تری‌هالومتان‌ها؛ شهر اصفهان؛ گندزدايي؛ کیفیت آبDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3392

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.