ارزيابی غلظت بيوآئروسل‌ها در هوای داخلی و هوای آزاد مدارس و مهدکودک‌های انديمشک در طول زمستان سال 1394

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

لیلی شهباز نیا
یعقوب حاجی زاده
مهناز نیک آیین
محمد علی قاسمیان

چکیده

مقدمه: هوا می‌تواند علاوه بر آلاینده‌های شیمیایی، حاوی میکروارگانیسم‌های مختلفی باشد که قادر هستند بیماری‌های عفونی و آلرژیک را در انسان ایجاد کنند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی غلظت بیوآئروسل‌ها در هوای داخل و خارج از مدارس و مهدکودک‌های شهرستان اندیمشک و نیز تعیین نسبت I/O (Indoor/Outdoor) برای شناخت منبع آلودگی در طول زمستان سال 1394 انجام شد.


روش‌‌ها: در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر 216 نمونه در ماه‌های دی، بهمن و اسفند از هوای داخل و خارج از مدارس و مهدکودک‌های شهرستان اندیمشک برداشت گردید. نمونه‌برداری توسط یک ایمپکتور تک مرحله‌ای Anderson حاوی محیط کشت و پمپ (SKC .Co) براساس روش‌هاي توصيه شده از سوی ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) انجام شد. نمونه‌های باکتریایی به مدت دو روز در دمای 37 درجه انکوبه گردیدند و نمونه‌های قارچی به مدت سه تا پنج روز در دمای محیط نگهداری شدند. در ادامه، کلنی‌ها شمارش شده و بر حسب کلنی بر متر مکعب گزارش گردیدند.


یافته‌ها: بیشترین میانگین تراکم باکتری داخل و خارج از فضای آموزشی مربوط به مدرسه شماره 4 به ترتیب با 1504 و 1295 کلنی بر متر مکعب بود. همچنین بیشترین میانگین تراکم قارچ داخل فضای آموزشی مربوط به مهدکودک شماره 4 به میزان 6/249 کلنی بر متر مکعب و بیشترین میانگین تراکم قارچ خارج از فضای آموزشی مربوط به مهدکودک شماره 3 به میزان 3/323 کلنی بر متر مکعب بود. علاوه‌براین، کمترین تراکم باکتری داخل فضای آموزشی به مدرسه شماره 6 (5/513 کلنی بر متر مکعب) و کمترین تراکم باکتری خارج از این فضا به مهدکودک شماره 5 (6/221 کلنی بر متر مکعب) اختصاص داشت. کمترین تراکم قارچ داخل فضای آموزشی نیز با میانگین کلی 6/147 کلنی بر متر مکعب در مهدکودک شماره 5 اندازه‌گیری شد. همچنین کمترین تراکم قارچ خارج از فضای آموزشی معادل 3/174 کلنی بر متر مکعب به دست آمد که مربوط به مهد کودک شماره 5 بود. بیشترین میانگین تراکم قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس داخلی در مدرسه شماره 1 به میزان 2/46 کلنی بر متر مکعب و کمترین میزان داخلی این قارچ در مهدکودک شماره 3 با مقدار 61/4 کلنی بر متر مکعب اندازه‌گیری شد.


نتیجه‌گیری: براساس نتایج به دست آمده، میانگین تراکم باکتری در فضای داخل کلیه محل‌های نمونه‌برداری شده، بیشتر از مقادیر پیشنهاد شده از سوی WHO (World Health Organization) (500 کلنی بر متر مکعب) بود که این امر مي‌تواند بیماری‌های تنفسی مختلفی را برای کودکان در این سنین ایجاد نماید و سلامت آن‌ها را به مخاطره بیندازد. بررسی نسبت مقادیر داخل به خارج I/O در مدارس و مهدکودک‌های مورد مطالعه نیز نشان داد که منشأ آلودگی باکتریایی، بیشتر داخل ساختمانی و قارچ خارجی می‌باشد؛ بنابراین نیاز به پایش مستمر و اقدامات کنترلی و مدیریتی ویژه وجود دارد.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ارجاع به مقاله
شهباز نیال., حاجی زادهی., نیک آیینم., & قاسمیانم. ع. (2020). ارزيابی غلظت بيوآئروسل‌ها در هوای داخلی و هوای آزاد مدارس و مهدکودک‌های انديمشک در طول زمستان سال 1394. تحقیقات نظام سلامت, 15(3), 199-207. https://doi.org/10.32592/hsr.2020.15.3.103
نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل
بیوگرافی نویسنده

یعقوب حاجی زاده, دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

PhD, Assistant Professor, Faculty of Health, Department of Environmental Health Engineering

مراجع

References
1. Macher JM. Review of methods to collect settled dust and isolate culturable microorganisms. Indoor Air 2001;11:99-110.
2. ZareSakhvidi M.J,Jamshidi S, 2014.The Study of Respiratory Symptoms Prevalence and its Relation with the Airborne Bio-Aerosols and Perceived Risk of Air Pollution in Students of Guiding and High Schools of Yazd, Iran.Journal.Nafas, Vol. 1, No. 3, Pages: 9-13.
3. Sattar S A, Dip BactM S,Ijaz K M. The Role of Indoor Air as a Vehicle for Human Pathogens: Summary of Presentations, Knowledge Gaps, and Directions for the Future. American journal of infection control .2016; Vol 44.pp140-146.
4. Jensen PA, Schafer MP. Sampling and characterization of bioaerosols.NIOSH manual of analytical methods.1998;1(15):82-112.
5. Douwes J, Thorne P, Pearce N, Heederik D, 2003. Bioaerosol health effects and exposure assessment: Progress and prospects. Ann OccupHyg;47(3):187-200.
6. Albrecht A, Fischer G, Fau - Brunnemann-Stubbe G, Brunnemann-Stubbe G Fau - Jackel U, 2008 . Recommendations for study design and sampling strategies for airborne microorganisms, MVOC and odours in the surrounding of composting facilities. International Journal of Hygiene and Environmental Health; 211(1-2):121-31.
7. Mirhoseini H, Nikeaeen M, Hatamzadeh M, Hassanzadeh A, 2014. Assessment of bioaerosol concentration in the indoor environments. J Health SystRes; 10(2):376-385 [In Persian]
8. Khodarahmi F, Goudarzi GH, HashemiShahraki A, 2012. Study of relationbetweenactinomycetes growth potential with the concentration of suspended particles and environmental conditions in normal and dusty conditions and in Ahvaz during different seasons in 2011-2012 years,Vol. 25, No. 5, Pages: 69-80.[In Persian]
9. Mohammadyan M, AlizadehLarimi A, Etemadinejad S,Yosefinejad R, 2013. Respirable Particle Concentrations in Primary Schools' Classrooms in Sari, Iran.JournalMazandUniv Med Sci; 23(103): 67-75.
10.Bernasconi C, Rodolfi M, Picco AM, Grisoli P, Dacarro C, Rembges D. Pyrogenic activity of air to characterize bioaerosol exposure in public buildings: a pilot study. Lett Appl Microbiol 2010; 50(6): 571-577.
11.Kashi G, Bigloo H, 2015. Investigation of the Bio-aerosols Concentration from High Schools Indoor Air inIslamshahr County in 1392-1393,Iran.Journal of Safety Promotion and Injury Prevention, Vol.3, No.1: 57-66.
12. Brągoszewska E, Mainka A,PastuszkaJ. Bacterial and Fungal Aerosols in Rural Nursery Schools in Southern Poland.Journal Atmosphere. 2016; 7(11), 1-16.
13. ShilpaB S, Pallavi R, SinduB S, Mahima M R, Sowmya G. Assessment of Bioaerosols in Outdoor and Indoor Environment of Schools: A Case Study. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering 2013;Volume 3, Issue6 :pp 131-137.
14. Kamali M, TaheriSarvtin M,.A survey on airborne fungal spores in indoor air and outdoor air of Babol city.Journalof Jiroft University of Medical Sciences,2015.(2)1:130-116.
15.CanhaN, Almeida S.M, do CarmoFreitasM ,WolterbeekM.Th,. Assessment of bioaerosols in urban and rural primary schools using passive and active sampling methodologies.Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences,2015.Vol. 41, No. 4, Pages: 11–21.
16. Nasir Z A, Mula V, Stokoe J, Colbeck I, Loeffler M. Evaluation of total concentration and size distribution of bacterial and fungal aerosol in healthcare built environments. Indoor Built Environ. 2015; 24, 269–279.
17.Mainka A, Zajusz-Zubek E, Kozielska B, Brągoszewska E.Investigation of air pollutants in rural nursery school – a case study.X-th Scientific Conference Air Protection in Theory and Practice 2018; Vol28 : pp 1-8.
18.Chen C T, Liu B H, Hsu C H, Liu C, Liao A T, Chou C H. et al. Bioaerosol investigation in three veterinary teaching houspitals in Taiwan. Taiwan Veterinary journal 2017; Volume 43, Issue 01: pp 39-45.