بررسی شرایط بهینه عملیاتی در گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به فلز سنگین روی توسط گیاه اسفناج

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

فرحناز نورایی
اله‌یار کمری

چکیده

مقدمه: افزایش تدریجی غلظت فلزات سنگین در خاك، مخاطرات جدي را بر سلامت انسان و سایر موجودات زنده وارد می‌نماید. در این تحقیق، شرایط بهینه عملیاتی در گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به فلز سنگین روی توسط گیاه اسفناج بررسی شد.


روش‌ها: در این مطالعه تجربی، غلظت‌های مختلف کلریدروی (0، 100، 250، 500، 1000، 1500 و 2000میکرومولار)،به مدت چهار هفته در محیط کشت هیدروپونیک، در مرحله چهار برگی بر گیاه اسفناج اثر داده شد و پارامترهای رشد، فیزیولوژیک و مقدارعنصر روی تجمع یافته در ریشه و اندام‌های هوایی آنها اندازه‌گیری گردید.آزمایش با طرح کاملا تصادفی و در سه سطح تیمار انجام شد.


یافته‌ها: در گیاه اسفناج با افزایش غلظت کلریدروی در محلول غذایی، زیتوده (Biomass) ریشه و بخش هوایی، کلروفیل a، کلروفیل کل و سطح برگ کاهش معنی‌داری یافت که بیشترین کاهش مربوط به تیمار 2000میکرومولار کلریدروی بود. انباشت پرولین در بخش هوایی گیاه، با بالا رفتن غلظت روی، افزایش معنی‌داری نشان داد؛بطوريكه در تیمار 2000میکرومولار روي، ميزان انباشت 57/2برابر تیمار شاهد بود.همچنین، میزان انباشت روی در تیمار 2000میکرومولار در بخش‌های هوایی و ریشه به ترتیب 02/324 و 46/355 میلیگرم برکیلوگرم وزن خشک بود.


نتیجه‌‌گیري: با توجه به اینکه اسفناج از نظر شاخص‌های رشد، کلروفیل a، کلروفیل کل، کربوهیدرات و سطح برگ نسبت به غلظتهای پایین روی از خود مقاومت نشان می‌دهد و نیز دوره رشد اسفناج نسبتاً كوتاه و با عملكرد بالا می‌باشد،می‌توان از اين گياه به عنوان گياهي بيش اندوز براي پالايش خاكهاي آلوده به روی استفاده كرد.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ارجاع به مقاله
نوراییف., & کمریا. (2020). بررسی شرایط بهینه عملیاتی در گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به فلز سنگین روی توسط گیاه اسفناج. تحقیقات نظام سلامت, 15(3), 216-223. https://doi.org/10.32592/hsr.2020.15.3.104
نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل