دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل)

خودکارآمدی در انجام فعالیت بدنی دانش آموزان مقطع متوسطه یک شهرستان فلاورجان

باقر احمدی, فاطمه بستامی, زهرا توکلی, فیروزه مصطفوی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3485

چکیده


-


واژگان کلیدی


فعالیت بدنی، خودکارامدی، دانش آموزانDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3485

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.