بررسی اثر مکمل یاری اسید α-لیپوئیک اسید بر فشارخون، سوء تغذیه و استرس اکسیداتیو در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه (ICU): یک مطالعه تصادفی، دو سو کور، کنترل شده با دارونما.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

اعظم محمدی
نیماه بحرینی
غلامرضا عسکری
محمد جواد طراحی
محمدرضا حاجی اسماعیلی
فاطمه ابراهیمی

چکیده

سابقه و هدف:

سوء تغذیه همراه با بیماری اثرات نامطلوب بر روند درمان دارد. این مشکل می تواند عفونت، عوامل التهابی، استرس اکسیداتیو، تاخیر در بهبودی، مدت بستری در  بیمارستان، هزینه های بیمارستان و مرگ و میر، به ویژه در سالمندان و بیماران مبتلا به بیماری های بدخیم بستری در بخش مراقبت های ویژه، افزایش دهد. اسید آلفا لیپوئیک (ALA) ترکیب هشت کربن با گوگرد حاوی خواص آنتی اکسیدانی است که برای این بیماران مناسب است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات مکمل یاری آلفا لیپوییک اسید بر سو تغذیه، استرس اکسیداتیو، طول مدت بستری در بیمارستان وطول مدت اتصال به ونتیلاتور می باشد.

مواد و روشها:

این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی، دو سوکور، کنترل شده با پلاسبو بود که در آن 80 بیمار (80-118 سال) به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: دوزهای آلفا لیپوئیک اسید (600 میلی گرم در روز) و پلاسبو به مدت 8 هفته داده شد. قبل و بعد از مداخله در این مطالعه، ظرفیت آنتی اکسیدان (TAC)، سوء تغذیه، دور کمر، دور عضله بازو (AMC)، ضخامت چربی چین پوستی (TSF) اندازه گیری شد. مصرف غذا و تجزیه و تحلیل آماری به ترتیب با استفاده از نرم افزار N4 و SPSS20 انجام شد. برای ارزیابی توزیع نرمال داده ها از آزمون آماری Kolmogorov_smirnov استفاده شد. برای مقایسه مقادیر کیفی بین دو گروه در ابتدا و پایان مطالعه از آزمون مجذور کای استفاده شد. داده هاي كمي به عنوان ميانگين ± انحراف معيار و 05 / 0P  <  به عنوان يك سطح معني داری در نظر گرفته شد.

يافته ها:

ویژگی های اولیه در گروه مداخله و پلاسبو مشابه بود (05/0< p). پس از مداخله، تغييرات معني داري در TAC(0.538 = p)،  TSF (0.350 = p)  (، سوء تغذيه  (0.184 = p)، AMC (0.525 = p)، دور كمر (0.343 = p) ، طول مدت بستری شدن (0.580 = p) و زمان تهویه مکانیکی (0.094 = p) بین دو گروه وجود نداشت.

نتيجه گيري:

نتایج این مطالعه نشان داد که مکمل یاری 8 هفته ای با 600 میلی گرم اسید آلفا لیپوئیک بر TAC، سوء تغذیه، دور کمر، AMC، TSF، زمان تهویه مکانیکی و طول مدت بستری تاثیر معنی داری ندارد.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ارجاع به مقاله
محمدیا., بحرینین., عسکریغ., طراحیم. ج., حاجی اسماعیلیم., & ابراهیمیف. (2020). بررسی اثر مکمل یاری اسید α-لیپوئیک اسید بر فشارخون، سوء تغذیه و استرس اکسیداتیو در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه (ICU): یک مطالعه تصادفی، دو سو کور، کنترل شده با دارونما. تحقیقات نظام سلامت, 15(3). Retrieved از http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/3591
نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل

مراجع

1. Berger MM, Chioléro RL. Antioxidant supplementation in sepsis and systemic inflammatory response syndrome. Critical care medicine. 2007;35(9):S584-S90.
2. Hosseinpour-Niazi S, Naderi Z, Hosseinpour-Niazi N, Delshad M, Mirmiran P, Azizi F. Prevalence of malnutrition in hospitalized patients in Taleghani hospital in Tehran. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2011;13(4):97-106.
3. Wyszynski DF, Perman M, Crivelli A. Prevalence of hospital malnutrition in Argentina: preliminary results of a population-based study. Nutrition. 2003;19(2):115-9.
4. Martindale RG, McClave SA, Vanek VW, McCarthy M, Roberts P, Taylor B, et al. Guidelines for the provision and assessment of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: Society of Critical Care Medicine and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition: Executive Summary. Critical care medicine. 2009;37(5):1757-61.
5. Amiri Farahani L, Heidari T, Narenji F, Asghari Jafarabadi M, Shirazi V. Relationship between pre menstrual syndrome with body mass index among university students. Journal of hayat. 2012;17(4):85-95.
6. Waitzberg DL, Caiaffa WT, Correia MIT. Hospital malnutrition: the Brazilian national survey (IBRANUTRI): a study of 4000 patients. Nutrition. 2001;17(7-8):573-80.
7. Packer L, Kraemer K, Rimbach G. Molecular aspects of lipoic acid in the prevention of diabetes complications. Nutrition. 2001;17(10):888-95.
8. Mazloom Z, Ansar H. The Effect of Alpha-Lipoic Acid on Blood Pressure in Type 2 Diabetics. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2009;11(3):245-50.
9. Shay KP, Moreau RF, Smith EJ, Smith AR, Hagen TM. Alpha-lipoic acid as a dietary supplement: molecular mechanisms and therapeutic potential. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects. 2009;1790(10):1149-60.
10. Bustamante J, Slater AF, Orrenius S. Antioxidant inhibition of thymocyte apoptosis by dihydrolipoic acid. Free Radical Biology and Medicine. 1995;19(3):339-47.
11. Biewenga GP, Haenen GR, Bast A. The pharmacology of the antioxidant lipoic acid. General Pharmacology: The Vascular System. 1997;29(3):315-31.
12. Gorąca A, Huk-Kolega H, Piechota A, Kleniewska P, Ciejka E, Skibska B. Lipoic acid–biological activity and therapeutic potential. Pharmacological Reports. 2011;63(4):849-58.
13. Ziegler D. Thioctic acid for patients with symptomatic diabetic polyneuropathy. Treatments in endocrinology. 2004;3(3):173-89.
14. Packer L. α-Lipoic acid: a metabolic antioxidant which regulates NF-κB signal transduction and protects against oxidative injury. Drug metabolism reviews. 1998;30(2):245-75.
15. Teichert J, Kern J, Tritschler H, Ulrich H, Preiss R. Investigations on the pharmacokinetics of alpha-lipoic acid in healthy volunteers. International journal of clinical pharmacology and therapeutics. 1998;36(12):625-8.
16. Carlson DA, Smith AR, Fischer SJ, Young KL, Packer L. The plasma pharmacokinetics of R-(+)-lipoic acid administered as sodium R-(+)-lipoate to healthy human subjects. Alternative Medicine Review. 2007;12(4):343.
17. Han T, Bai J, Liu W, Hu Y. THERAPY OF ENDOCRINE DISEASE: A systematic review and meta-analysis of α-lipoic acid in the treatment of diabetic peripheral neuropathy. European Journal of Endocrinology. 2012;167(4):465-71.
18. Yadav V, Marracci G, Lovera J, Woodward W, Bogardus K, Marquardt W, et al. Lipoic acid in multiple sclerosis: A pilot study. Multiple Sclerosis 11. 2005.
19. Packer L, Witt EH, Tritschler HJ. Alpha-lipoic acid as a biological antioxidant. Free radical biology and medicine. 1995;19(2):227-50.
20. Evans JL, Goldfine ID. α-Lipoic acid: a multifunctional antioxidant that improves insulin sensitivity in patients with type 2 diabetes. Diabetes technology & therapeutics. 2000;2(3):401-13.
21. Marangon K, Devaraj S, Tirosh O, Packer L, Jialal I. Comparison of the effect of α-lipoic acid and α-tocopherol supplementation on measures of oxidative stress. Free Radical Biology and Medicine. 1999;27(9-10):1114-21.
22. Zembron-Lacny A, Slowinska-Lisowska M, Szygula Z, Witkowski K, Szyszka K. The comparison of antioxidant and hematological properties of N-acetylcysteine and α-lipoic acid in physically active males. Physiological research. 2009;58(6):855.
23. Becker K, Pons-Kühnemann J, Fechner A, Funk M, Gromer S, Gross H, et al. Effects of antioxidants on glutathione levels and clinical recovery from the malnutrition syndrome kwashiorkor–a pilot study. Redox Report. 2005;10(4):215-26.
24. Talebi A, Zavareh S, Kashani MH, Lashgarbluki T, Karimi I. The effect of alpha lipoic acid on the developmental competence of mouse isolated preantral follicles. Journal of assisted reproduction and genetics. 2012;29(2):175-83.
25. Motawi TM, Sadik NA, Refaat A. Cytoprotective effects of DL-alpha-lipoic acid or squalene on cyclophosphamide-induced oxidative injury: an experimental study on rat myocardium, testicles and urinary bladder. Food and Chemical Toxicology. 2010;48(8-9):2326-36.
26. Manda K, Ueno M, Moritake T, Anzai K. α-Lipoic acid attenuates x-irradiation-induced oxidative stress in mice. Cell Biology and Toxicology. 2007;23(2):129-37.
27. Haghighian HK, Haidari F, Mohammadi-asl J, Dadfar M. Randomized, triple-blind, placebo-controlled clinical trial examining the effects of alpha-lipoic acid supplement on the spermatogram and seminal oxidative stress in infertile men. Fertility and Sterility. 2015;104(2):318-24.
28. Vidovic B, Milovanovic S, Dordevic B, Kotur-Stevuljevic J, Stefanovic A, Ivanisevic J, et al. Effect of alpha-lipoic acid supplementation on oxidative stress markers and antioxidative defense in patients with schizophrenia. Psychiatria Danubina. 2014;26(3):205-13.
29. Ahmadi A, Mazooji N, Roozbeh J, Mazloom Z, Hasanzade J. Effect of alpha-lipoic acid and vitamin E supplementation on oxidative stress, inflammation, and malnutrition in hemodialysis patients. Iranian journal of kidney diseases. 2013;7(6):461.
30. Rahman ST, Merchant N, Haque T, Wahi J, Bhaheetharan S, Ferdinand KC, et al. The impact of lipoic acid on endothelial function and proteinuria in quinapril-treated diabetic patients with stage I hypertension: results from the QUALITY study. Journal of cardiovascular pharmacology and therapeutics. 2012;17(2):139-45.
31. Koh EH, Lee WJ, Lee SA, Kim EH, Cho EH, Jeong E, et al. Effects of alpha-lipoic acid on body weight in obese subjects. The American journal of medicine. 2011;124(1):85. e1-. e8.
32. Sola S, Mir MQ, Cheema FA, Khan-Merchant N, Menon RG, Parthasarathy S, et al. Irbesartan and lipoic acid improve endothelial function and reduce markers of inflammation in the metabolic syndrome: results of the Irbesartan and Lipoic Acid in Endothelial Dysfunction (ISLAND) study. Circulation. 2005;111(3):343-8.
33. Vasdev S, Gill VD, Parai S, Gadag V. Effect of moderately high dietary salt and lipoic acid on blood pressure in Wistar-Kyoto rats. Experimental & Clinical Cardiology. 2007;12(2):77.
34. Carbonelli M, Renzo L, Bigioni M, Daniele ND, De Lorenzo A, Fusco M. α-Lipoic acid supplementation: a tool for obesity therapy? Current pharmaceutical design. 2010;16(7):840-6.