بررسی کیفیت آب شرب و غلظت باقیمانده سموم آفت کش کلروپیریفوس و پاراتیون در آب‌های زیرزمینی شهرستان دزفول در سال 1395

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

منصوره فرزان مهر

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از انجام این مطالعه تعیین کیفیت آب شرب از طریق محاسیه شاخص ( IRWQIGC ) و غلظت باقیمانده سموم آفت کش کلروپیریفوس و پاراتیون در آب‌های زیرزمینی شهرستان دزفول در سال 1395 بوده است.

مواد و روش ها: در این تحقیق نمونه برداری ها از 8 ایستگاه ( 3 ایستگاه برای سموم آفت کش و 8 ایستگاه برای شاخص کیفیت آب) بر روی آب‌های زیرزمینی شهرستان دزفول در طی دو فصل پاییز و زمستان در سال 1395 انجام شد و پس از عملیات استخراج و آماده سازی نمونه ها، تعیین مقدار باقیمانده آفت کش‌های کلروپیریفوس و پاراتیون  به کمک دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به دتکتور ربایش الکترونی (GC/ECD) مورد آنالیز  قرار گرفتند و همچنین اندازه گیری و طبقه بندی کیفیت آب‌های زیرزمینی مورد مطالعه، بر اساس شاخص IRWQIGC  نیز انجام شد.

نتایج: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بیشترین مقدار سم کلروپیریفوس در فصل زمستان در ماه اسفند در ایستگاه چاه شمس‌آباد به مقدار µg/L 2/0 و سم پاراتیون در کلیه نمونه ها در ایستگاه های نمونه برداری کمتر از حد تشخیص دستگاه بوده است، تقریباَ به اندازه صفر بدست آمد. بهترین کیفیت آب شرب بر اساس شاخص IRWQIGC مربوط به ایستگاه های چاه مهاجرین ، صفی‌آباد و منتظری با معادل توصیفی بسیار خوب و کمترین کیفیت مربوط به چاه کهنک با معادل توصیفی نسبتاً خوب بدست آمد.

نتیجه گیری: با وجود این که آب‌های زیرزمینی شهرستان دزفول از لحاظ کیفی در وضعیت خوبی قرار دارد و غلظت سموم آفت‌کش مورد مطالعه در آن، پایین تر از حد استاندارد ایران می باشد، ولی با توجه به استانداردWHO  و EPA زنگ خطر استفاده از این سم به صدا در آمده است. برداشت های بی رویه از چاه های آب و خشکسالی، همچنین ورود آلاینده­های غیر زمین ساخت مانند سولفات و نیترات  توسط فاضلآب‌ها و روانآب‌ها به سفره های آب زیرزمینی و  با توجه به رشد کلیه عوامل صنعتی، کشاورزی و شهرنشینی در آینده نزدیک، گسترش تخریب کیفیت آب‌های زیرزمینی دور از انتظار نخواهد بود.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ارجاع به مقاله
فرزان مهرم. (2019). بررسی کیفیت آب شرب و غلظت باقیمانده سموم آفت کش کلروپیریفوس و پاراتیون در آب‌های زیرزمینی شهرستان دزفول در سال 1395. تحقیقات نظام سلامت, 15(2). https://doi.org/10.22122/jhsr.v15i2.3431
نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل

مراجع

1- Khani M, Sharifipoor R. Environmental Health: Water and Water Pollution. 9th ed. Tehran: Khaniran; 2011 (in Persian).
2- Bukowska B,2006 toxicity of 2,4-dichlorophenoxy acetic acid molecular mechanisms. Polish journal of inviromental studie . 15(2): 365-74.
3- Eslami H, Dehghani R, SHayeghi M, Moosavi A, Rabani D, Hoseinshahi D, 1390. Determination of organophosphate pesticides in water resources major cities of Kashan, University of Medical Sciences Journal Zahedan.
4- Dehghani R, Environment Toxicology. Kashan, University of Medical Sciences.
5- USEPA. (2005). Aquatic life ambient water guality critria diazinon, final washington DC. Office of science and technology u.s enviromental protection agency.
6- WHO (2004). the who recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification. UNEP word health organization
7- Hasani A, Sayadi M, Jafari S, 1390. Investigation effect of agricultural pesticides on the quality of drinking water wells in villages shemiranat, Journal of Water and Wastewater, page 120-129.
8- Panahi T, Esmat Saatlo SM, Parvishi AR, Rezaei H. Monitoring of physical and chemical quality parameters in drinking water wells in Khoy Township (2008). The first Conference of Rural Drinking Water Quality; 2009; Iran. Oromieh.
9- Sepehrnia B, Nabizadeh R, Mahvi AH, Naseri S. Water quality analysis of drinking water distribution systems of Rey Township using IWQIS software. Iranian Journal of Health and Environment. 2016;9(1): 103-14.
10- Taban M, Purjafar M.R, Pamanian M.R, Heydari SH, 1387. limate Impact on Architectural OrnamentAnalyzing Shadow of Khavoon in Dezful Historical Context Using Image Processing, Journal naghshe jahan . 2(2): 1-11.
11- Maturi F, Kalantari N.A, Rahimi M.H, Espar gham O, 1390. Microbial deterioration assessment of groundwater in the east of Dezful in Khuzestan province. Iran Conference on Engineering Geology and Environment, Tarbiat Modares University, October. pp: 1344-1352.
12- Iran Statistics Center, Population, Census, 1395.
13. Khozestan Province Portal, dezful town 1396.
14- APHA, AWWA, WPCF. Standard Methods for Examination of Water And Waste Water. Washington: American Public Health Association 2005; Part 1000-3000.
15- Zang X, starner K, spurlock F. Analysis of chlorpyriros Agricultural use in regions of frequent surfase water detections in colifornia UAS. 2012; 5(1), PP.233-240.
16- Rahimi M., Besharat S. and Rezaverdinejad V.R. Quality evaluation of groundwater resources of Ardabil aquifer for agricultural and drinking uses. Journal. Environ. Water Eng.2017, 2(4), 360-375.
17- Varol S, Davraz A. Evaluation of the groundwater quality with WQI (Water Quality Index) and multivariate analysis: a case study of the Tefenni plain (Burdur/Turkey), Springer Professional 2015; Issue 4, Pages 4-19.
18- Abdelkader Bouderbala. Assessment of Water Quality Index for the Groundwater in the Upper Cheliff Plain, Algeria, journal Geological Society of india 2017; Vol.90, pp: 347-358.
19- Majdi H, Gheibi L, Soltani T. Evaluation of Physicochemical and Microbial Quality of Drinking Water of Villages in Takab Town in West Azerbaijan in 2013. J RafsanjanUniv Med Sci 2015; 14(8): 631-42.