ارزيابی غلظت بيوآئروسل¬ها در هوای داخلی و هوای آزاد مدارس و مهدکودک های انديمشک درطول زمستان سال 1394

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

لیلی شهباز نیا
یعقوب حاجی زاده
مهناز نیک آیین
محمد علی قاسمیان

چکیده

مقدمه: آلودگیهای موجود در هوای آزاد و داخلی ساختمانها تهدیدی جدی برای سلامت و بهداشت جامعه می باشد. علاوه بر آلاینده های شیمیائی، هوا می تواند حاوی میکروارگانیسم های مختلفی باشد که قادرند بیماریهای عفونی و آلرژیک در انسان ایجاد کنند.

مواد و روش ها : در این مطالعه که توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی است، تعداد 216 نمونه در ماه های دی، بهمن و اسفند از هوای داخل و خارج مدارس و مهدکودک های شهرستان اندیمشک برداشت شد. نمونه برداری توسط یک ایمپکتور تک مرحله ای اندرسون حاوی محیط کشت و پمپ (SKC) انجام شد. برای نمونه های باکتریایی از محیط کشت تریپتون سویا آگار (TSA) حاوی سیکلوهگزامید و برای نمونه های قارچی از محیط کشت سابرو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل استفاده شد. نمونه های باکتریایی در دمای 37 درجه به مدت 2 روز انکوبه شد و نمونه های قارچی در دمای محیط به مدت 3 الی 5 روز نگهداری شدند. سپس کلنی‌ها شمارش و بر حسب واحدکلنی برمتر مکعب گزارش شد.

نتایج : نتایج حاصل از شمارش تعداد کلنی های باکتریایی نشان داد که از نظر هوای داخلی بیشترین میانگین غلظت، در مهدکودک شماره(1) به میزان 274 کلنی بر متر مکعب در اسفند ماه، و از نظر هوای خارجی بیشترین میانگین غلظت مربوط به دبستان شماره(1) به مقدار474 کلنی بر متر مکعب در ماه بهمن بدست آمد. همچنین نتایج حاصل از شمارش تعداد کلنی های قارچی نیز نشان داد که از نظر هوای داخلی بیشترین میانگین غلظت مربوط به دبستان شماره(4) به میزان 52 کلنی بر متر مکعب در ماه اسفند و از نظر هوای خارجی بیشترین میانگین غلظت مربوط به مهد کودک شماره(2) به میزا ن 55 کلنی بر متر مکعب در اسفند ماه بدست آمد.

نتیجه گیری: بر اساس نتایج، میانگین تراکم قارچ در فضای داخلی دبستان شماره(4) بیشتر از مقدار اعلام شده در راهنمای سازمان جهانی بهداشت بوده و در دبستان شماره(5) نزدیک به این مقدار بوده است که مي تواند مخاطرات بهداشتي برای دانش آموزان این مدارس ایجاد نمايد. بررسی نسبت مقادیر داخل به خارج(I/O) در دبستان ها و مهدکودک های مورد مطالعه نشان داد که منشأ آلودگی میکروبی بیشتر داخل ساختمانی است. بنابراین، نیاز به پایش مستمر و اقدامات کنترلی ویژه دارد. طراحي مناسب سیستم های تهویه مطبوع، افزايش مساحت کلاس درس متناسب با تعداد دانش آموزان، پاکسازی کف کلاس ها و سالن ها نقش به سزايي درکاهش غلظت بيوآئروسلها دارد.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ارجاع به مقاله
شهباز نیال., حاجی زادهی., نیک آیینم., & قاسمیانم. ع. (2020). ارزيابی غلظت بيوآئروسل¬ها در هوای داخلی و هوای آزاد مدارس و مهدکودک های انديمشک درطول زمستان سال 1394. تحقیقات نظام سلامت, 15(3). Retrieved از http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/3573
نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل
بیوگرافی نویسنده

یعقوب حاجی زاده, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط

PhD, Assistant Professor, Faculty of Health, Department of Environmental Health Engineering

مراجع

References
1. Macher JM. Review of methods to collect settled dust and isolate culturable microorganisms. Indoor Air 2001;11:99-110.
2. ZareSakhvidi M.J,Jamshidi S, 2014.The Study of Respiratory Symptoms Prevalence and its Relation with the Airborne Bio-Aerosols and Perceived Risk of Air Pollution in Students of Guiding and High Schools of Yazd, Iran.Journal.Nafas, Vol. 1, No. 3, Pages: 9-13.
3. Sattar S A, Dip BactM S,Ijaz K M. The Role of Indoor Air as a Vehicle for Human Pathogens: Summary of Presentations, Knowledge Gaps, and Directions for the Future. American journal of infection control .2016; Vol 44.pp140-146.
4. Jensen PA, Schafer MP. Sampling and characterization of bioaerosols.NIOSH manual of analytical methods.1998;1(15):82-112.
5. Douwes J, Thorne P, Pearce N, Heederik D, 2003. Bioaerosol health effects and exposure assessment: Progress and prospects. Ann OccupHyg;47(3):187-200.
6. Albrecht A, Fischer G, Fau - Brunnemann-Stubbe G, Brunnemann-Stubbe G Fau - Jackel U, 2008 . Recommendations for study design and sampling strategies for airborne microorganisms, MVOC and odours in the surrounding of composting facilities. International Journal of Hygiene and Environmental Health; 211(1-2):121-31.
7. Mirhoseini H, Nikeaeen M, Hatamzadeh M, Hassanzadeh A, 2014. Assessment of bioaerosol concentration in the indoor environments. J Health SystRes; 10(2):376-385 [In Persian]
8. Khodarahmi F, Goudarzi GH, HashemiShahraki A, 2012. Study of relationbetweenactinomycetes growth potential with the concentration of suspended particles and environmental conditions in normal and dusty conditions and in Ahvaz during different seasons in 2011-2012 years,Vol. 25, No. 5, Pages: 69-80.[In Persian]
9. Mohammadyan M, AlizadehLarimi A, Etemadinejad S,Yosefinejad R, 2013. Respirable Particle Concentrations in Primary Schools' Classrooms in Sari, Iran.JournalMazandUniv Med Sci; 23(103): 67-75.
10.Bernasconi C, Rodolfi M, Picco AM, Grisoli P, Dacarro C, Rembges D. Pyrogenic activity of air to characterize bioaerosol exposure in public buildings: a pilot study. Lett Appl Microbiol 2010; 50(6): 571-577.
11.Kashi G, Bigloo H, 2015. Investigation of the Bio-aerosols Concentration from High Schools Indoor Air inIslamshahr County in 1392-1393,Iran.Journal of Safety Promotion and Injury Prevention, Vol.3, No.1: 57-66.
12. Brągoszewska E, Mainka A,PastuszkaJ. Bacterial and Fungal Aerosols in Rural Nursery Schools in Southern Poland.Journal Atmosphere. 2016; 7(11), 1-16.
13. ShilpaB S, Pallavi R, SinduB S, Mahima M R, Sowmya G. Assessment of Bioaerosols in Outdoor and Indoor Environment of Schools: A Case Study. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering 2013;Volume 3, Issue6 :pp 131-137.
14. Kamali M, TaheriSarvtin M,.A survey on airborne fungal spores in indoor air and outdoor air of Babol city.Journalof Jiroft University of Medical Sciences,2015.(2)1:130-116.
15.CanhaN, Almeida S.M, do CarmoFreitasM ,WolterbeekM.Th,. Assessment of bioaerosols in urban and rural primary schools using passive and active sampling methodologies.Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences,2015.Vol. 41, No. 4, Pages: 11–21.
16. Nasir Z A, Mula V, Stokoe J, Colbeck I, Loeffler M. Evaluation of total concentration and size distribution of bacterial and fungal aerosol in healthcare built environments. Indoor Built Environ. 2015; 24, 269–279.
17.Mainka A, Zajusz-Zubek E, Kozielska B, Brągoszewska E.Investigation of air pollutants in rural nursery school – a case study.X-th Scientific Conference Air Protection in Theory and Practice 2018; Vol28 : pp 1-8.
18.Chen C T, Liu B H, Hsu C H, Liu C, Liao A T, Chou C H. et al. Bioaerosol investigation in three veterinary teaching houspitals in Taiwan. Taiwan Veterinary journal 2017; Volume 43, Issue 01: pp 39-45.