دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل)

عنوان: واکاوی پدیدار شناسانه علل اعتیاد به شبکه‎های اجتماعی در دانش‎آموزان دبیرستانی شهر تهران

لیلا ترابیان, فریده عامری, زهره خسروی, شکوه السادات بنی جمالی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3393

چکیده


-


واژگان کلیدی


پدیدارشناسانه؛ اعتیاد؛ شبکه‎های اجتماعی؛ دانش‎آموزانDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3393

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.