دوره 14، شماره 3: 1397:356-361

بررسی نقش واسطه‌ای آشفتگی استنتاج در رابطه بین تجارب تجزیه‌ای و نشانه‌های وسواسی- اجباری در دانشجویان دانشگاه شاهد در سال 1396

اکرم قربعلی, محمدرضا شعیری, محمد غلامی فشارکی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3414

چکیده


مقدمه: پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که در میان افراد مبتلا به اختلال وسواسی- جبری (Obsessive-compulsive disorder یا OCD)، پتانسیلی برای گسستگی وجود دارد. رویکرد مبتنی بر استنتاج نوعی مسیر پژوهشی را در این زمینه برانگیخته است. تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش واسطه‌ای آشفتگی استنتاج در رابطه بین تجارب تجزیه‌ای و نشانه‌های OCD انجام شد.

روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، 212 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد شرکت نمودند. نمونه‌گیری به روش تصادفی خوشه‌ای انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه بازنگری شده وسواسی- جبری (Obsessive Compulsive Inventory-Revised یا OCI-R)، مقیاس تجارب تجزیه‌ای (Dissociative Experiences Scale-II یا DES-II) و نسخه بسط یافته پرسش‌نامه آشفتگی استنتاج (Inferential Confusion Questionnaire-Expanded Version یا ICQ-EV) بود. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی Pearson، Regression سلسله مراتبی بر اساس روش Baron وKenny و آزمون Sobel در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: رابطه مثبت و معنی‌داری بین تجارب تجزیه‌ای، نشانه‌های OCD و آشفتگی استنتاج وجود داشت (010/0 > P). نتایج تحلیل Regression نشان داد که آشفتگی استنتاج در رابطه بین تجارب تجزیه‌ای و نشانه‌های OCD نقش واسطه‌ای را ایفا نمود (001/0 > P، 356/0 = β).

نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده حاکی از نقش آشفتگی استنتاج در تبیین رابطه بین تجارب تجزیه‌ای و نشانه‌های OCD است. این نتیجه می‌تواند شواهدی را در جهت حمایت از سودمندی به کارگیری رویکرد مبتنی بر استنتاج در درمان آن دسته از افراد مبتلا به OCD که دارای تجارب تجزیه‌ای هستند، فراهم سازد.


واژگان کلیدی


اختلال وسواسی- جبری؛ اختلالات تجزیه‌ای؛ آشفتگی

تمام متن:

PDF

مراجع


O'Connor K, Aardema F, Pélissier MC. Beyond reasonable doubt: Reasoning processes in obsessive-compulsive disorder and related disorders. John Wiley & Sons; 2005.

Aardema F, O'Connor KP, Emmelkamp PM, Marchand A, Todorov C. Inferential confusion in obsessive-compulsive disorder: The inferential confusion questionnaire. Behav Res Ther 2005; 43(3): 293-308.

Brown HD, Kosslyn SM, Breiter HC, Baer L, Jenike MA. Can patients with obsessive-compulsive disorder discriminate between percepts and mental images? A signal detection analysis. J Abnorm Psychol 1994; 103(3): 445-54.

Clark DA, O'Connor K. Thinking is believing: Ego-dystonic intrusive thoughts in obsessive-compulsive disorder. In: Clark DA, Editor. Intrusive thoughts in clinical disorders: Theory, research, and treatment. New York, NY: Guilford Press; 2005. p. 145-76.

Paradisis SM, Aardema F, Wu KD. Schizotypal, dissociative, and imaginative processes in a clinical OCD sample. J Clin Psychol 2015; 71(6): 606-24.

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). Washington, DC: American Psychiatric Pub; 2013.

Soffer-Dudek N. Dissociation and dissociative mechanisms in panic disorder, obsessive-compulsive disorder, and depression: A review and heuristic framework. Psychol Conscious 2014; 1(3): 243-70.

Lochner C, Seedat S, Hemmings SM, Kinnear CJ, Corfield VA, Niehaus DJ, et al. Dissociative experiences in obsessive-compulsive disorder and trichotillomania: Clinical and genetic findings. Compr Psychiatry 2004; 45(5): 384-91.

OConnor K, Aardema F. Living in a Bubble Dissociation, Relational Consciousness, and Obsessive Compulsive Disorder. J Conscious Stud 2012; 19(7-8): 7-8.

van Ijzendoorn MH, Schuengel C. The measurement of dissociation in normal and clinical populations: Meta-analytic validation of the Dissociative Experiences Scale (DES). Clin Psychol Rev 1996; 16(5): 365-82.

Blanchemaison P, Gorny P, Muntlak H, Griton P, Cloarec M. Angioscopy and the surgical treatment of varices in the area of the external saphenous vein. Phlebologie 1990; 43(4): 543-9.

Goff DC, Olin JA, Jenike MA, Baer L, Buttolph ML. Dissociative symptoms in patients with obsessive-compulsive disorder. J Nerv Ment Dis 1992; 180(5): 332-7.

Goodman WK, Price LH, Rasmussen SA, Mazure C, Fleischmann RL, Hill CL, et al. The yale-brown obsessive compulsive scale. I. Development, use, and reliability. Arch Gen Psychiatry 1989; 46(11): 1006-11.

Pozza A, Giaquinta N, Dettore D. Exploring the role of dissociation dimensions in obsessive compulsive disorder. European Psychiatry 2016; 33: S496.

Raszka M, Prasko J, Koprivova J, Novak T, Adamcova K. Psychological dissociation in obsessive-compulsive disorder is associated with anxiety level but not with severity of obsessive-compulsive symptoms. Neuro Endocrinol Lett 2009; 30(5): 624-8.

Morrison KA. The Relationship between dissociation, susceptibility to doubt and obsessive-compulsiveness [PhD Thesis]. Guildford, UK: University of Surrey; 2015.

O'Leary N. The relationship between inferential confusion, obsessive compulsiveness, schizotypy and dissociation in a non-clinical sample [PhD Thesis]. Guildford, UK: University of Surrey; 2015.

Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics. New York, NY: HarperCollins College Publishers; 1996.

Foa EB, Huppert JD, Leiberg S, Langner R, Kichic R, Hajcak G, et al. The obsessive-compulsive inventory: Development and validation of a short version. Psychol Assess 2002; 14(4): 485-96.

Foa EB, Kozak MJ, Salkovskis PM, Coles ME, Amir N. The validation of a new obsessive-compulsive disorder scale: The Obsessive-Compulsive Inventory. Psychol Assess 1998; 10(3): 206-14.

Ghassemzadeh H, Shams G, Abedi J, Karamghadiri N, Ebrahimkhani N, Rajabloo M. Psychometric properties of a Persian-language version of the obsessive-compulsive inventory-revised: OCI-R-Persian. Psychology 2011; 2(3): 210-5.

Carlson EB, Putnam FW. An update on the dissociative experiences scale. Dissociation 1993; 6(1): 16-27.

Bruce AS, Ray WJ, Carlson RA. Understanding cognitive failures: What's dissociation got to do with it? Am J Psychol 2007; 120(4): 553-63.

Aardema F, Wu KD, Careau Y, O'Connor K, Julien D, Dennie S. The expanded version of the inferential confusion questionnaire: Further development and validation in clinical and non-clinical samples. J Psychopathol Behav Assess 2010; 32(3): 448-62.

Baron RM, Kenny DA. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. J Pers Soc Psychol 1986; 51(6): 1173-82.

Belli H, Ural C, Vardar MK, Yesilyurt S, Oncu F. Dissociative symptoms and dissociative disorder comorbidity in patients with obsessive-compulsive disorder. Compr Psychiatry 2012; 53(7): 975-80.

Prasko J, Raszka M, Diveky T, Grambal A, Kamaradova D, Koprivova J, et al. Obsessive compulsive disorder and dissociation-comparison with healthy controls. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2010; 154(2): 179-83.

Dčttore D. Inferential Confusion moderates the effects of dissociative experiences on OCD symptoms severity in a clinical sample with Obsessive-Compulsive Disorder. Clin Neuropsychiatry 2016; 13(6): 108-14.

Giesbrecht T, Lynn SJ, Lilienfeld SO, Merckelbach H. Cognitive processes in dissociation: An analysis of core theoretical assumptions. Psychol Bull 2008; 134(5): 617-47.

Coles ME, Radomsky AS, Horng B. Exploring the boundaries of memory distrust from repeated checking: Increasing external validity and examining thresholds. Behav Res Ther 2006; 44(7): 995-1006.
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3414

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.