تحلیل ریسک ایمنی ساخت‌ و ساز در واحد توربین ‌هال یک نیروگاه برق بر اساس تکنیک پاپیونی

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمد دانشور
احمد سلطان زاده
حیدر محمدی
علی اکبر سلطان زاده

چکیده

مقدمه: پروژه‌های کلان ساخت ‌و ساز همواره در معرض ریسک‌های زیادی قرار دارند و ایمنی در این پروژه‌ها در معرض آسیب می‌باشد؛ بنا بر این، تحلیل ریسک ایمنی یکی از فعالیت‌های مهم برای اولویت‌بندی ریسک‌های موجود و مدیریت ریسک در ساخت‌ و ساز نیروگاه‌های برق به عنوان یکی از خطرناک‌ترين صنايع می‌باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تحلیل ریسک‌های ایمنی در ساخت‌ و ساز یک نیروگاه برق بر اساس تکنیک پاپیونی انجام شد.


روش‌‌ها: مطالعه حاضر یک واکاوی تحلیلی- مقطعی می‌باشد که در واحد توربین ‌هال یک نیروگاه سیکل ترکیبی در حال ساخت در سال 1396 انجام شده است. تحلیل ایمنی ریسک در این مطالعه بر اساس تکنیک پاپیونی و با استفاده از نرم‌افزار Bow Tie ProTM صورت گرفت. شایان ذکر است که برای اثربخشی بیشتر این مطالعه، دو فاز تشریح سیستم و شناسایی خطر قبل از تحلیل ریسک ایمنی طراحی و اجرا گردید.


یافته‌ها: ارتباط بین فعالیت، تهدید و پیامد هر یک از خطرات شناسایی شده نشان‌دهنده آن بود که بالاترین میزان تهدید مربوط به سیلندرهای تحت فشار، جوشکاری و برشکاری (8 تهدید شامل: ضربه و صدمات مکانیکی، حرارت و گرما، حمل ‌و نقل، اتصالات ناایمن و معیوب، نگهداری و انبارش سیلندرها، روغن و چربی، نشتی و برگشت شعله) بوده است. باید خاطرنشان ساخت که بیشترین پیامد مربوط به عملیات باربرداری و جابه‌جایی بار سنگین (سه پیامد آسیب انسانی، آسیب به جرثقیل و بار و آسیب به تأسیسات و تجهیزات)، سیلندرهای تحت فشار و جوشکاری و برشکاری (سه پیامد آسیب انسانی، حریق و انفجار و آسیب به تأسیسات و تجهیزات) بوده است.


نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بیانگر آن بودند که استفاده از نرم‌افزار Bow Tie ProTM یک روش مناسب برای تحلیل ریسک ایمنی در ساخت ‌و ساز نیروگاهی است و تحلیل ریسک ایمنی در واحد توربین ‌هال می‌تواند برای جلوگیری از تهدیدات و کاهش پیامد حوادث مورد توجه قرار گیرد.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ارجاع به مقاله
دانشورم., سلطان زادها., محمدیح., & سلطان زادهع. ا. (2019). تحلیل ریسک ایمنی ساخت‌ و ساز در واحد توربین ‌هال یک نیروگاه برق بر اساس تکنیک پاپیونی. تحقیقات نظام سلامت, 15(2), 99-106. https://doi.org/10.32592/hsr.2019.15.2.101
نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل

مراجع

1. Identifying and classifying the critical risk factors in a power plant project in Iran. Financial Research. 2008;9(2):-.
2. Haimes YY. Risk modeling, assessment, and management: John Wiley & Sons; 2015.
3. حبيبي اا, كشاورزي م, يوسفي حع, حسن‌زاده ا. تحلیل پیامد حوادث عمده و تعیین سطح یکپارچگی ایمنی فرایند در واحد آب ترش پالایشگاه گازی با استفاده از روش آنالیز لایه‌های حفاظتی. تحقیقات نظام سلامت.7(3).
4. Chapman RJ. The controlling influences on effective risk identification and assessment for construction design management. International Journal of Project Management. 2001;19(3):147-60.
5. نوروزی ما, جهانگیری م, چوبینه ع, نژاد عن. مطالعه تطبیقی الزامات سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM) با سیستم‌های 18001OHSAS (OH&S) و HSE و امکان‌سنجی استقرار آن در یکی از شرکت‌های پتروشیمی کشور. تحقیقات نظام سلامت. 2012;8(4):588-99.
6. Fatemeh K, Esmaeil Z, Iraj M, Esmaeil S. Analysis of Root Causes of Major Process Accident in Town Border Stations (TBS) using Functional Hazard Analysis (FuHA) and Bow tie Methods. Muhandisī-i bihdāsht-i ḥirfah/ī. 2014;1(3):19-28.
7. Jacinto C, Silva C. A semi-quantitative assessment of occupational risks using bow-tie representation. Safety Science. 2010;48(8):973-9.
8. de Ruijter A, Guldenmund F. The bowtie method: A review. Safety science. 2016;88:211-8.
9. Khakzad N, Khan F, Amyotte P. Dynamic risk analysis using bow-tie approach. Reliability Engineering & System Safety. 2012;104:36-44.
10. Mulcahy MB, Boylan C, Sigmann S, Stuart R. Using bowtie methodology to support laboratory hazard identification, risk management, and incident analysis. Journal of Chemical Health and Safety. 2017;24(3):14-20.
11. Korhonen PJ, Luptacik M. Eco-efficiency analysis of power plants: An extension of data envelopment analysis. European journal of operational research. 2004;154(2):437-46.
12. Gozzi M. Explosions, risk assessment in combined-cycle power plants. Mondometano. 2000;15(4):34-9.
13. Omidvari M, Gharmaroudi MR. Analysis of human error in occupational accidents in the power plant industries using combining innovative FTA and meta-heuristic algorithms. Journal of Health and Safety at Work. 2015;5(3):1-12.
14. Nag P. Power plant engineering: Tata McGraw-Hill Education; 2002.
15. Ferdous R, Khan F, Sadiq R, Amyotte P, Veitch B. Handling and updating uncertain information in bow-tie analysis. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2012;25(1):8-19.
16. Targoutzidis A. Incorporating human factors into a simplified “bow-tie” approach for workplace risk assessment. Safety science. 2010;48(2):145-56.
17. Soltanzadeh A, Mohammadfam I, Moghimbeygi A, Ghiasvand R. Exploring causal factors on the severity rate of occupational accidents in construction worksites. International journal of civil engineering. 2017;15(7):959-65.
18. Mohammadfam I, Soltanzadeh A, Moghimbeigi A, Akbarzadeh M. Confirmatory factor analysis of occupational injuries: presenting an analytical tool. Trauma monthly. 2017;22(2).
19. Soltanzadeh A, Mohammadfam I, Mahmoudi S, Savareh BA, Arani AM. Analysis and forecasting the severity of construction accidents using artificial neural network. Safety Promotion and Injury Prevention. 2017;4(3):185-92.
20. Soltanzadeh A, Mohammadfam I, Moghimbeigi A, Ghiasvand R. Key factors contributing to accident severity rate in construction industry in Iran: a regression modelling approach/Primjena regresijskog modela u analizi ključnih čimbenika koji pridonose težini nesreća u građevinskoj industriji u Iranu. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology. 2016;67(1):47-53.
21. Mohammadfam I, Soltanzadeh A, Moghimbeigi A, Savareh BA. Use of artificial neural networks (ANNs) for the analysis and modeling of factors that affect occupational injuries in large construction industries. Electronic physician. 2015;7(7):1515.
22. Heyrani P, Baghaei A. Risk assessment in gas and oil pipelines based on the fuzzy Bow-tie technique. Journal of Health and Safety at Work. 2016;6(1):59-70.