بررسی ارتباط وضعیت تحصیلی با سلامت روان ،حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال1396

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

نجمه فرجی کاهکش
مریم عمیدی مظاهری
اکبر حسن زاده

چکیده

مقدمه: بررسی عوامل تاثیر گذار بر وضعیت تحصیلی دانشجویان که مهم ترین افراد یک جامعه به شمار می روند اهمیت بسیاری دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین وضعیت تحصیلی با سلامت روان، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است.

روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بود و در بین 231 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، بهزیستی روان شناختی ریف، حمایت اجتماعی شربورن و استوارت و رضایت از زندگی داینر جمع آوری شد.همچنین جهت سنجش وضعیت تحصیلی دانشجویان از معدل ترم 3 دانشجویان استفاده شد.  

یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که بین نمره رضایت از زندگی ، بهزیستی روان شناختی و حمایت اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد. همچنین آنالیز رگرسیون خطی چند گانه نشان داد که از بین متغیر های مورد نظر به ترتیب رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی بهترین پیش بینی کننده ها برای وضعیت تحصیلی دانشجویان بوده است .

نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده وضعیت تحصیلی دانشجویان متاثر از رضایت از زندگی خود و حمایت اجتماعی افراد مرتبط با آنهاست. بنابراین بررسی بیشتر مسائل مربوط به رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی در دانشجویان تاثیر بسزایی بر وضعیت تحصیلی و پیشرفت آنها در تحصیل خواهد داشت.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل