ارتباط وضعیت تحصیلی با سلامت روان، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال1396

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

نجمه فرجی کاهکش
مریم عمیدی مظاهری
اکبر حسن زاده

چکیده

مقدمه: بررسی عوامل اثرگذار بر وضعیت تحصیلی دانشجویان که به عنوان مهم‌ترین افراد یک جامعه به شمار می‌روند، اهمیت بسیاری دارد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین وضعیت تحصیلی با سلامت روان، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.


روش‌‌ها: پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر در ارتباط با 231 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های اطلاعات دموگرافیک، بهزیستی روان‌شناختی ریف (Reef)، حمایت اجتماعی شربورن و استوارت (Sherbourne و Stewart) و رضایت از زندگی داینر (Diener) جمع‌آوری شدند. شایان ذکر است که به منظور سنجش وضعیت تحصیلی دانشجویان از معدل کل سه ترم اخیر آن‌ها استفاده گردید.   


یافته‌ها: نتایج نشان دادند که بین نمره رضایت از زندگی، بهزیستی روان‌شناختی و حمایت اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد. همچنین، نتایج آنالیز رگرسیون خطی چندگانه حاکی از آن بودند که از بین متغیرهای مورد نظر به ترتیب رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی، بهترین پیش‌بینی‌کننده‌ها برای وضعیت تحصیلی دانشجویان بوده‌اند.


نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌ دست آمده می‌توان گفت که وضعیت تحصیلی دانشجویان از رضایت از زندگی خود و حمایت اجتماعی افراد مرتبط با آن‌ها متأثر می‌باشد. در این راستا پیشنهاد می‌شود در برنامه آموزشی دانشجویان به مبحث رضایت از زندگی پرداخته شود و شیوه‌های جلب حمایت اجتماعی به شکل صحیح به آن‌ها آموزش داده شود.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ارجاع به مقاله
فرجی کاهکشن., عمیدی مظاهریم., & حسن زادها. (2019). ارتباط وضعیت تحصیلی با سلامت روان، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال1396. تحقیقات نظام سلامت, 15(2), 122-128. https://doi.org/10.32592/hsr.2019.15.2.100
نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل