بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی بهورزان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

زهرا شاکری مبارکه
حسین شهنازی

چکیده

مهارت­هاي­ زندگي عبارتست ازمجموعه­ توانائي­ها یی كه زمينه سازگاري و رفتار ­مثبت و مفيد را فراهم مي­آورند به رغم آنکه اثربخشی آموزش مهارت‌های ­زندگی بر ابعاد کیفیت ­زندگی و سلامت روانی زنان در پژوهش‌های متعدد تأیید شده، اما شواهد پژوهشی در مورد بهورزان ایرانی وجود ندارد. هدف ازاین مطالعه  تعیین تاثیر آموزش مهارت‌های­زندگی بر کیفیت­ زندگی وسلامت عمومی بهورزان   می باشد .

مواد وروش : این مطالعه به  روش نیمه­تجربی و طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با استفاده از گروه کنترل انجام شد.

جامعه آماری این پژوهش بهورزان شاغل در خانه‌های­ بهداشت شهرستان های  مبارکه ولنجان بودندکه به صورت تصادفی به دو گروه مداخله ومقایسه تقسیم شدند.ابتدابه هر دو گروه پرسشنامه کیفیت­زندگی و پرسشنامه سلامت عمومی ارایه شد وبعد طی 5 جلسه 90 دقیقه‌ای برای گروه مداخله برنامه آموزش مهارت‌های ده گانه ­زندگی  اجرا گردید. پس از دو ماه مجدداً پرسشنامه ها‌ توسط دو گروه تکمیل شد واطلاعات وارد نرم افزارSPSS نسخه 20 گردید وبا آزمون های آماری کای اسکوئر،tمستقل وهمبستگی پیرسون ورگرسیون خطی چند گانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

 

یافته ها : در این پژوهش مشخص گردید نمره کل کیفیت زندگی و همه ابعاد آن  در گروه مداخله دو ماه بعد از مداخله به طور معناداری بیشتر از قبل از مداخله وهمچنین بیشتر از گروه مقایسه است . (05.0 P <)همچنین اختلال در سلامت عمومی و همه ابعاد آن دو ماه بعد از مداخله به طور معناداری در گروه مداخله کمتر  گردید.  ومشخص گردید بین اختلال در سلامت عمومی بهورزان و کیفیت زندگی و همه ابعاد آن رابطه معکوس وجود دارد. (05.0 P <) 

 نتیجه گیری : نتایج این  مطالعه  بیانگر  این موضوع است که آموزش وافزایش آگاهی در زمینه مهارتهای زندگی می تواند در تمام جنبه های زندگی افراد بخصوص کیفیت زندگی  وتمام ابعاد آن  وسلامت  عمومی ایشان تاثیر مثبت  داشته باشد  بخصوص اگر این آموزش کار آمد وبا استفاده از انواع تکنیک های مختلف  باشد.

كليد واژه‌ها:آموزش-مهارتهای زندگی-کیفیت زندگی-سلامت عمومی-بهورز

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل

مراجع

References :
1-King CR, Hinds PS. Quality of life from nursing and patient perspectives. Jones & Bartlett Publishers; 2011
2-Nejat H, Iravani M. Concept of mental health in schools of psychology. J Mentl Health. 1999; 3: 100-106
3- Helgeson VS. Social support and quality of life. Quality of life research. 2003; 3: 25-31
4- Health WHO, Abuse S. Mental health atlas 2005. World Health Organization; 2005 ; 45
5- Argyle M. The happiness of extraverts. Personality & Individual Differences. 2010; 4: 1011-1017
6- Blacher N. Integrating Cognitive and Existentia Treatment Strategies in Psychotherapy Wit Dependent Patients. J Contemporary Psychotherapy.2004; 34: 96-101
7-Nelson RR. An evolutionary theory of economic change .harvard university press .2009 ;:5: 59-79
8- Botvin GJ, Griffin KW. Life skills training: Empirical findings and future directions. J Primary Prevention. 2004; 25:211-32
9-Ginter EJ, David K. Brooks' contribution to the developementally based life-skills approach. J mental health counseling. 1999; 21: 191

10- Fati F .Teaching Life Skills. Tehran. 2016; 1: 211
11-Tahmasbi Novaee M. Study of the effect of job stress and quality of work life dimensions on job burnout of health care workers. Academic Research Conference in the Administrative and Financial Sectors of the Health System.2016;3:15
12 -Montazeri A, Ghatbasbi A .Determination of reliability and validity of Farsi specification of SF-36 questionnaire. J Monitoring.2005; 2: 54
-13Siddi A. Comparative study of cognitive status, mental health and quality of life of the elderly living in the residential and residential areas of Tehran. Quarterly Breeze of Health. 2015; 3: 25
-14 Taghavi M. Validity and validity of general health questionnaire (GHQ). J Psychology. 2001 ; 5: 381 -- 398
15- Bolkan A. The Effects of Life Skills Psycho-education Programme on Divorced Women's Level of Inner Directed Support and Analysis of this Effect Based on Types of Marriage and Various Demographic Features. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015; 205: 655-63
16- Mohammadi H ,Souri A, Vajvadi M . The Effect of Life Skills Training on the Quality of Life of Nurses in Khorram Abad Hospital- J Hamedan Nursing and Midwifery Faculty. 2012; 1: 23-40
17-Mohammadipour, M Falahati M .The Effectiveness of Life Skills Training on Mental Health of Veterans' Wives with Mood Disorders. J Veterinary Medicine. 2013 ; 3: 25 – 32
18- Kaveh Parasani Z. The effect of life skills training on the marital satisfaction and adaptability of married women in rural areas of Farsan. J Family Therapy .2012; 2: 373-387
19 -Reza Zadeh M. The Effect of Life Skills Training with Emphasis on Problem Solving on Happiness and Quality of Life of Patients in Health Homes.J Payam Noor university of Tehran.2017; 8: 207-236
20- Azizi A , Ghasemi S. Comparison of the Effectiveness of Three Solution-Cognitive-Behavioral Approaches and Treatment Based on Admission and Commitment on Depression and Quality of Life of Divorce Women. J Cultural Consultation and Health Therapy.2017; 28: 120-125