بررسی کیفیت آب شرب و غلظت باقیمانده سموم آفتکش کلروپیریفوس و پاراتیون در آبهای زیرزمینی شهرستان دزفول در سال 59

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

منصوره فرزان مهر
بیژن بینا
افشین ابراهیمی

چکیده

مقدمه: توسعه کشاورزی و عدم مدیریت صحیح آن می‌تواند موجب آلودگی منابع آب و خاک ناشی از مصرف انواع کودها و سموم شیمیایی شود. این امر به ویژه در مناطقی که از سفره‌های آب زیرزمینی برای مصارف خانگی (به ‌ویژه شرب) استفاده می‌شود، می‌تواند برای سلامت انسان خطرناک باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت آب شرب بر اساس شاخص IRWQIGC (Iran Water Quality Index for Groundwater Resources-Conventional) و غلظت باقیمانده سموم آفت‌کش کلروپیریفوس و پاراتیون در آب‌های زیرزمینی شهرستان دزفول در سال 1395 انجام شد.


روش‌‌ها: در پژوهش حاضر 40 نمونه از هشت ایستگاه (24 نمونه برای سموم آفت‌کش و 16 نمونه برای شاخص کیفیت آب ) آب‌های زیرزمینی شهرستان دزفول طی دو فصل پاییز و زمستان در سال 1395 برداشت شد و پس از عملیات استخراج و آماده‌سازی نمونه‌ها، تعیین مقدار باقی‌مانده آفت‌کش‌های کلروپیریفوس و پاراتیون با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC/ECD: Gas Chromatography–Electron Capture Detector) صورت گرفت. اندازه‌گیری و طبقه‌بندی کیفیت آب‌های زیرزمینی مورد مطالعه نیز بر اساس شاخص IRWQIGC انجام شد.


یافته‌ها: نتایج نشان دادند که بیشترین مقدار سم کلروپیریفوس در ماه اسفند در ایستگاه «چاه شمس‌آباد» معادل 22/0 میلی‌گرم بر لیتر بوده است. میزان سم پاراتیون نیز در کلیه نمونه‌ها در ایستگاه‌های نمونه‌برداری کمتر از حد تشخیص دستگاه به دست آمد. بر مبنای نتایج، بهترین کیفیت آب شرب بر اساس شاخص IRWQIGC مربوط به ایستگاه‌های «چاه مهاجرین»، «چاه صفی‌آباد» و «چاه منتظری» به ترتیب با مقادیر 11/75، 85/74 و 55/72 با معادل توصیفی «خوب» بود و کمترین کیفیت به «چاه کهنک» با مقدار 55/58 با معادل توصیفی «نسبتاً خوب» تعلق داشت.


نتیجه‌گیری: با وجود این که آب‌های زیرزمینی شهرستان دزفول به لحاظ کیفی در وضعیت خوبی قرار دارند و غلظت سموم آفت‌کش مورد مطالعه در آن‌ها پایین‌تر از حد استاندارد ایران می‌باشد؛ اما افزایش مصرف سم کلروپیریفوس با توجه به استانداردهایWHO  (World Health Organization) و EPA (Environmental Protection Agency) می‌تواند در آینده مشکل‌ساز شود.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ارجاع به مقاله
فرزان مهرم., بیناب., & ابراهیمیا. (2019). بررسی کیفیت آب شرب و غلظت باقیمانده سموم آفتکش کلروپیریفوس و پاراتیون در آبهای زیرزمینی شهرستان دزفول در سال 59. تحقیقات نظام سلامت, 15(2), 158-168. https://doi.org/10.32592/hsr.2019.15.2.102
نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل

مراجع

1- Khani M, Sharifipoor R. Environmental Health: Water and Water Pollution. 9th ed. Tehran: Khaniran; 2011 (in Persian).
2- Bukowska B,2006 toxicity of 2,4-dichlorophenoxy acetic acid molecular mechanisms. Polish journal of inviromental studie . 15(2): 365-74.
3- Eslami H, Dehghani R, SHayeghi M, Moosavi A, Rabani D, Hoseinshahi D, 1390. Determination of organophosphate pesticides in water resources major cities of Kashan, University of Medical Sciences Journal Zahedan.
4- Dehghani R, Environment Toxicology. Kashan, University of Medical Sciences.
5- USEPA. (2005). Aquatic life ambient water guality critria diazinon, final washington DC. Office of science and technology u.s enviromental protection agency.
6- WHO (2004). the who recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification. UNEP word health organization
7- Hasani A, Sayadi M, Jafari S, 1390. Investigation effect of agricultural pesticides on the quality of drinking water wells in villages shemiranat, Journal of Water and Wastewater, page 120-129.
8- Panahi T, Esmat Saatlo SM, Parvishi AR, Rezaei H. Monitoring of physical and chemical quality parameters in drinking water wells in Khoy Township (2008). The first Conference of Rural Drinking Water Quality; 2009; Iran. Oromieh.
9- Sepehrnia B, Nabizadeh R, Mahvi AH, Naseri S. Water quality analysis of drinking water distribution systems of Rey Township using IWQIS software. Iranian Journal of Health and Environment. 2016;9(1): 103-14.
10- Taban M, Purjafar M.R, Pamanian M.R, Heydari SH, 1387. limate Impact on Architectural OrnamentAnalyzing Shadow of Khavoon in Dezful Historical Context Using Image Processing, Journal naghshe jahan . 2(2): 1-11.
11- Maturi F, Kalantari N.A, Rahimi M.H, Espar gham O, 1390. Microbial deterioration assessment of groundwater in the east of Dezful in Khuzestan province. Iran Conference on Engineering Geology and Environment, Tarbiat Modares University, October. pp: 1344-1352.
12- Iran Statistics Center, Population, Census, 1395.
13. Khozestan Province Portal, dezful town 1396.
14- APHA, AWWA, WPCF. Standard Methods for Examination of Water And Waste Water. Washington: American Public Health Association 2005; Part 1000-3000.
15- Zang X, starner K, spurlock F. Analysis of chlorpyriros Agricultural use in regions of frequent surfase water detections in colifornia UAS. 2012; 5(1), PP.233-240.
16- Rahimi M., Besharat S. and Rezaverdinejad V.R. Quality evaluation of groundwater resources of Ardabil aquifer for agricultural and drinking uses. Journal. Environ. Water Eng.2017, 2(4), 360-375.
17- Varol S, Davraz A. Evaluation of the groundwater quality with WQI (Water Quality Index) and multivariate analysis: a case study of the Tefenni plain (Burdur/Turkey), Springer Professional 2015; Issue 4, Pages 4-19.
18- Abdelkader Bouderbala. Assessment of Water Quality Index for the Groundwater in the Upper Cheliff Plain, Algeria, journal Geological Society of india 2017; Vol.90, pp: 347-358.
19- Majdi H, Gheibi L, Soltani T. Evaluation of Physicochemical and Microbial Quality of Drinking Water of Villages in Takab Town in West Azerbaijan in 2013. J RafsanjanUniv Med Sci 2015; 14(8): 631-42.