دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل)

بررسی نقش واسطه ای آشفتگی استنتاج در رابطه بین تجارب تجزیه ای و نشانه های وسواسی-اجباری در دانشجویان دانشگاه شاهد در سال 1396

اکرم قربعلی, محمدرضا شعیری, محمد غلامی فشارکی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3414

چکیده


-


واژگان کلیدی


آشفتگی استنتاج؛ نشانه های وسواسی-اجباری؛ تجارب تجزیه ایDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3414

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.