تحلیل ریسک ایمنی ساخت‌وساز در واحد توربین‌هال یک نیروگاه برق بر اساس تکنیک پاپیونی

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمد دانشور
احمد سلطان زاده
حیدر محمدی
علی اکبر سلطان زاده

چکیده

زمینه‌وهدف: پروژه‌های کلان ساخت‌وساز همواره در معرض ریسک‌های زیاد قرار داشته و ایمنی در این پروژه‌ها در معرض آسیب می‌باشد. تحلیل منابع خطر و ریسک ایمنی آن یکی از فعالیت‌های مهم برای اولویت‌بندی ریسک‌های موجود و همچنین مدیریت آن در فرایند ساخت‌وساز نیروگاه برق به عنوان یکی از خطرناک‌ترين صنايع از لحاظ منابع خطر و ريسك ایمنی می‌باشد. مطالعه حاضر با  هدف تحلیل ریسک‌های ایمنی موجود در فاز ساخت‌وساز در یک نیروگاه برق و بر اساس تکنیک پاپیونی انجام شده است.

روش کار: این مطالعه یک واکاوی تحلیلی-مقطعی بوده که در واحد توربین‌هال یک نیروگاه سیکل ترکیبی در حال ساخت و  در سال 1396 اجرا شده است. تحلیل ایمنی ریسک در این مطالعه بر اساس تکنیک پاپیونی و با استفاده از نرم افزار Bow Tie ProTM انجام شد. برای اثربخشی بیشتر این مطالعه، دو فاز تشریح سیستم و شناسایی منابع خطر قبل از مرحله تحلیل ریسک و مشخص شدن مسیر هر شاخه از نمودار پاپیونی (تهدید تا وقوع رویداد) طراحی و اجرا شده است.

یافته‌ها: نتایج تحلیل ارتباط عناصر هر فعالیت با تهدیدات و پیامدهای آن نشان داد که بالاترین میزان تهدیدات مربوط به سیلندرهای تحت فشار، جوشکاری و برشکاری (8 تهدید ضربه و صدمات مکانیکی، حرارت و گرما، حمل‌ونقل، اتصالات ناایمن و معیوب، نگهداری و انبارش سیلندرها، روغن و چربی، نشتی و برگشت شعله) و همچنین بیشترین پیامدها مربوط به عملیات باربرداری و جابجایی بار سنگین (3 پیامد آسیب انسانی، آسیب به جرثقیل و بار و آسیب به تاسیسات و تجهیزات) و سیلندرهای تحت فشار، جوشکاری و برشکاری (3 پیامد آسیب انسانی ، حریق و انفجار و آسیب به تاسیسات و تجهیزات) بود.

نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه بیانگر این بود که استفاده از نرم افزار Bow Tie ProTM یک روش مناسب برای تحلیل ریسک ایمنی پروژه‌های کلان مانند ساخت‌وساز نیروگاه بوده که می‌تواند به ارائه راهکارهای ایمنی پیشگیرانه و محدودکننده برای جلوگیری و کاهش تهدیدات و همچنین کنترل پیامد ریسک ایمنی فعالیت‌های ساخت‌وسازی منجر شود.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل

مراجع

1. Identifying and classifying the critical risk factors in a power plant project in Iran. Financial Research. 2008;9(2):-.
2. Haimes YY. Risk modeling, assessment, and management: John Wiley & Sons; 2015.
3. حبيبي اا, كشاورزي م, يوسفي حع, حسن‌زاده ا. تحلیل پیامد حوادث عمده و تعیین سطح یکپارچگی ایمنی فرایند در واحد آب ترش پالایشگاه گازی با استفاده از روش آنالیز لایه‌های حفاظتی. تحقیقات نظام سلامت.7(3).
4. Chapman RJ. The controlling influences on effective risk identification and assessment for construction design management. International Journal of Project Management. 2001;19(3):147-60.
5. نوروزی ما, جهانگیری م, چوبینه ع, نژاد عن. مطالعه تطبیقی الزامات سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM) با سیستم‌های 18001OHSAS (OH&S) و HSE و امکان‌سنجی استقرار آن در یکی از شرکت‌های پتروشیمی کشور. تحقیقات نظام سلامت. 2012;8(4):588-99.
6. Fatemeh K, Esmaeil Z, Iraj M, Esmaeil S. Analysis of Root Causes of Major Process Accident in Town Border Stations (TBS) using Functional Hazard Analysis (FuHA) and Bow tie Methods. Muhandisī-i bihdāsht-i ḥirfah/ī. 2014;1(3):19-28.
7. Jacinto C, Silva C. A semi-quantitative assessment of occupational risks using bow-tie representation. Safety Science. 2010;48(8):973-9.
8. de Ruijter A, Guldenmund F. The bowtie method: A review. Safety science. 2016;88:211-8.
9. Khakzad N, Khan F, Amyotte P. Dynamic risk analysis using bow-tie approach. Reliability Engineering & System Safety. 2012;104:36-44.
10. Mulcahy MB, Boylan C, Sigmann S, Stuart R. Using bowtie methodology to support laboratory hazard identification, risk management, and incident analysis. Journal of Chemical Health and Safety. 2017;24(3):14-20.
11. Korhonen PJ, Luptacik M. Eco-efficiency analysis of power plants: An extension of data envelopment analysis. European journal of operational research. 2004;154(2):437-46.
12. Gozzi M. Explosions, risk assessment in combined-cycle power plants. Mondometano. 2000;15(4):34-9.
13. Omidvari M, Gharmaroudi MR. Analysis of human error in occupational accidents in the power plant industries using combining innovative FTA and meta-heuristic algorithms. Journal of Health and Safety at Work. 2015;5(3):1-12.
14. Nag P. Power plant engineering: Tata McGraw-Hill Education; 2002.
15. Ferdous R, Khan F, Sadiq R, Amyotte P, Veitch B. Handling and updating uncertain information in bow-tie analysis. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2012;25(1):8-19.
16. Targoutzidis A. Incorporating human factors into a simplified “bow-tie” approach for workplace risk assessment. Safety science. 2010;48(2):145-56.
17. Soltanzadeh A, Mohammadfam I, Moghimbeygi A, Ghiasvand R. Exploring causal factors on the severity rate of occupational accidents in construction worksites. International journal of civil engineering. 2017;15(7):959-65.
18. Mohammadfam I, Soltanzadeh A, Moghimbeigi A, Akbarzadeh M. Confirmatory factor analysis of occupational injuries: presenting an analytical tool. Trauma monthly. 2017;22(2).
19. Soltanzadeh A, Mohammadfam I, Mahmoudi S, Savareh BA, Arani AM. Analysis and forecasting the severity of construction accidents using artificial neural network. Safety Promotion and Injury Prevention. 2017;4(3):185-92.
20. Soltanzadeh A, Mohammadfam I, Moghimbeigi A, Ghiasvand R. Key factors contributing to accident severity rate in construction industry in Iran: a regression modelling approach/Primjena regresijskog modela u analizi ključnih čimbenika koji pridonose težini nesreća u građevinskoj industriji u Iranu. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology. 2016;67(1):47-53.
21. Mohammadfam I, Soltanzadeh A, Moghimbeigi A, Savareh BA. Use of artificial neural networks (ANNs) for the analysis and modeling of factors that affect occupational injuries in large construction industries. Electronic physician. 2015;7(7):1515.
22. Heyrani P, Baghaei A. Risk assessment in gas and oil pipelines based on the fuzzy Bow-tie technique. Journal of Health and Safety at Work. 2016;6(1):59-70.