بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی بهورزان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

زهرا شاکری مبارکه
حسین شهنازی
اکبر حسن‌زاده

چکیده

مقدمه: مهارت‌هاي زندگي عبارت هستند از مجموعه توانایي‌هایی كه زمينه سازگاري و رفتار مثبت و مفيد را فراهم مي‌آورند. اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر ابعاد کیفیت زندگی و سلامت روان زنان در مطالعات متعددی تأیید شده است؛ اما شواهد پژوهشی در مورد بهورزان ایرانی وجود ندارد؛ از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی بهورزان انجام شد.


روش‌‌ها: مطالعه حاضر به روش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با استفاده از گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش را بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت شهرستان‌های مبارکه و لنجان تشکیل دادند. این افراد به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و مقایسه تقسیم شدند. ابتدا پرسشنامه‌های کیفیت زندگی و سلامت عمومی به هر دو گروه ارائه شد و پس از گذشت پنج جلسه 90 دقیقه‌ای، برنامه آموزش مهارت‌های ده‌گانه زندگی برای گروه مداخله اجرا گردید. پس از گذشت دو ماه، پرسشنامه‌ها‌ مجدداً توسط دو گروه تکمیل شدند. در انتها، اطلاعات وارد نرم‌افزارSPSS 20  گردیدند و با استفاده از آزمون‌های آماری کای اسکوئر، t مستقل، همبستگی Pearson و رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.


یافته‌ها: بر مبنای نتایج مشخص گردید که نمره کل کیفیت زندگی و تمامی ابعاد آن در گروه مداخله، دو ماه پس از مداخله به طور معناداری بیشتر از قبل از مداخله و همچنین بیشتر از گروه مقایسه بوده است (05/0P<). علاوه بر این، مشاهده گردید که اختلال در سلامت عمومی و تمامی ابعاد آن دو ماه پس از مداخله به طور معناداری در گروه مداخله کمتر شده است. شایان ذکر می‌باشد که بین اختلال در سلامت عمومی بهورزان و کیفیت زندگی و تمامی ابعاد آن رابطه‌ای معکوس به دست آمد (05/0P<).


نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر بیانگر این موضوع بودند که آموزش و افزایش آگاهی در زمینه مهارت‌های زندگی می‌تواند در تمام جنبه‌های زندگی افراد به ویژه کیفیت زندگی و تمامی ابعاد آن و سلامت عمومی آن‌ها تأثیر مثبت داشته باشد؛ به ویژه اگر این آموزش کارآمد بوده و با استفاده از روش‌های مختلف انجام شود.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ارجاع به مقاله
شاکری مبارکهز., شهنازیح., & حسن‌زادها. (2019). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی بهورزان. تحقیقات نظام سلامت, 15(2), 136-143. https://doi.org/10.32592/hsr.2019.15.2.105
نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل

مراجع

References :
1-King CR, Hinds PS. Quality of life from nursing and patient perspectives. Jones & Bartlett Publishers; 2011
2-Nejat H, Iravani M. Concept of mental health in schools of psychology. J Mentl Health. 1999; 3: 100-106
3- Helgeson VS. Social support and quality of life. Quality of life research. 2003; 3: 25-31
4- Health WHO, Abuse S. Mental health atlas 2005. World Health Organization; 2005 ; 45
5- Argyle M. The happiness of extraverts. Personality & Individual Differences. 2010; 4: 1011-1017
6- Blacher N. Integrating Cognitive and Existentia Treatment Strategies in Psychotherapy Wit Dependent Patients. J Contemporary Psychotherapy.2004; 34: 96-101
7-Nelson RR. An evolutionary theory of economic change .harvard university press .2009 ;:5: 59-79
8- Botvin GJ, Griffin KW. Life skills training: Empirical findings and future directions. J Primary Prevention. 2004; 25:211-32
9-Ginter EJ, David K. Brooks' contribution to the developementally based life-skills approach. J mental health counseling. 1999; 21: 191

10- Fati F .Teaching Life Skills. Tehran. 2016; 1: 211
11-Tahmasbi Novaee M. Study of the effect of job stress and quality of work life dimensions on job burnout of health care workers. Academic Research Conference in the Administrative and Financial Sectors of the Health System.2016;3:15
12 -Montazeri A, Ghatbasbi A .Determination of reliability and validity of Farsi specification of SF-36 questionnaire. J Monitoring.2005; 2: 54
-13Siddi A. Comparative study of cognitive status, mental health and quality of life of the elderly living in the residential and residential areas of Tehran. Quarterly Breeze of Health. 2015; 3: 25
-14 Taghavi M. Validity and validity of general health questionnaire (GHQ). J Psychology. 2001 ; 5: 381 -- 398
15- Bolkan A. The Effects of Life Skills Psycho-education Programme on Divorced Women's Level of Inner Directed Support and Analysis of this Effect Based on Types of Marriage and Various Demographic Features. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015; 205: 655-63
16- Mohammadi H ,Souri A, Vajvadi M . The Effect of Life Skills Training on the Quality of Life of Nurses in Khorram Abad Hospital- J Hamedan Nursing and Midwifery Faculty. 2012; 1: 23-40
17-Mohammadipour, M Falahati M .The Effectiveness of Life Skills Training on Mental Health of Veterans' Wives with Mood Disorders. J Veterinary Medicine. 2013 ; 3: 25 – 32
18- Kaveh Parasani Z. The effect of life skills training on the marital satisfaction and adaptability of married women in rural areas of Farsan. J Family Therapy .2012; 2: 373-387
19 -Reza Zadeh M. The Effect of Life Skills Training with Emphasis on Problem Solving on Happiness and Quality of Life of Patients in Health Homes.J Payam Noor university of Tehran.2017; 8: 207-236
20- Azizi A , Ghasemi S. Comparison of the Effectiveness of Three Solution-Cognitive-Behavioral Approaches and Treatment Based on Admission and Commitment on Depression and Quality of Life of Divorce Women. J Cultural Consultation and Health Therapy.2017; 28: 120-125