بررسی عوامل درونی وبیرونی انگیزش شغلی کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کوهدشت درسال97

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

فاطمه کرم وندی

چکیده

مقدمه : در دهه هاي اخیر استراتژي هاي شغلی به سمتی پیش میروند که در کارکنان ایجاد انگیزش ورضایت کنند.اغلب سازمانها کوشیده اند که این استراتژي ها را به منظور بهبود کارایی و بهینه سازي منابع خود به کار گیرند. براي موفقیت یک سازمان، کارکنان برانگیخته بسیارمهم هستند.هدف ازاین مطالعه بررسی عوامل درونی وبیرونی انگیزش شغلی کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کوهدشت بود.

مواد وروش ها:مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی وبه روش مقطعی بود.جامعه آماری راکارکنان شبکه بهداشت ودرمان تشکیل داد.309 نفرازکارکنان به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه هرزبرگ استفاده شدکه شامل متغییرهای عوامل درونی وبیرونی انگیزش شغلی بود.عوامل دموگرافیک مورد بررسی قرارگرفت. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار   SPSS 20   وآزمون های همبستگی پیرسون، اسپیرمن، t مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه وتحلیل شد.

یافته ها: میانگین نمره عوامل درونی انگیزش شغلی 02/56 و انحراف معیار 4/9 و میانگین نمره عوامل بیرونی انگیزش شغلی 4/80 با انحراف معیار 02/9بود .میانگین نمره عوامل عوامل بیرونی بیشترازدرونی بود.دربین عوامل درونی میانگین  نمره شناخت وقدردانی ازبقیه عوامل بالاتر بودو دربین عوامل بیرونی نمره عوامل ارتباط ونحوه سرپرستی ونظارت ازبقیه بالاتربود.بین سن ،وضعیت تاهل،محل خدمت ونوع محل خدمت با نمره عوامل درونی وبیرونی ونمره کل انگیزش شغلی رابطه معنادار وجود نداشت .بین سابقه کارکنان با نمره عوامل درونی وبین سطح تحصیلات ونمره عوامل بیرونی رابطه معکوس وجود داشت. میانگین نمره عوامل درونی ونمره کل انگیزش شغلی درکارکنان خانم بطور معناداری بیشتر از کارکنان آقا بود.میانگین نمره عوامل درونی بین کارکنان با رسته های شغلی متفاوت اختلاف معنادار داشت ودرکارکنان رسته درمانی ورسته بهداشتی به طور معناداری بیشتراز کارکنان اداری –مالی وخدماتی بود.نمره عوامل درونی ونمره کل انگیزش شغلی با نوع استخدام کارکنان رابطه معنادارداشت ودرکارکنان باوضعیت استخدام تبصره ای به طور معناداری کمتراز سایر کارکنان بود.

نتیجه گیری:اگرچه توجه به عوامل درونی وبیرونی درایجادانگیزش شغلی اهمیت دارندولی توجه به روابط کارکنان ونحوه نظارت وسرپرستی آنها وشناخت وقدردانی از آنها از اهمیت بالایی درایجاد انگیزش شغلی برخوردار است .

واژه های کلیدی:  عوامل درونی،عوامل بیرونی، انگیزش شغلی، کارکنان ،شبکه بهداشت ودرمان

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ارجاع به مقاله
کرم وندیف. (2020). بررسی عوامل درونی وبیرونی انگیزش شغلی کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کوهدشت درسال97. تحقیقات نظام سلامت, 15(4). Retrieved از http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/3621
نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل

مراجع

1. Mahmoudi H, Ebrahimian A, Solymani M, Ebadi A, Hafezi S, Fayzi F, et al. The Study of Job Motivation Factors in Critical Care Nurses. Journal of Behavioral Sciences. 2007;1(2):171-8.
2. Esmaeeli Mazidi M, Torkzadeh G, Marzoghi R. Identification of Factors Affecting the Motivation of Employees of Bank Sepah Fars Province: Faculty of Education and Psychology- Shiraz University - Science, Research and Technology; 2013.
3. Zakeri Ziarati N, Sarafraz M, Pishdar M, Jamali Z, Montaseri M. Investigating the Factors Involved in Job Satisfaction of IT and Medical Record Employees in University Hospitals of Bandar Abbas in 2015. Journal of Modern Medical Information Science. 2015;2(2):54-62.
4. Ahadi B, Fathi A, Abdolmohammadi K. Investigating Psychological Factors Affecting Job Performance Staff of the East Azarbayjan Police Command. iscjournal. 2013;4(4(15)):63-78.
5. haji ali akbari R, dehghanizadeh M, broomand S. Identify motivate factors in the staff of the Technical and vocational training organization skill training & employment; tehran,iran2016. p. 1-13.
6. Hazavehyi MM, Samadi A. Investigating the Factors Affecting the Service Motivation of Executive Staff in Hamedan Province. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health. 2005;7(25& 26):13-22.
7. Bahadori M, Babaei M, Mehrabian F. Prioritization Factors Influencing Job Motivation in Employees of a Military Center Using Analysis Hierarchy Process (AHP). Iranian Journal of Military Medicine. 2013;14(4):236-43.
8. Nasiripour AA, Delgoshaie B, Kalhor R, Kiaei MZ, Shahbahrami E, Tabatabaee S. Effective Factors On Staffs’ Job Satisfaction Based On Herzberg Theory In Qazvin Teaching Hospitals. Journal of Paramedical Sciences, Tehran University of Medical Sciences (Health Promotion). 2013;7(4):354-65.
9. Gorbani R. Investigating intrinsic and extrinsic motivational factors and needs (case study Employees of Islamic Azad University of Abhar Branch). sciences Behaviral. 2010;2(4):91-118.
10. Azizzadeh forozi M, Mohammad Alizadeh A, Fasihi Harandi T. Motivational Factors Affecting Educational Performance from the Point of View of Faculty Members. sdmej. 2006;2(2):102-8.
11. Bakhshi Ali Abadi H, Norouzi D, Hosseini Z. Effective Factors on Job Motivation in Academic Members of Rafsanjan Medical University. Iranian Journal of Medical Education. 2004;4(2):33-41.
12. Bahadori M, Raadabadi M, Teymourzadeh E, Yaghoubi M. confirmatory factor analysis of the herzberg job motivation model for workers in the military health organization of iran. journal of military medicine. 2015;17(2):65-71.
13. Ghazanfari F, Hashemi S. The study of relationship between quality of occupational life and progress motivation in health team of Ashayer hospital in Khorramabad. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2017;6(1):30-9.
14. Hoseyni N, Mirzaei M, Faryabi R, Mokhtari Ardekan AM, Shaker Ardekani M, Mirzaei Alavijeh M. Effective Factors in Job Motivation of Faculty Members in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences: an Application of Herzberg’s Motivation Theory. Iranian Journal of Medical Education. 2014;13(12):1040-50.
15. [Available from: www.sbmu.ac.ir.
16. Akanbi PA. influence of extrinsic and intrinsic motivation on employees’performance. Dept of Business Administration, Ajayi Crowther University, OYO, OYO State. 2011:1-14.
17. Rahman M, Ul Alam M. Non Financial Factors Affecting Employee Motivation: A Survey among Managers of Private Organizations. Management Development. 2016;30(1&2):5-20.
18. Ghazi S, Shahzada G, khan S. Resurrecting Herzberg’s Two Factor Theory: An Implication to the University Teachers. Journal of Educational and Social Research. 2013;3(2):445-51.
19. Dahlqvist A, Matsson A. The impact of extrinsic and intrinsic rewards on employees’ motivation. 2013:1-56.
20. Bhadoriya S, Chauhan S. A Critical Analysis on Intrinsic & Extrinsic Factors of Motivation. International Journal of Management & Business Studies. 2013;3(3):15-21.
21. Nyambegera SM, Gicheru CN. Extrinsic and Intrinsic Factors Influencing Employee Motivation: Lessons from AMREF Health Africa in Kenya. International Journal of Business and Social Research. 2016;06(09):20-31.
22. Rizwan R, Tariq M, Hassan H. A Comparative Analysis of the Factors Effecting the Employee Motivation and Employee Performance in Pakistan. International Journal of Human Resource Studies. 2014;4(3):35-49.
23. Oladotun KJ, Öztüren A. motivational factors of hospital employees: evidence from north cyprus. interdisciplinary journal of contemporary research in business. 2013;4(12):106-23.
24. Makki A, Abid M. Influence of Intrinsic and Extrinsic Motivation on Employee’s Task Performance. Studies in Asian Social Science. 2017;4(1):38-43.
25. Dobre I, Davidescu AA, Eid TI. key factors of health employee motivation in jordan.evidence from dual-factor theory based on structural equation models. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research. 2017;2(51):39-54.
26. Çınar O, Bektas C, Aslan I. a motivation studi on the effectiveness of intrinsic and extrinsic factors. economics and management. 2011:690-5.
27. Bergström E, Martínez MG. The Influence of Intrinsic and Extrinsic Motivation on Employee Engagement. 2016:1-99.
28. Outofi A, Kharazmi E, Yousefi A, Heidari A. The Comparative Study of Hygiene-Motivational Factors Based on Herzberg Theory among Faghihi and Kossar Shiraz Hospitals Staffs in 2011. Hospital. 2014;13(2):97-104.
29. ShaemiBarzoki a, Attafar A, Jannati A. An Analysis of Factors Affecting the Employees Motivation based on Herzberg’s Hygiene Factors Theory (The study: Golpayegan City Saipa Corporation Industrial Complex’s Staff ). Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 2012;6(8):115-23.
30. Daneshkohan A, Zarei E, Mansouri T, Maajani K. Factors Affecting Job Motivation among Health Workers: A Study From Iran. Global Journal of Health Science. 2015;7(3):153-60.
31. moeeni R, Moradi D. Investigating the Factors Affecting the Motivation of nation Bank emploees
(Tehran Province, Alborz and Free Trade Zones). Journal of social sciences. 2013;6(4):119-37.
32. Ziar S, Momtazmanesh N, Ahmadi S, Abdi AR, Ahmadi F. Effective Factors in Job Motivation of Faculty Members of Shaheed Beheshti University of Medical Sciences Based on Herzberg's Two-Factor Theory of Motivation in 1394. Journal of Medical Education Development. 2016;9(23):20-30.
33. Sadeghi M, Darzi Ramandi S, Toroski M, Emami O, Heydari G, shahraki H. viewpoints of the staff of north khorasan university of medical sciences about the motivational and hygiene factors affecting their performance and satisfaction. sadra medical sciences journal. 2014;2(2):111-22.
34. Taherpour M, Sefidi F, Javadi A. Identifying Job Motivation from Qazvin University of Medical Sciences Faculty Members' Viewpoints. Research in Medical Education. 2010;2(2):33-9.
35. Sarmadian H, Didgar F, Kalantari M, Zarinfar N, Ahmadlou M. Assessing Faculty Members' Needs and Motivations Effective in Conduct of Training Activities at Arak University of Medical Sciences in 2012. Arak Medical University Journal. 2014;16(12):30-41.
36. Miri A, Parsa A, Farhadirad H. check the status of primary school teachers motivation and its relation to the demographic characteristics year 2013-2014 in Andimesh city. Educational Administration Research. 2016;8(29):141-57.
37. https://dictionaryabadisir.
38. pilehroodi S. Health and treatment Network. 3, editor. tehran: razavieyyh; 2006. 257 p.