تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار خود مراقبتی سالمندان مبتلا به پر فشاری خون مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت،شهر داران، ۱۳۹۷-۱۳۹۶

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مریم محمد شریفی دارانی

چکیده

مقدمه: افزایش جمعیت سالمندان در سالهای اخیر باعث شده تا میزان بیماریهای مزمن و در نتیجه نیازبه مراقبت در آنها افزایش چشمگیری پیدا کند و مدیریت آن  از طریق انجام رفتارهای خودمراقبتی الزامی است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار خودمراقبتی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر داران انجام شده است.

روش ها:پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد با گروه مداخله است که در آن 100 نفر از سالمندان مبتلا به پرفشاری خون تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهر داران به صورت تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر سوالات دموگرافیک، آگاهی، سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و رفتار خودمراقبتی بود که روایی و پایای آن به تایید رسیده تکمیل کردند.اطلاعات به صورت مصاحبه از دعوت کنندگان جمع آوری شدند.برای تحلیل دادده ها از نرم افزر SPSSویرایش 18 ،آزمونهای آماری تی مستقل، تی زوجی، کای اسکوئر، فیشراستفاده شد.

یافته ها : میانگین گروه سنی مورد مطالعه در گروه مداخله 5/6±6/66 و در گروه کنترل 3/6±4/67 سال بود. قبل از مداخله بین میانگین نمره حساسیت ، شدت ، منافع و موانع درک شده، راهنما برای عمل،خودکارآمدی ورفتارخودمراقبتی  در دو گروه قبل از مداخله آموزشی اختلاف معنی دار وجود نداشت .(P>0/05) در گروه مداخله میانگین نمرات آگاهی و اجزاء مدل بعداز مداخله آموزشی افزایش معنی داری یافت.(P<0/001) .

نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که به کارگیری مدل اعتقاد بهداشتی ابزاری اثر بخش برای انجام رفتارهای خودمراقبتی درسالمندان مبتلا به پرفشاری خون است.

کلید واژه:

مدل اعتقاد بهداشتی، خودمراقبتی، سالمندان، پرفشاری خون

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل

مراجع

1-Kasani,A. Mnati, R. Manti,V. Shoja,M. Mir Baluch Zahi, A. 1393. Study of factors affecting social capital and its relation with quality of life in the elderly in Elam city. Journal of Sadra Medical Sciences Volume 2, Issue 3.
2-Shabani, J. Rahghoy, A. Nowruz, K. Rahgozar, M. Sha'bani, M. 1395. The Relationship between Self-efficacy and Quality of Life of the Elderly Residents of Tehran's Sanatorium. Elderly Journal. No. 11, No. 4
3-Salahshor, A. Harouni, J. Slahshor, S. Hassanzadeh, A. Mostafavi,PH. Molly, M. 1394. The study of the relationship between self-efficacy, barriers and perceived social support with increasing behavior in the elderly's health in Dana. Journal of Health Research. Year 11, Number 1.
4-Mazlomi Mahmoud Abad,S S. Soltani, T. Moravoty Sharif Abadi, M A. 1393. Studying the ability to perform daily activities and the prevalence of chronic diseases in elderly people in Yazd. Journal of Yazd School of Health. 13th year. Number three
5-Njad Dadgar, N. Shojaei Zadeh, D. Tale, A. Hosseini, M. Amani,F. 1393. The Effect of Combined Educational Intervention on the Health Belief Model in Adopting Alzheimer's Preventive Behaviors in the Elderly People Covered by Ardabil Health Care Centers. Health Research Journal. Second Issue
6-Behzad, Y.Bastane, F. Haqani,. 1394. Effect of telephony telephony empowerment program (telephony) on self-efficacy in self-care behaviors in high blood pressure elderly. Urmia Nursing and Midwifery Faculty. Thirteenth period No. 11
7-Najafi Gheeljeh, T. Shahidi, M 1393. Self-care education and improving the quality of life in people with hypertension. Cardiovascular Nursing Journal. Third Edition, No. 1
8-Burhani Nejd, V R. Neghabzadeh Tahami, A. Nabavi, S H. Rashidi, V. Yazdi Feizabadi, V. 1394. The status of health services and its effective factors in the elderly in Kerman. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. Volume 7
9-Heidari, H. Blurchery Fear, F. Yaghmaei, F. Nasiri, N. Hamdzadeh, S. 1392. The effect of short-term aerobic exercise on hypertension in elderly with hypertension. Quarterly Journal of Nursing, Surgery, Year 3, Number 1.
10 -Azad baht, M. Gorramoodi, Gh. Taheri Tanjani, P. sahae, Robab. Shojaei Zadeh, D.Ghesevand,E. 1393. Self-care behaviors promoting health and its related factors in the elderly. Community education and health education. Volume 1 Issue 2.
11-Vazini, H. Barati, M .1392. Predictive factors associated with self-care behaviors among type 2 diabetic patients using the Health Belief Model. Journal of Torbat Heydarieh University of Medical Sciences. First issue, No. 4
12- Suleimani, Leil. (1392). A comparative study on the effect of on-site and non-attendance based on health belief model on nutritional behavior of elderly people in Ahram city. Graduate degree. School of Public Health. Bushehr University of Medical Sciences and Health Services
13- Asadi Sh, Mons. Salehi, L. 1395. A Survey on Knowledge, Belief,and Practice of Older People in Karaj City on Osteoporosis Using Health Belief Model. Scientific Journal of Hamedan Nursing and Midwifery Faculty. Volume 24, Issue 2
14- Fakhrizadeh, Z (1393). The Effect of Education Based on Health Belief Model on the Adoption of Hypertension Controlling Behaviors in the Elderly 60-65 Years. Graduate Degree. Arak University of Medical Sciences and Health Services.
15- Khalilpour Darestani, M. (1395). The Effect of Educational Intervention on the Health Belief Model on the Prevention of Premenstrual Syndrome in pre-university girls in Tehran, Islamic Azad University, Science Research Branch, Faculty of Medical Sciences
16- Kamran A, Sadeghieh Ahari S1, Biria M2, Malepour A2, Heydari H3.(----) Determinants of Patient’s Adherence to Hypertension Medications: Application of Health Belief Model Among Rural Patients . Annals of Medical and Health Sciences Research | Nov-Dec | Vol 4
17
18- Glanz,K.,Rimer,BK.,Lewis,FM.(2002).Health behavior and health educatin :theory , reseach,and practice . 3rd edn. Wiley . San Francisco,
19- Suleiman Ismail , O& Abdullahi , M & Babangida Dangani , U & Yusuf Sherif , K .(2015). Using Health Beliefs Model as an Intervention to Non Compliance with Hypertension Information among Hypertensive Patient. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS). Vol 20, Issue 9, Ver. PP 11-16.