تعیین آلودگی آفلاتوکسین در روغن‌های کنجد تولیدی با پرس سرد در شهر اصفهان با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

نادر اکبری
مسعود سامی
زهرا اسفندیاری
محمد جواد طراحی

چکیده

مقدمه: آفلاتوکسین‌ها ترکیبات به‌شدت سمی هستند که منجر به بروز عوارض ناخواسته بر سلامت انسان می‌شوند. دانه کنجد از محصولاتی است که در صورت نگهداری نامناسب، شرایط تولید آفلاتوکسین در آن مهیا و در نتیجه این سم به روغن حاصل از آن انتقال می‌یابد و درنهایت با مصرف روغن کنجد، آفلاتوکسین به بدن انسان وارد می‌شود. مطالعه حاضر به بررسی آفلاتوکسین کل در روغن­های تولیدی با روش پرس سرد در سطح شهر اصفهان می‌پردازد.


روش کار: در مطالعه مقطعی-توصیفی، ۳۶ نمونه روغن کنجد از کارگاه‌های فعال تولیدی شهر اصفهان به روش پرس سرد به‌صورت تصادفی نمونه­گیری شد و میزان آفلاتوکسین در نمونه‌ها به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا اندازه‌گیری شد


یافته­ ها: آلودگی آفلاتوکسین کل (B1,B2,G1,G2) در ۴ /۶۹٪ از نمونه‌های کنجد مشاهده شد. در کلیه نمونه‌های آلوده، افلاتوکسین B1 با میانگین ppb ۴۲۶/± ۴۷۳/۰ شناسایی شد. افلاتوکسین B2 در ۸/۲۷ درصد از کل نمونه‌ها با میانگین ppb ۰۳۳/ ± ۱۰۶/۰ یافت گردید. آفلاتوکسین‌های نوع G1 و G2 در هیچ‌یک از نمونه‌ها تشخیص داده نشد میزان افلاتوکسین در مطالعه حاضر کمتر از میزان تعیین‌شده در استاندارد ملی کشور ایران بود.


نتیجه­ گیری: با وجود آنکه در بررسی حاضر میزان آفلاتوکسین در محدوده مجاز تعریف شده در استاندارد ملی ایران می‌باشد اما فراوانی بالای آلودگی افلاتوکسین در نمونه‌های روغن کنجد آزمایش‌شده و مصرف این محصول در سبد روزانه جامعه می‌تواند در دراز مدت خطرات جدی برای سلامت انسان به وجود آورد

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ارجاع به مقاله
اکبرین., سامیم., اسفندیاریز., & طراحیم. ج. (2019). تعیین آلودگی آفلاتوکسین در روغن‌های کنجد تولیدی با پرس سرد در شهر اصفهان با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا. تحقیقات نظام سلامت, 15(2), 144-149. https://doi.org/10.32592//hsr.2019.15.2.106
نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل

مراجع

1. Dehghani S, Sami M, Mirlohi M.The contamination of “Gaz” to aflatoxin residue in Isfahan city, Iran. Journal of Isfahan Medical School. 2016; 33(363):2167-71.
2. Mohammad-Hasani F, Mirlohi M, Mosharraf L, Hasanzade A. Occurrence of aflatoxins in wheat flour specified for sangak bread and its reduction through fermentation and baking. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. 2016 Oct 1; 8(4):501-8.
3. Cheraghali A, Yazdanpanah H, Doraki N, Abouhossain G, Hassibi M, Ali-Abadi S, et al. Incidence of aflatoxins in Iran pistachio nuts. Food and Chemical Toxicology. 2007; 45(5):812-6.
4. Dini A, Khazaeli P, Roohbakhsh A, Madadlou A, Pourenamdari M, Setoodeh L, et al. Aflatoxin contamination level in Iran's pistachio nut during years 2009–2011. Food Control. 2013;30(2):540-4
5. Jahanmard E, Azarani F, Sharifi M, Esfandiari Z. Aflatoxin in pistachio nuts used as ingredients in Gaz sweets produced in Isfahan, Iran. Food Additives & Contaminants: Part B. 2014; 7(1):70-3.
6. Pour RS, Rasti M, Zighamian H, Garmakhani AD. Occurrence of aflatoxins in pistachio nuts in Esfahan Province of Iran. Journal of food safety. 2010 May; 30(2):330-40.
7. You J, Wang Y, Zhang Y, Dossa K, Li D, Zhou R, Wang L, Zhang X. Genome-wide identification and expression analyses of genes involved in raffinose accumulation in sesame. Scientific reports. 2018 Mar 12; 8(1):4331.
8. Supriya P, Bhat KV. Genome-Wide Identification of Genes, Transcription Factors and Transposable Elements in Sesame (Sesamum indicum L.). Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 2018; 7(2):2362-6.
9. Martínez ML, Bordón MG, Lallana RL, Ribotta PD, Maestri DM. Optimization of Sesame Oil Extraction by Screw-Pressing at Low Temperature. Food and Bioprocess Technology. 2017; 10(6):1113-21.
10. Hosseini M SH, Deedar Z. Evaluation of the effect of the method of extracting sesame oil on fatty acid profile, antioxidant capacity and oxidative stability. Innovation in Food Science and Technology.2018; 11(1): 71-83[In Persian].
11. Bordin K, Sawada MM, da Costa Rodrigues CE, da Fonseca CR, Oliveira CAF. Incidence of aflatoxins in oil seeds and possible transfer to oil: a review. Food Engineering Reviews. 2014;6(1-2):20-8
12. National standard of Institute of Standard and Industrial Research of the Islamic Republic of Iran (ISIRI). Food stuffs, Determination of aflatoxins by HPLC and clean up by IAC; 2004. Report No.: 6872[In Persian].
13. Idris YM, Hassan SA, Mariod AA. Physicochemical characteristics and aflatoxin levels in two types of Sudanese sesame oil. Journal of the American Oil Chemists' Society. 2013;90(7):989-98
14. Idris YM, Mariod AA, Elnour IA, Mohamed AA. Determination of aflatoxin levels in Sudanese edible oils. Food and Chemical Toxicology. 2010;48(8-9):2539-41
15. Elzupir AO, Suliman MA, Ibrahim IA, Fadul MH, Elhussein AM. Aflatoxins levels in vegetable oils in Khartoum State, Sudan. Mycotoxin research. 2010; 26(2):69-73.
16. Asadi M, Beheshti HR, Feizy J. A survey of aflatoxins in sesame in Iran. Mycotoxin research. 2011; 27(4):259.
17. Abalaka J. Aflatoxin distribution in edible oil-extracting plants and in poultry feed mills. Food and chemical toxicology. 1984; 22(6):461-3.
18. Younis YM, Malik KM. TLC and HPLC assay of aflatoxin contamination in Sudanese peanuts and peanut products. Kuwait J Sci Eng. 2003; 30(1):79-93.