اثربخشی برنامه هنردرمانی بر رشد مهارت‌های ارتباطی دختران نوجوان آهسته‌گام

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

معصومه کلانتری
مجتبی امیری مجد
پریسا تجلی

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه هنردرمانی (تئاتر و نمایش) بر رشد مهارت‌های ارتباطی نوجوانان آهسته‌گام انجام شد.


روش‌‌ها: پژوهش آزمایشی حاضر همراه با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر آهسته‌گام 14-10 ساله شهر تهران در سال تحصیلی
97-1396 تشکیل دادند. از میان این افراد، 40 دانش‌آموز آهسته‌گام به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به ‌طور تصادفی به دو گروه آزمايش و گواه تقسیم شدند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، پرسشنامه مهارت ارتباطی بود که توسط معلمان هر دو گروه تکمیل گردید (پیش‌آزمون). سپس، گروه آزمایش طی 20 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت برنامه هنردرمانی (تئاتر و نمایش) قرار گرفتند؛ اما گروه گواه، مداخله‌ای را دریافت ننمودند. در پایان، هر دو گروه مجدداً به ابزار پژوهش پاسخ دادند (پس‌آزمون) و پس از گذشت سه ماه، دوباره از هر دو گروه ارزیابی به عمل آمد (پیگیری) تا میزان اثرگذاری دوره درمانی بررسی شود.


یافته‌ها: نتایج نشان دادند که اثر هنردرمانی (تئاتر و نمایش) بر رشد مهارت‌های ارتباطی دختران (22/118=F، 001/0=P) معنادار می‌باشد؛ بدین معنا که دو گروه آزمایش و گواه از نظر تأثیر هنردرمانی بر رشد مهارت‎های ارتباطی تفاوت معنا‎داری داشتند. شایان ذکر می‌باشد که هنردرمانی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه باعث بهبود معنا‎دار رشد مهارت‎های ارتباطی دختران نوجوان آهسته‎گام شده بود.


نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان دادند که هنردرمانی به شیوه تئاتر باعث ارتقای مهارت‌های ارتباطی دختران نوجوان آهسته‎گام می‎شود. با توجه به این نتایج به اولیا، معلمان و دست‌اندرکاران آموزش پیشنهاد می‌شود شرایطی را فراهم نمایند تا دانش‌آموزانی که به لحاظ توانایی برقراری ارتباط و مهارت‌های ارتباطی با دیگر دانش‌آموزان دارای مشکلاتی هستند، شناسایی شوند و تحت درمان به شیوه هنردرمانی قرار بگیرند.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ارجاع به مقاله
کلانتریم., امیری مجدم., & تجلیپ. (2019). اثربخشی برنامه هنردرمانی بر رشد مهارت‌های ارتباطی دختران نوجوان آهسته‌گام. تحقیقات نظام سلامت, 15(2), 115-121. https://doi.org/10.32592/hsr.2019.15.2.103
نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل

مراجع

1.Jadal, M. M. Social Problems of Mental Retarded Children and Their Parents. Available online at: Journal of review of research 2012;11, 1-4.
2.Afrouz, Gholamali, Ashoori, Mohammad and Ghasemzadeh, swear. Transformation of the step-by-step definition in AAMR and AAIDD and the difference in its criteria in DSM-IV-TR and DSM0V. Growth of counseling school education 2016; 12 (1), 21-24.
3.Mansell, J. Active support: enabling and empowering people with intellectual disabilities. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers 2012.
4.Rajabi Behjat, Spring. Designing and testing an art therapy program to improve the social interaction of students aged 12-6 years. Master's thesis. Al-Zahra University 2012.
5.Matson JL, Neal D, Fodstad JC, Hess JA, Mahan S, Rivet TT. Reliability and validity of the Matson evaluation of social skills with youngsters. Behav Modif 2010;34(6): 539-558.
6.Davis, K.M., Boon, R.T., Cihak, D.F., & Fore, C. Power cards to improve conversational skills in adolescents with asperger syndrome .Journal of Focus on Autism and Other Developmental Disabilities 2010; 25(1),12-22.
7.Karami, Jahangir; Shafiei, Behnaz and Heydari Esharp, Parisa. The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Behavioral Therapy in Improving Social Compromisement of Undergraduate Students with Subjective Negative. Exceptional education 2016;15 (3): 21-30.
8.Zadeh Mohammadi, Ali. Unified Psychology. Publisher: Ghatreh 2015.
9.Hackett, S. S., Ashby, L., Parker, K., Goody, S. and Power, N. UK art therapy practice-based guidelines for children and adults with learning disabilities. International Journal of Art Therapy 2017; 22(2): 84-94.
10.Gazeas, M. Current findings on art therapy and individuals with autism spectrum disorder. Canadian Art Therapy Association Journal 2012; 25(1): 15-22.
11.Pouliou, D., Bonoti, F. and Nikonanou, N. Do Preschoolers Recognize The Emotional Expressiveness of Colors in Realistic and Abstract Art Paintings? The Journal of genetic psychology 2018; 179(2): 53-61.
12. Jamshidi Sianki, Maryam, Mazaheri, Mohammad Ali, Zadeh Mohammadi, Ali and Anari, Asieh. The Effectiveness of Therapeutic Art Reveals the Reduction of the Behavioral and Emotional Issues of the Children with False Death Experiences, The 2nd Congress of Children and Adolescent Psychology, Faculty of Psychology and Education, Shahid Beheshti University, 2015.
13. Nasri, Maryam & Kreskian Mujambari, Adis. The Effectiveness of Therapy Painting on Increasing Self-esteem and Self-Efficiency of Abortive Children in Karaj, Journal of Behavioral Sciences Research 2017; (15) 4: 454-488
14. Nazmi, Zahra and Hojjatkhah, Seyyed Mohsen. The Effect of Free Painting on Teens Emotional Intelligence. The 6th Conference on Children and Adolescents Psychiatry, Tabriz University of Medical Sciences and Health Services 2013.
15.Hargie, O., S. & Dickson, D. Skilled interpersonal Communication: Research, Theory and Practice. NewYork: Routledge 2004.
16.Ahadi, Batul; Mirzai, Peri; Narimani, Mohammad and Abolqasemi, Abbas. The Effect of Social Problem Solving Education on Social Adjustment and Academic Performance of Shy Students. Research in the Sphere of Exceptional Children 2009; 9 (3): 202-193.
17.Purhanifh-Ali, Hooria. The Effectiveness of Family-Sensory-Verbal-Family-Based Interventions in Improving Reading Skills for Low School Students with Down Syndrome. Master's thesis. Islamic Azad University, Central Tehran Branch 2014.
18. Mohammadi, Nourallah. A study on the effect of social skills training on normality disorder in adolescents. Master's thesis. Tarbiat Modares University 2004.